You have a complaint against an EU institution or body?

Стратегия на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“

Предговор

През ноември 2014 г. приех Стратегията на Европейския омбудсман — „С поглед към 2019 г.“, в която са изложени целите на високо равнище и приоритетите за моя мандат.

От този момент тази стратегия служи като пътна карта и основа за това, което направихме, за да изведем Европейския омбудсман до следващото ниво на влияние, адекватност и ефективност. 

Резултатите и обратната връзка до момента са много окуражителни, но въпреки това осъзнавам големите очаквания на гражданите, гражданското общество и предприятията към ЕС.  Ролята ми като омбудсман, в рамките на моята компетентност и с подкрепата на Парламента, е да помогна за удовлетворяването на тези очаквания.

Както обещахме, проведохме средносрочен преглед на стратегията. Отговорите и предложенията на нашите вътрешни и външни заинтересовани страни, в допълнение към динамичния и променящ се ландшафт на ЕС, ни помогнаха да прецизираме и преформулираме някои от приоритетите, като същевременно запазим първоначалните цели на високо равнище.

Тези промени са отразени в настоящия документ.

Надеждата и амбицията ми за останалата част от мандата ми е да продължа да помагам на гражданите да осигуряват правата си като граждани на ЕС и да насърчавам още по‑отворена, по‑отговорна и ориентирана към гражданите администрация на ЕС.

Емили О'Райли


1. Мисия и общ преглед на функциите

Нашата мисия е да служим на европейската демокрация, като работим с институциите на Европейския съюз за създаване на по‑ефективна, по‑отговорна, по‑прозрачна и по‑етична администрация.

Как постигаме това

Независимостта на омбудсмана е гарантирана от Договорите.

При нас работят висококвалифицирани и ползващи няколко езика служители, които проверяват жалбите на гражданите срещу институциите на ЕС и осигуряват компенсация, когато е уместно.

Освен това омбудсманът държи много на провеждането на проверки, които са в полза на обществения интерес. Той също така осъществява по‑широки стратегически проучвания и инициативи, когато счита, че има основания за това.

В допълнение омбудсманът съдейства за развитието на добра административна практика в институциите на ЕС чрез достигане до по‑широк кръг с помощта на насоки и кодекси за добри практики.

Като действа стратегически и използва своето влияние и всички налични инструменти, той може да използва в максимална степен своите ограничени ресурси.

Хартата на основните права включва правото на гражданите на ЕС да подават жалби до омбудсмана. Дружества, асоциации и граждани на трети държави, пребиваващи в ЕС, също се ползват с това право. Омбудсманът може да разглежда жалби относно нарушения на права по Хартата, както и други случаи на лошо управление. По този начин омбудсманът утвърждава правата на гражданите, като им помага да разберат своите основни права. Освен правото на добро управление, гражданите имат право да знаят какво правят институциите на ЕС (прозрачност) и право да участват в техните дейности. Следователно омбудсманът има основен принос към задачата да се осигури прилагането и защитата на всички тези права от институциите на ЕС.

На последно място, омбудсманът насърчава добро управление и добра култура на обществените услуги, като помага на администрацията на ЕС да работи открито, ефективно и почтено.

Прилагане на принципите в практиката

Стараем се да прилагаме на практика съветите, които даваме на другите. Това включва признаване на собствените ни грешки, приветстване на контрола и готовност да се учим от опита.

Нашата вътрешна Харта за добри практики

Ние се ангажираме да предоставяме услуга, която демонстрира:

● Независимост и неутралност

● Водеща роля в решаването на проблеми

● Иновативни подходи за разрешаване на спорове

● Системно мислене

● Информираност за външната среда и любопитство

● Реагиране

● Съпричастие

● Откритост и ангажираност

Ангажимент към нашите служители

Поставяме си за цел да осигурим положителна и насърчаваща сътрудничеството работна среда, в която към всеки човек се отнасят достойно и с уважение и в която всеки има възможността да следва амбициите си за професионално развитие в съответствие с нуждите и задълженията на институцията.

