You have a complaint against an EU institution or body?

Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se úkolů, povinností a pravomocí pověřence pro ochranu osobních údajů

Evropský veřejný ochránce práv

ohledem na

(1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (dále jen „nařízení“)[1], a zejména na čl. 45 odst. 3 uvedeného nařízení, a

(2) stanovisko evropského inspektora ochrany údajů o úloze pověřenců pro ochranu osobních údajů v orgánech a institucích EU,

rozhodl takto:

Článek 1 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Evropský veřejný ochránce práv jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů z řad zaměstnanců evropského veřejného ochránce práv na základě jeho nebo jejích osobních a profesních kvalit, zejména na základě odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a schopnosti plnit příslušné úkoly. Po konzultaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů může být jmenován jeho zástupce[2]. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může mít pomocný personál.

2. Funkční období pověřence pro ochranu osobních údajů činí pět let a pověřenec může být jmenován opětovně.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů se oznámí evropskému inspektorovi ochrany údajů a zveřejní na internetových stránkách evropského veřejného ochránce práv.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který již nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho povinností, může být evropským veřejným ochráncem práv odvolán pouze se souhlasem evropského inspektora ochrany údajů. Evropský veřejný ochránce práv stanoví, že inspektor ochrany údajů již nesplňuje tyto podmínky, na základě návrhu generálního tajemníka. Za účelem získání souhlasu evropského inspektora ochrany údajů s tímto propuštěním podle čl. 44 odst. 8 nařízení je s evropským inspektorem ochrany údajů vedena písemná konzultace. Kopie tohoto souhlasu je zaslána pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Článek 2 Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je podřízen generálnímu tajemníkovi evropského veřejného ochránce práv.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, jedná pověřenec pro ochranu osobních údajů nezávisle. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nedostává žádné pokyny týkající se výkonu svých úkolů a v souvislosti s plněním svých úkolů nesmí být propuštěn ani sankcionován.

3. Evropský veřejný ochránce práv zajistí, aby:

(a) pověřenec pro ochranu osobních údajů byl náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů,

(b) pověřenec pro ochranu osobních údajů měl čas a zdroje nezbytné k plnění úkolů a k udržování svých odborných znalostí a

(c) neexistoval žádný střet zájmů mezi úkoly a povinnostmi pověřence pro ochranu osobních údajů ani jakýmikoli oficiálními úkoly a povinnostmi, které by pověřenec mohl vykonávat.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho pomocný personál jsou v souvislosti s výkonem svých úkolů vázáni tajemstvím nebo důvěrností, v souladu s právem Unie.

Článek 3 Úkoly, povinnosti a pravomoci pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytuje evropskému veřejnému ochránci práv informace a poradenství o povinnostech jeho úřadu podle nařízení a dalších předpisů Unie v oblasti ochrany údajů.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nezávisle zajišťuje vnitřní uplatňování nařízení a monitoruje soulad s nařízením, s dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s politikami evropského veřejného ochránce práv v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajišťuje informovanost subjektů údajů o jejich právech a povinnostech vyplývajících z nařízení.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o potřebu

(a) ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů evropskému inspektorovi ochrany údajů a/nebo oznámení tohoto porušení subjektu údajů,

(b) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho provádění a konzultování evropského inspektora ochrany údajů v případě pochybností o potřebě provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a

(c) předchozí konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů a konzultace evropského inspektora ochrany údajů v případě pochybností o potřebě předchozí konzultace.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů odpovídá na žádosti evropského inspektora ochrany údajů a v oblasti své působnosti spolupracuje a konzultuje s evropským inspektorem ochrany údajů na jeho žádost nebo z vlastního podnětu.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajišťuje, aby při činnostech zpracování údajů, jichž je evropský veřejný ochránce práv správcem , nedocházelo k poškozování práv a svobod subjektů údajů.

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vede centrální rejstřík záznamů činností zpracování a případů porušení ochrany osobních údajů, za nějž nese odpovědnost evropský veřejný ochránce práv. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajišťuje, aby byl rejstřík záznamů činností zpracování veřejně přístupný, a to i elektronickou cestou. Záznamy o činnostech zpracování prováděných evropským veřejným ochráncem práv jsou na žádost poskytnuty evropskému inspektorovi ochrany údajů.

8. Evropský veřejný ochránce práv, výbor zaměstnanců nebo jakákoli fyzická osoba mohou pověřence pro ochranu osobních údajů bez nutnosti využití úřední cesty konzultovat ohledně jakékoli otázky týkající se výkladu nebo používání nařízení, pokud se záležitost vztahuje na činnosti zpracování údajů, jichž je evropský veřejný ochránce práv správcem. Pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytuje pokud možno informace, které jsou srozumitelné bez odborných znalostí.

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může evropskému veřejnému ochránci práv vydávat doporučení o praktických zlepšeních v oblasti ochrany údajů a poskytovat poradenství o záležitostech týkajících se uplatňování ustanovení na ochranu údajů v případě činností zpracování údajů, jichž je evropský veřejný ochránce práv správcem.

10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může z vlastního podnětu nebo na žádost evropského veřejného ochránce práv, výboru zaměstnanců nebo jakékoli fyzické osoby vyšetřovat otázky a skutečnosti, které přímo souvisejí s jeho úkoly a které mu byly oznámeny, a podat zprávu osobě, která o prošetření požádala, nebo evropskému veřejnému ochránci práv. Tato šetření respektují zásadu korektnosti a právo dotčených osob vyjádřit se ke skutečnostem, které se jich týkají.

11. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv.

12. Nikomu nesmí být na újmu, že upozornil pověřence pro ochranu osobních údajů na skutečnost, při níž podle něj došlo k porušení nařízení.

13. Při plnění svých úkolů a povinností má pověřenec pro ochranu osobních údajů kdykoli přístup k údajům, které jsou předmětem zpracování, do všech kanceláří, zařízení pro zpracování údajů a k nosičům dat.

14. Při výkonu své funkce v souvislosti se zpracováním údajů prováděném jiným orgánem nebo subjektem Unie jménem evropského veřejného ochránce práv může pověřenec pro ochranu osobních údajů spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů dotčeného orgánu nebo subjektu.

Článek 4 Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Ve Štrasburku dne 9. října 2019.

Emily O’Reilly

 

[1] Úř. věst. 2018, L 295, s. 39.

[2] Je-li na základě tohoto postupu jmenován zástupce pověřence pro ochranu osobních údajů, označením „pověřenec pro ochranu osobních údajů“ se rozumí jak samotný pověřenec, tak i jeho zástupce.