You have a complaint against an EU institution or body?

Отговор на ЕС във връзка с епидемията от COVID-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Изтеглете тази публикация в PNG формат

Пандемията от COVID-19 предизвика въвеждането на поредица от мерки на национално равнище и на равнище ЕС.

Решенията за снабдяване на болниците с оборудване, за затваряне на училищата или за налагане на ограничения се вземат от държавите членки, но в същото време ЕС одобри редица мерки за подпомагане на националните правителства в борбата с вируса.

Бързината, с която бяха наложени решенията, и големият брой органи на ЕС, участващи в процеса, означават, че невинаги е ясно чия е отговорността. Това може да доведе до объркване и несигурност сред обществеността.

Задачата на Европейския омбудсман е не само да наблюдава прозрачността и отчетността на институциите на ЕС, но и да разяснява на хората кой и как взема решения на равнище ЕС.

По-долу ще намерите преглед на някои от тези действия.

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Държавите членки се борят с кризата на национално равнище и на равнище ЕС. На равнище ЕС националните министри в рамките на Съвета вземат решения за общи мерки заедно с членовете на Европейския парламент на заседания на Парламента. Такива са мобилизирането на средства от ЕС за подпомагане на системите за здравеопазване.

Последни новини от Съвета: https://www.consilium.europa.eu/bg/topics/covid-19/

Отговорът на ЕС срещу коронавируса на уебсайта на Парламента: https://europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Координира общата позиция на ЕС и подпомага националните политики.

Примери:

  • осигуряване на медицинско оборудване
  • гъвкавост на бюджета на ЕС
  • репатриране на граждани
  • подпомагане на научните изследвания

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА (ECDC)

Следи разпространението на COVID-19 и дава съвети на държавите членки и на Комисията.

https://europa.eu/!Bg49tT

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ (ЕСНА)

Помага на държавите членки и промишлеността да се справят с недостига на дезинфектанти.

https://echa.europa.eu/bg/covid-19

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (EMA)

Проверява дали ваксините и леченията са безопасни и ефективни и дава насоки на индустрията за провеждането на изпитвания.

https://europa.eu/!Vv97qH

ЕВРОПОЛ

Наблюдава и предупреждава за нови престъпни деяния, свързани с кризата поради епидемията от COVID-19.

https://europa.eu/!Mu74th

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕЦБ)

Одобрява мерки в областта на паричната политика, които ще подпомогнат икономиката на еврозоната.

https://europa.eu/!Rr46Bm

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ЕИБ)

Подпомага финансово МСП.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/