2. Стратегията

Стратегията е многоцелева. Тя:

● поставя целите на високо равнище, постигнати чрез конкретни дейности (обяснени в Рамката на дейността[1]);

● осигурява многогодишна рамка за оптимално използване на човешките и финансовите ресурси, предоставени от бюджетния орган;

● представлява набор от критерии, по които външните заинтересовани страни да търсят отговорност от нас.

Нашите стратегически цели

Нашата стратегия е съчетание от три взаимно подсилващи се цели.

Те са: съществена значимост в ЕС и сред нашите заинтересовани страни; голяма видимост в подкрепа на нашата мисия; и упражняване на реално и положително въздействие върху администрацията на ЕС.

Тези цели се подпомагат от вътрешната цел за ефикасност.

Нашите стратегически цели

Цел 1 – осигуряване на адекватност

Искаме да повишим максимално нашата стойност за гражданите и за други заинтересовани страни, като се съсредоточим върху важни въпроси на системата, които са най‑значими за техните интереси и проблеми.

Приоритети

1. Засилване на нашата функция като признат, надежден и независим орган по въпроси, свързани с правомощията на омбудсмана, като изпълняваме водеща роля по отношение на прозрачността, отговорността и почтеността.

2. Установяване на добри връзки с и възприемане на знания от нашите заинтересовани страни, включително съответните лица с влияние, като академичните среди.

3. Повишаване на нашата осведоменост за променящата се динамика на Европейския съюз и за политическия, социалния, икономическия и правния контекст, в който работим, където е подходящо, с цел публично участие в и допринасяне за съответните дебати и политически процеси.

4. Сътрудничество с Европейската мрежа на омбудсманите, други органи на държавите членки и международни мрежи и организации за установяване и насърчаване на най‑високи стандарти и най‑добри практики, например във връзка с правата на човека/основните права или с правителствени въпроси.

5. Принос за развитието, насърчаването и защитата на концепцията за гражданство на ЕС и свързаните с него права.

Цел 2 – постигане на поголямо въздействие

Искаме да постигнем значителна промяна на качеството на работата на институциите на ЕС, като действаме като двигател на промяната във важни области.

Приоритети

1. В съответствие с нашия интегриран подход, продължаване на проактивното идентифициране на областите от важно стратегическо значение и насочване на подходящи ресурси към изследването на проблеми на системата.

2. Оптимизиране на процесите на проверки с цел бързо и ефективно справяне с жалби от ключово стратегическо значение. Това е особено важно, когато успешният резултат от проверката е чувствителен към фактора време.

3. Използване на пълния обхват на правомощията на омбудсмана за постигане на положителни резултати от обработката на жалби и проверките.

4. Продължаване на разработването на по‑систематични и по‑задълбочени последващи действия по резултатите от препоръките и бележките на омбудсмана с цел постигане на максимално съответствие.

5. Засилване и укрепване на по‑широкото сътрудничество и диалога с институциите на ЕС и други заинтересовани страни с цел осигуряване на непрекъснато усъвършенстване на административната практика.

Цел 3 – запазване на голяма видимост

Искаме да увеличим възможностите си за въздействие. Осведомеността на широката общественост и институциите за омбудсмана трябва да бъде по‑голяма и по‑подробна.

Приоритети

1. Осигуряване на максимално ясно представяне на посланията.

2. Продължаване на разработването и използването на онлайн инструменти и канали и осигуряване на максимална адаптивност в динамична онлайн среда.

3. Поемане на стратегически ангажименти към Европейския парламент и неговите комисии по широк кръг въпроси от взаимен интерес, като същевременно запазваме независимостта си.

4. Сътрудничество с Европейската мрежа на омбудсманите и други подходящи представителни организации при информирането на гражданите за техните права и за работата на омбудсмана.

5. Осигуряване на подходящото представляване на омбудсмана на важни събития и конференции и насърчаване на представителите на Службата да откриват възможности за работа в мрежа и за достигане до по‑широка аудитория.

Цел 4 – подобряване на ефикасността

Искаме да използваме ресурсите си за постигане на възможно най‑добри резултати.

Приоритети

1. Гарантиране, че бюджетните средства на омбудсмана съответстват на стратегията.

