You have a complaint against an EU institution or body?

Informácia o ďalších otázkach zaslaných Komisii dňa 28. októbra 2005 v súvislosti s vyšetrovaním Európskeho ombudsmana z vlastného podnetu vo veci integrácie zdravotne postihnutých osôb (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Dňa 19. novembra 2003 ombudsman informoval Komisiu o svojom rozhodnutí začať vyšetrovanie vo veci integrácie zdravotne postihnutých osôb, najmä pokiaľ ide o Komisiou prijímané opatrenia, ktoré zaručujú, že postihnuté osoby nie sú diskriminované vo svojich vzťahoch s touto inštitúciou. Zároveň požiadal Komisiu, aby pripravila správu o (a) prijatých alebo plánovaných opatreniach, ktoré zaručia, že zdravotne postihnuté osoby nebudú diskriminované vo svojich vzťahoch s touto inštitúciou, ako aj (b) časový plán ich prijímania.

Dňa 3. marca Komisia zaslala svoje stanovisko, ktoré bolo následne zverejnené na internetovej stránke ombudsmana. Kópia stanoviska Komisie bola dňa 16. marca 2004 zaslaná všetkým národným ombudsmanom v EÚ.

Na základe tejto svojej činnosti obržal ombudsman celkovo 56 príspevkov od verejnosti, mimovládnych organizácií a národných ombudsmanov.

Ombudsman má za to, že s cieľom splniť veľké očakávania vyvolané touto iniciatívou by mali byť Komisii na základe otvoreného a transparentného dialógu prezentované otázky, nad ktorými verejnosť vyjadrila znepokojenie. Ombudsman preto požiadal Komisiu o doplňujúce informácie v nasledujúcich veciach:

1. Zamestnávanie:

* Aké kritériá alebo smernice ustanoví Komisia svojim útvarom pre rozhodovanie o tom, či opatrenie podporujúce integráciu zdravotne postihnutých osôb predstavuje neprimeranú ťarchu, s ohľadom na to, že čl. 1d ods. 6 služobného poriadku výslovne ustanovuje, že akékoľvek obmedzenie uplatňovania princípu zákazu diskriminácie musí byť odôvodnené objektívnymi a primeranými dôvodmi a musí byť zamerané na oprávnené ciele všeobecného záujmu.

* Či jej útvary zamýšľajú vydať nejakú ďalšiu správu o prístupnosti prijímacích konaní pre kandidátov so zdravotným postihnutím iným než poškodenie zraku.

* Či môže zvážiť vydávanie pravidelných správ o vývoji jej náborovej politiky vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím a ak áno, kedy sa má toto opatrenie začať uplatňovať.

* Či jej útvary môžu zvážiť vyvinutie pozitívnych opatrení na podporu prijímania zdravotne postihnutých osôb.

2. Prístupnosť budov Komisie:

* Či bola prijatá očakávaná nová verzia dokumentu obsahujúceho štandardy prístupnosti budov Komisie pre zdravotne postihnutých ľudí a ak áno, aká je hlavná podstata jej ustanovení.

* Či bol dosiahnutý nejaký pokrok pokiaľ ide o dostupnosť parkovacích miest vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím vo vnútri, resp. v blízkosti všetkých jej budov.

3. Informácie a komunikácia:

* Akým spôsobom zamýšľa zlepšiť prístupnosť informácií, ktoré vytvára, pre zdravotne postihnuté osoby, a to nielen pre osoby s poškodením zraku, ale aj pre ostatné skupiny zdravotne postihnutých.

* Či plánuje vykonávať pravidelné vyhodnocovanie prístupnosti svojich internetových stránok pre zdravotne postihnuté osoby a ak áno, akým spôsobom chce tento zámer realizovať.

* Plány na sprístupnenie dokumentov EÚ v alternatívnych formátoch, ako napr. veľké písmo, zvukové a elektronické formáty.

4. Európske školy:

* Akým spôsobom plánuje Komisia vyhodnotiť výsledky novej politiky európskych škôl na začleňovanie detí s osobitnými vzdelávacími potrebami a kedy sa takéto vyhodnotenie uskutoční.

5. Vnútorná koordinácia:

* Či bol vykonaný rozbor prvého vyhodnotenia Kódexu dobrej praxe Komisie za rok 2004, a ak áno, aké závery z neho Komisia vyvodila a aké opatrenia na základe týchto záverov navrhuje.

* Či pre svojich zamestnancov zaviedla, resp. plánuje zaviesť osvetové kurzy alebo informačné kampane zamerané na informovanosť o zdravotnom postihnutí.

Ombudsman požiadal Komisiu, aby mu požadované informácie poskytla do 31. januára 2006, a odpoveď Komisie zverejní na svojej internetovej stránke.