You have a complaint against an EU institution or body?

Upplysningar om ytterligare förfrågningar framställda till kommissionen den 28 oktober 2005 inom ramen för ombudsmannens undersökning på eget initiativ av integreringen av funktionshindrade personer (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Den 19 november 2003 underrättade ombudsmannen kommissionen om sitt beslut att inleda en undersökning av integreringen av funktionshindrade personer, framför allt av de åtgärder som kommissionen vidtagit för att se till att personer med funktionshinder inte diskrimineras i samband med sina kontakter med institutionen. Ombudsmannen uppmanade kommissionen att informera honom om a) de åtgärder den hade vidtagit eller hade för avsikt att vidta för att garantera att personer med funktionshinder inte utsätts för diskriminering i samband med sina kontakter med institutionen och b) tidsplanen för att vidta dessa åtgärder.

Den 3 mars 2004 avgav kommissionen sitt yttrande, vilket därefter offentliggjordes på ombudsmannens webbplats. En kopia av kommissionens yttrande skickades även till alla nationella ombudsmän i EU den 16 mars 2004.

Som svar på dessa olika åtgärder har ombudsmannen mottagit sammanlagt 56 inlägg från allmänheten, ickestatliga organisationer och nationella ombudsmän.

För att infria de höga förväntningar som detta initiativ väckt anser ombudsmannen att allmänhetens synpunkter bör framföras till kommissionen genom en öppen dialog. Ombudsmannen har därför bett kommissionen om ytterligare upplysningar när det gäller följande:

1. Anställning:

* De kriterier eller riktlinjer som kommissionen kommer att fastställa för att hjälpa sina enheter att avgöra om en åtgärd för att främja integrering av personer med funktionshinder kan, eller inte kan, anses innebära en oskälig börda, med hänsyn till att det i artikel 1d.6 i tjänsteföreskrifterna uttryckligen sägs att tillämpningen av principen om icke‑diskriminering bara får begränsas på objektiva och rimliga grunder i syfte att uppnå legitima mål av allmänt intresse.

* Om kommissionens enheter avser, eller inte avser, att lägga fram någon ytterligare rapport om rekryteringsförfarandenas tillgänglighet för sökande med andra funktionshinder än synnedsättningar.

* Om kommissionen kan, eller inte kan, tänka sig att utarbeta regelbundna rapporter över utvecklingen av sin rekryteringspolicy för personer med funktionshinder och när denna åtgärd i så fall kommer att genomföras.

* Om kommissionens enheter kan, eller inte kan, tänka sig att vidta uttryckliga åtgärder för att främja rekrytering av funktionshindrade.

2. Tillgänglighet till kommissionens lokaler:

* Om den meddelade nya versionen av dokumentet innehållande normer för tillgängligheten för funktionshindrade personer till kommissionens lokaler har antagits eller inte och, om så är fallet, vad bestämmelsernas huvudsyfte är.

* Om några framsteg har gjorts eller inte beträffande tillgången till parkeringsplatser reserverade för funktionshindrade personer, antingen i eller nära alla kommissionens byggnader.

3. Information och kommunikation:

* Hur kommissionen avser att förbättra tillgängligheten till den information som den producerar för funktionshindrade personer, inte bara för dem med synnedsättningar, utan även för andra funktionshindrade grupper.

* Om kommissionen planerar, eller inte planerar, att regelbundet utvärdera tillgängligheten till sina webbplatser för funktionshindrade personer och, om så är fallet, hur den avser att genomföra detta initiativ.

* Planer på att göra EU dokument tillgängliga i alternativa format, såsom i stor stil, ljud- och elektroniska format.

4. Europaskolorna:

* Hur kommissionen tänker utvärdera resultaten av Europaskolornas nya strategi för integrering av barn med särskilda utbildningsbehov och när en sådan utvärdering kommer att äga rum.

5. Intern samordning:

* Om den första översynen av kommissionens reviderade riktlinjer för god praxis beträffande år 2004 har analyserats och, om så är fallet, vilka slutsatser kommissionen har dragit av analysen och vilka åtgärder den ämnar vidta på grundval av dessa slutsatser.

* Om, eller om inte, kommissionen har inrättat eller avser att inrätta kurser eller upplysningskampanjer om frågor som rör funktionshinder för sin personal.

Ombudsmannen har bett kommissionen att skicka de begärda upplysningarna senast den 31 januari 2006 och kommer att offentliggöra kommissionens svar på sin webbplats.