You have a complaint against an EU institution or body?

Integrácia detí s postihnutím zo strany európskych škôl

Zhrnutie následného vyšetrovania rozhodnutia Európskeho ombudsmana o vyšetrovaní z jeho vlastného podnetu OI/3/2003/JMA vo veci integrácie postihnutých osôb Európskou komisiou

V rozhodnutí uzatvárajúcom vyšetrovanie z vlastného podnetu vo veci integrácie osôb so zdravotným postihnutím (značka: OI/3/2003/JMA) identifikoval Európsky ombudsman jednu oblasť, v ktorej je naďalej potrebná aktivita, a to zaobchádzanie európskych škôl s postihnutými deťmi so špeciálnymi výukovými potrebami (deti so ŠVP). Ombudsman požiadal Komisiu o zaslanie ďalšej správy o pokroku Európskych škôl v oblasti integrácie detí so ŠVP. Správa Komisie bola uverejnená na webovej stránke ombudsmana a verejnosť mala možnosť sa k nej vyjadriť.

V tomto rozhodnutí ombudsman ocenil úsilie Komisie o efektívnejšie politiky čo sa týka integrácie detí so ŠVP. Pokrok dokazuje skutočnosť, že za ostatné roky sa výrazne zvýšil počet detí so ŠVP v európskych školách. Ombudsman však vyjadril ľútosť nad skutočnosťou, že podpora poskytovaná úradníkom s postihnutými členmi rodiny nie je dostatočná. Príspevky sú obzvlášť nedostatočné s ohľadom na pokrývanie výdavkov rodín, ktorých deti sú vylúčené z európskych škôl z dôvodu ich postihnutia.

Bolo znepokojujúce, že veľký počet detí so ŠVP prijatých do európskych škôl ich následne z neznámych dôvodov opúšťa. Dôvodom môžu byť nedostatky v prístupe škôl k integrácii. Ombudsman povzbudil Komisiu, aby zabezpečila lepšie zapojenie rodičov postavené na základe vzájomného rešpektu, transparentnosti a partnerstva. Tiež poznamenal, že aktivita európskych škôl v oblasti integrácie nie je dostatočná a mali by sa vydať smerom k novej politike založenej na začleňovaní. Ombudsman ďalej poznamenal, že verejnosť definovala spôsoby integrácie pomocou zvýhodnenia pozície lepšie vyškolených koordinátorov pre deti so ŠVP, posilnenia postavenia rodičov a/alebo zavedenia najlepšej praxe. Ombudsman privítal rozhodnutie európskych škôl vypracovať pilotný projekt, ktorého výsledkom by bolo založenie nového referenčného centra ŠVP, ako aj záväzok Komisie pozorne preskúmať odpovede rady inšpektorov týkajúce sa minimálnych štandardov referenčného centra ŠVP. Tiež požiadal Komisiu o pozorné monitorovanie pilotného projektu a pripomenul, že integrácia detí ŠVP by mala náležite zohľadniť povinnosť poskytnúť všetkým inkluzívne, nediskriminačné vzdelávanie zakotvenú v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísala Komisia v mene všetkých členských štátov EÚ.

V súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu ombudsman skonštatoval, že Komisia by sa mala aktívnejšie zapájať do politiky ŠVP na európskych školách a tiež by sa v tomto ohľade mala snažiť posilniť svoju pozíciu. Ombudsman vyjadril nádej, že otvorením ďalšej verejnej diskusie o integrácii detí so ŠVP do európskych škôl pomohol Komisii prehodnotiť svoje činnosti s ohľadom na lepšiu službu európskym občanom.

V snahe informovať čo najviac občanov uverejní ombudsman na svojej webovej stránke úplné znenie tohto následného vyšetrovania v angličtine, ako aj jeho zhrnutie vo všetkých úradných jazykoch EÚ.