You have a complaint against an EU institution or body?

ELi reageerimine COVID 19 puhangule

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Laadi see trükis alla PNG formaadis

COVID-19 pandeemia tõttu on võetud palju meetmeid riiklikul ja ELi tasandil.

Kuigi haiglate varustamise, koolide sulgemise või piirangute kehtestamise otsustavad liikmesriigid, on EL kokku leppinud mitu toetusmeedet, et aidata riikide valitsustel viirusega võidelda.

Otsuste kiiruse ja selles tegevuses osalevate ELi asutuste paljususe tõttu ei ole alati selge, kes vastutab mille eest. See võib põhjustada segadust ja ebakindlust üldsuse seas.

Euroopa Ombudsmani ülesanne on jälgida ELi institutsioonide läbipaistvust ja vastutust, aidates samas inimestel mõista, kes ja kuidas teeb otsuseid ELi tasandil.

Siin on mõne tegevuse ülevaade.

Liikmesriigid

Liikmesriigid tegelevad kriisi lahendamisega riiklikul ja ELi tasandil. ELi tasandil otsustavad Euroopa Liidu Nõukogus osalevad riikide ministrid koos Euroopa Parlamendi liikmetega ühismeetmete üle. Need hõlmavad ELi vahendite mobiliseerimist tervishoiusüsteemide tugevdamiseks.

Viimased ajakohastatud andmed nõukogult: https://www.consilium.europa.eu/et/topics/covid-19/ 

ELi reageerimisest koroonaviirusele Euroopa Parlamendi veebilehel: https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele 

Euroopa Komisjon

Koordineerib ELi reageerimist ja toetab riiklikke poliitikaid.

Näited:

  • meditsiinivahendite hanked
  • ELi eelarve paindlikkus
  • kodanike repatrieerimine
  • teaduse toetamine

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_et 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Jälgib COVID‑19 levikut ning nõustab liikmesriike ja komisjoni.

https://europa.eu/!Bg49tT 

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Toetab liikmesriike ja tööstust desinfektsioonivahendite puuduse lahendamisel.

https://echa.europa.eu/et/covid-19 

Euroopa Ravimiamet (EMA)

Kontrollib, et vaktsiinid ja ravimid on ohutud ja efektiivsed, ning annab tööstusele testimise suunised.

https://europa.eu/!Vv97qH 

EUROPOL

Jälgib COVID‑19 kriisi ärakasutavaid uusi kuritegusid ja hoiatab neist.

https://europa.eu/!Mu74th 

Euroopa Keskpank (EKP)

Rahapoliitika meetmed euroala majanduse toetamiseks.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.et.html 

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Rahaline toetus VKEdele.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/