You have a complaint against an EU institution or body?

Meddelande: ombudsmannen mottar en rapport från Kommissionen om Europaskolornas integrering av barn med särskilda utbildningsbehov

Den 19 november 2003 inledde Europeiska ombudsmannen en undersökning på eget initiativ om integreringen av funktionshindrade personer (OI/3/2003/JMA), framför allt av de åtgärder som Europeiska kommissionen vidtagit för att se till att personer med funktionshinder inte diskrimineras i samband med sina kontakter med institutionen.

Ombudsmannen avslutade sin undersökning den 4 juli 2007 efter en långdragen utredning, i vilken alla berörda personer fick möjlighet att delta. Han konstaterade att kommissionen vidtagit ett antal positiva åtgärder för att se till att funktionshindrade personer inte diskrimineras i samband med sina kontakter med institutionen. Det rörde sig bland annat om att tillhandahålla enklare tillgång till information via kommissionens webbplats och att förbättra förhållandena i samband med rekrytering och befordran. Ombudsmannen underströk emellertid att mer måste göras för att medvetandegöra kommissionens personal om funktionshindrade personers behov. Eftersom kommissionen hade gjort en rad åtaganden i detta hänseende ansåg ombudsmannen dock att det inte föreföll nödvändigt med fler åtgärder från hans sida.

Vad gäller situationen för funktionshindrade elever i Europaskolorna kritiserade ombudsmannen kommissionens hållning och ansåg att den inte gjorde tillräckligt på detta område. Kommissionen hade inte förklarat hur den avsåg att utvärdera resultaten av Europaskolornas nya strategi för integrering av barn med särskilda utbildningsbehov och inte heller angivit någon tidsplan för en sådan utvärdering. För att kunna övervaka hur situationen utvecklar sig inom den nära framtiden uppmanade ombudsmannen kommissionen att före 2007 års utgång rapportera om vilka framsteg som gjorts. Ombudsmannen åtog sig att offentliggöra denna rapport på sin webbplats i syfte att informera medborgarna om dess innehåll.

Den 21 december 2007 lade kommissionen fram sin rapport om Europaskolornas integrering av barn med särskilda utbildningsbehov. Kommissionens ståndpunkt på engelska finns nu tillgänglig på ombudsmannens webbplats och kommer inom kort att göras tillgänglig där på alla offentliga EU-språk. Ombudsmannen kommer på grundval av rapportens innehåll och alla eventuella kommentarer om den som inkommer från allmänheten att besluta om huruvida det behövs ytterligare åtgärder. Efter att ha mottagit och analyserat eventuella bidrag från allmänheten kommer ombudsmannen att informera kommissionen om sina slutsatser i en skrivelse som kommer att göras tillgänglig på hans webbplats.