You have a complaint against an EU institution or body?

Vključevanje otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami v evropske šole

Povzetek nadaljnjih preiskav v zvezi s preiskavo na lastno pobudo evropskega varuha človekovih pravic OI/3/2003/JMA o vključevanju invalidnih oseb s strani Evropske komisije

Varuh človekovih pravic je v odločbi, s katero je zaključil preiskavo na lastno pobudo o vključevanju invalidnih oseb (sklic: OI/3/2003/JMA), opredelil področje, na katerem je ukrepanje še vedno potrebno, in sicer obravnavanje invalidnih otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami v evropskih šolah. Varuh človekovih pravic je zaprosil Komisijo, naj mu pošlje dodatno poročilo o napredku evropskih šol pri vključevanju otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Poročilo Komisije je bilo objavljeno na spletni strani varuha človekovih pravic, javnost pa je bila pozvana, da pošlje pripombe.

Varuh človekovih pravic je v odločbi potrdil prizadevanja Komisije za uporabo učinkovitejših politik vključevanja otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Napredek je bil dosežen s tem, da se je število otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami v evropskih šolah v zadnjih letih občutno povečalo. Vendar pa je varuh človekovih pravic obžaloval, da je finančna podpora, ki jo prejmejo uradniki z invalidnimi družinskimi člani, nezadostna. Ta pomoč je zlasti neprimerna z vidika kritja stroškov, ki jih imajo družine, katerih otroci so izključeni iz evropskih šol zaradi svoje invalidnosti.

Zaskrbljujoče je bilo, da se je precejšnje število otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ki so bili sprejeti v šolo, kasneje šolanje prenehalo iz neznanih razlogov. To lahko kaže na neustrezen pristop šol pri integraciji. Varuh človekovih pravic je spodbudil Komisijo, da zagotovi večjo vključenost staršev na podlagi medsebojnega spoštovanja, preglednosti in partnerstva. Prav tako je menil, da evropske šole ne vztrajajo dovolj glede integracije in da bi morali začeti uporabljati novo politiko, ki temelji na vključitvi. Poleg tega je varuh človekovih pravic ugotovil, da je javnost odkrila načine za lažjo vključitev, in sicer povečanjem vloge bolje usposobljenih koordinatorjev za posebne izobraževalne potrebe, okrepljeno vlogo staršev in/ali uvedbo najboljše prakse. Varuh človekovih pravic je pozdravil odločitev evropskih šol, da pripravijo pilotni projekt, katerega rezultat bi bila ustanovitev novega središča za osebe s posebnimi izobraževalnimi potrebami, in zavezanost Komisije, da skrbno prouči odgovore odbora inšpektorjev glede minimalnih standardov za središče za osebe s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Prav tako je Komisijo zaprosil, naj pilotni projekt spremlja podrobneje, in poudaril, da je treba pri vključevanju otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami upoštevati obveznost zagotavljanja vključevalnega, nediskriminatornega izobraževanja za vse, ki je poudarjena v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in ki jo je Komisija podpisala v imenu držav članic EU.

V skladu z mnenjem Evropskega parlamenta je varuh človekovih pravic menil, da bi se morala Komisija dejavneje vključiti v politiko evropskih šol na področju posebnih izobraževalnih potreb in poskušati okrepiti svojo vlogo v tem pogledu. Upal je, da bo z odprtjem nadaljnje javne razprave o vključevanju otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami v evropske šole, Komisiji pomagal ponovno oceniti njene ukrepe, da bo čim bolje služila vsem evropskim državljanom.

Da bi varuh človekovih pravic obvestil čim več državljanov, bo na svoji spletni strani objavil celotno besedilo te nadaljnje preiskave v angleščini ter njegov povzetek v vseh uradnih jezikih EU.