You have a complaint against an EU institution or body?

Informacije o nadaljnjih preiskavah, naslovljenih na Komisijo 28. oktobra 2005, v zvezi s preiskavo na lastno pobudo varuha človekovih pravic o vključevanju invalidov (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Varuh človekovih pravic je 19. novembra 2003 obvestil Komisijo o tem, da je začel preiskavo o vključevanju invalidov, zlasti v zvezi z ukrepi, ki jih je sprejela Komisija za preprečevanje diskriminacije invalidov v njihovih odnosih z institucijo. Takrat je varuh človekovih pravic pozval Komisijo, naj poroča (a) o ukrepih, ki jih je sprejela ali jih namerava sprejeti za preprečitev diskriminacije invalidov v njihovih odnosih z institucijo, in (b) o časovnem razporedu za njihovo sprejetje.

Komisija je 3. marca 2004 poslala mnenje, ki je bilo pozneje objavljeno na spletni strani varuha človekovih pravic. Izvod mnenja Komisije je bil 16. marca 2004 poslan tudi vsem nacionalnim varuhom človekovih pravic v EU.

V odgovor na te različne ukrepe je varuh človekovih pravic prejel skupaj 56 prispevkov javnosti, nevladnih organizacij in nacionalnih varuhov človekovih pravic.

Zato, da se izpolnijo visoka pričakovanja, ki so bila postavljena s to pobudo, varuh človekovih pravic meni, da je treba skrbi javnosti predstaviti Komisiji prek odprtega in jasnega dialoga. Varuh človekovih pravic je zato Komisijo prosil za dodatne informacije v zvezi z naslednjim:

1. Zaposlovanje:

* Merila ali smernice, ki jih mora določiti Komisija, da svojim službam pomaga pri ugotavljanju, ali ukrep spodbujanja vključevanja invalidov predstavlja nesorazmerno breme, pri čemer se upošteva, da člen 1d.6 Kadrovskih predpisov izrecno navaja, da mora biti vsaka omejitev v zvezi z uporabo načela nediskriminacije objektivno in razumno utemeljena in si mora prizadevati za doseganje zakonitih ciljev v splošnem interesu.

* Ali nameravajo njene službe pripraviti kakršnokoli nadaljnje poročilo o dostopnosti postopkov zaposlovanja invalidnim kandidatom, razen za slabovidne.

* Ali lahko razmisli o oblikovanju rednih poročil o razvoju politike zaposlovanja invalidov in, če lahko, kdaj se bo izvedel ta ukrep.

* Ali lahko njene službe razmislijo o pripravi pozitivnih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

2. Dostopnost prostorov Komisije:

* Ali je bila sprejeta najavljena nova različica dokumenta, ki vsebuje standarde o dostopnosti za invalide, ki se uporabljajo za prostore Komisije, in, če je bila sprejeta, kaj je glavni namen njenih določi.

* Ali je bil dosežen napredek v zvezi z razpoložljivostjo parkirišč za invalide znotraj ali v bližini njenih objektov.

3. Informacije in komunikacija:

* Kako namerava izboljšati dostopnost informacij za invalide, ne le za slabovidne, ampak tudi za druge skupine invalidov.

* Ali načrtuje izvedbo rednega ocenjevanja dostopnosti svojih spletnih strani za invalide, in če jo načrtuje, kako namerava to pobudo izvesti.

* Načrti za dostopnost dokumentov EU v drugih oblikah, na primer z večjimi črkami, v zvočni in elektronski obliki.

4. Evropske šole:

* Kako namerava Komisija oceniti rezultate nove politike Evropskih šol za vključevanje otrok s posebnimi učnimi potrebami in kdaj bo takšno ocenjevanje izvedeno?

5. Notranje usklajevanje:

* Ali je bil prvi pregled popravljenega Kodeksa dobre prakse za leto 2004, ki ga je izdala Evropska Komisija, analiziran ter, če je bil analiziran, do kakšnih sklepov je prišla Komisija in katere ukrepe predlaga na podlagi teh sklepov.

* Ali je uvedla ali namerava uvesti seminarje ali informativne kampanje za osveščanje njenih uslužbencev o invalidnosti.

Varuh človekovih pravic je Komisijo pozval, naj mu zahtevane informacije pošlje do 31. januarja 2006; odgovor Komisije bo objavil na svoji spletni strani.