2. Максимално увеличаване на ефективността и ефикасността на процесите и звената ни, включително ИТ системите. Когато е уместно, обмисляне на възприемането на „корпоративни“ решения на по-мащабни администрации на ЕС.

3. Приоритизиране и решаване на жалбите по възможно най-бърз и ефикасен начин чрез прилагане на интелигентни, гъвкави, приспособени към потребностите и солидни работни практики.

4. Насърчаване на вътрешна култура на прозрачност, етичност, иновации и служба за гражданите.

5. По-нататъшно развиване на Службата като атрактивно, динамично и важно място за работа за мотивирани, талантливи и амбициозни хора, като се осигури пълно прилагане и актуализиране при нужда на нашата рамка и политики в областта на човешките ресурси.

3. Изпълнение и оценяване

Конкретни действия за постигането на горепосочените цели и приоритети ще бъдат планирани и оценявани ежегодно чрез процедурите за изготвяне на Годишния план за управление (ГПУ) и Годишния доклад за дейността (ГДД). През периода, включен в обхвата на настоящата стратегия, процедурата за изготвяне на ГПУ ще бъде, както следва:

През есента генералният секретар на омбудсмана кани ръководителите на оперативните звена да предложат конкретни действия за изпълнение на стратегията въз основа на финансовите и човешки ресурси, които се очаква да бъдат на разположение на Службата през следващата година. Предложенията описват подробно:

● как действията ще допринесат за постигането на целите и приоритетите на стратегията;

● необходимите ресурси; и

● как ще се осигурят необходимите ресурси (например чрез повишаване на ефективността и/или чрез намаляване на ресурсите, отделени за други дейности).

След вътрешно обсъждане и съгласуване омбудсманът взема решение относно ГПУ.

Оценка, измерване и отчитане

Напредъкът в постигането на нашите цели се измерва чрез ключови показатели за ефективност (КПЕ). Приетите през 2015 г. КПЕ са изложени по‑долу заедно с определените за 2017 г. цели.

КПЕ и съответните цели се преглеждат и, ако е необходимо, се преразглеждат ежегодно.

 

Цел на стратегията

Показател

Цели за 2017 г.

КПЕ 1

Адекватност

Възприемане от страна на външните заинтересовани страни

(процент на положителна оценка)

70%

КПЕ 2

Адекватност

Процент на жалбите, попадащи в правомощията на омбудсмана

33%

КПЕ 3

Въздействие

Брой на проверките, предприети по случаи от обществен интерес

(жалби и стратегически проверки и собствена инициатива)

30

КПЕ 4

Въздействие

Съответствие (комплексен показател)

4а — Общо съответствие

4б — Съответствие в случаите от обществен интерес

90%

90%

КПЕ 5

Видимост

Дейности, свързани с медиите и социалните медии

(съставен показател)

5а — Брой на статиите в медиите

5б — Участие в Тwitter

3 300

20 000

КПЕ 6

Видимост

Дейности в интернет (комплексен показател)

6а — Посетители на уебсайта

6б — Съвет, даден чрез интерактивното ръководство за връзка с член на ЕМО

400 000

8 000

КПЕ 7

Ефикасност

Обработка на жалби и проверки

(комплексен показател)

7а — Дял на случаите, в които решението за допустимост е взето в рамките на един месец

7б — Дял на проверките, приключени в рамките на 6 месеца

7в — Дял на проверките, приключени в рамките на 18 месеца

90%

50%

80%

КПЕ 8

Ефикасност

Изпълнение на бюджета (комплексен показател)

8а — Процентно изпълнение на бюджета

8б — Брой на плащанията след 30 дни

93%

0

Таблиците с резултати за наблюдаване и отчитане на ефективността ни спрямо целевите стойности на КПЕ се актуализират редовно.

Цялостна оценка и отчитане на изпълнението на стратегията се прави в Годишния доклад на омбудсмана и Годишния доклад за дейността, изготвян от генералния секретар на омбудсмана.

 

 

[1] http://www.ombudsman.europa.eu/bg/resources/strategy/home.faces