You have a complaint against an EU institution or body?

Europaskolornas integrering av barn med funktionshinder

Sammanfattning av uppföljningsundersökningen av Europeiska ombudsmannens beslut efter undersökningen på eget initiativ OI/3/2003/JMA om Europeiska kommissionens integrering av funktionshindrade personer

I beslutet som avslutade hans undersökning på eget initiativ om integrering av funktionshindrade personer (referens: OI/3/2003/JMA) identifierade ombudsmannen ett område där åtgärder fortfarande behövdes, nämligen Europaskolornas behandling av funktionshindrade barn med särskilda utbildningsbehov. Ombudsmannen bad kommissionen skicka en ytterligare rapport om Europaskolornas framsteg i fråga om integrering av barn med särskilda utbildningsbehov. Kommissionens rapport offentliggjordes på ombudsmannens webbplats och allmänheten uppmanades att lämna kommentarer.

I sitt beslut gav ombudsmannen sitt erkännande åt kommissionens insatser för att skapa en effektivare politik för integrering av barn med särskilda utbildningsbehov. Framstegen har tagit sig uttryck i att antalet barn med särskilda utbildningsbehov vid Europaskolorna ökat markant under de senaste åren. Ombudsmannen beklagade dock att det ekonomiska stödet till tjänstemän med funktionshindrade anhöriga inte är tillfredsställande. Detta stöd är särskilt otillräckligt när det gäller att täcka utgifterna för familjer vars barn utestängs från Europaskolorna på grund av funktionshinder.

Det är oroväckande att ett betydande antal barn med särskilda utbildningsbehov som antagits till skolorna senare tas ur skolan av okända anledningar. Detta kan tyda på brister i skolornas sätt att arbeta med integrering. Ombudsmannen uppmuntrade kommissionen att säkerställa en högre grad av medverkan från föräldrarna som baseras på ömsesidig respekt, insyn och partnerskap. Han ansåg även att Europaskolorna inte lägger tillräcklig tonvikt vid integrering och att de bör rikta in sig på en ny strategi som bygger på delaktighet. Vidare noterade ombudsmannen att allmänheten identifierat sätt att underlätta delaktigheten genom att stärka rollen för bättre utbildade samordnare för särskilda utbildningsbehov samt även stärka föräldrarnas roll och/eller att införa metoder för bästa praxis. Ombudsmannen välkomnade Europaskolornas beslut att ta fram ett pilotprojekt som kan leda till att ett nytt resurscentrum för särskilda utbildningsbehov inrättas samt kommissionens åtagande att noggrant överväga svaren från inspektionsnämnden rörande minimistandarderna för detta resurscentrum. Han begärde dessutom att kommissionen noggrant skulle övervaka pilotprojektet och påpekade att man vid integrering av barn med särskilda utbildningsbehov bör ta vederbörlig hänsyn till skyldigheten att tillhandahålla integrerad utbildning utan diskriminering för alla som omfattas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder som undertecknats av kommissionen å EU-medlemsstaternas vägnar.

I överensstämmelse med Europaparlamentets yttrande ansåg ombudsmannen att kommissionen bör engagera sig mer aktivt i Europaskolornas strategi för särskilda utbildningsbehov och sträva efter att stärka sin egen roll när det gäller denna fråga. Han hoppades att han genom att starta ytterligare en offentlig debatt om integreringen av barn med särskilda utbildningsbehov vid Europaskolorna hjälpt kommissionen att omvärdera sina åtgärder för att bättre tillmötesgå alla europeiska medborgares behov.

För att nå ut till så många medborgare som möjligt kommer ombudsmannen att på sin webbplats offentliggöra den fullständiga versionen av denna uppföljningsundersökning på engelska samt en sammanfattning på alla EU:s officiella språk.