You have a complaint against an EU institution or body?

Integracja dzieci niepełnosprawnych w szkołach europejskich

Streszczenie dochodzenia uzupełniającego, przeprowadzonego w następstwie decyzji podjętej przez Europejskiego Rzecznika Spraw Obywatelskich w wyniku dochodzenia z własnej inicjatywy OI/3/2003/JMA w sprawie integracji osób niepełnosprawnych przez Komisję Europejską

W decyzji zamykającej dochodzenie Rzecznika z własnej inicjatywy w sprawie integracji osób niepełnosprawnych (nr ref.: OI/3/2003/JMA), Rzecznik uznał, że istnieje obszar, w którym nadal potrzebne są działania, a mianowicie sposób traktowania przez Szkoły Europejskie dzieci niepełnosprawnych mających specjalne potrzeby edukacyjne. Rzecznik zwrócił się do Komisji z prośbą o przesłanie mu kolejnego sprawozdania na temat postępów poczynionych przez Szkoły Europejskie w zakresie integracji dzieci mających specjalne potrzeby edukacyjne.

Sprawozdanie Komisji opublikowano na stronie internetowej Rzecznika, a obywateli poproszono o komentarze.

Rzecznik przyznał w swojej decyzji zamykającej dochodzenie uzupełniające, że Komisja w istocie podjęła starania w celu wypracowania skuteczniejszych strategii integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Fakt, że w ostatnich latach liczba dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkołach Europejskich znacznie wzrosła, oznacza postęp. Rzecznik wyraził jednak żal, że wsparcie finansowe dla urzędników z niepełnosprawnymi członkami rodziny jest niewystarczające. Pomoc ta jest szczególnie niedostateczna w zakresie pokrywania wydatków ponoszonych przez rodziny, w których dzieci są wykluczone ze Szkół Europejskich z powodu niepełnosprawności.

Niepokojące było to, że znaczna liczba dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyjętych do Szkoły, następnie z niej z nieznanych powodów rezygnowała. Może to wskazywać na nieprawidłowości w podejściu Szkół do integracji. Rzecznik zachęcił Komisję do zapewniania większego zaangażowania rodziców w oparciu o wzajemny szacunek, zasadę przejrzystości i partnerstwo. Uznał też, że nacisk Szkół Europejskich na integrację jest niewystarczający i że powinny one włączać  społeczeństwo w proces decyzyjny. Ponadto Rzecznik zauważył, że społeczeństwo zna sposoby ułatwiania integracji poprzez zwiększanie roli lepiej wyszkolonych koordynatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, zwiększanie roli rodziców i/lub wprowadzanie najlepszych praktyk. Rzecznik z zadowoleniem przyjął decyzję Szkół Europejskich dotyczącą opracowania projektu pilotażowego, którego wynikiem może być ustanowienie nowego centrum dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz zaangażowanie Komisji w szczegółową analizę odpowiedzi rady inspektorów dotyczących minimalnych standardów odnośnie do owego centrum. Ponadto wystąpił do Komisji z prośbą o dokładne monitorowanie projektu pilotażowego i wskazał, że integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinna należycie uwzględniać obowiązek zapewnienia ogólnego, niedyskryminacyjnego kształcenia wszystkim, których dotyczy konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, podpisana przez Komisję w imieniu państw członkowskich UE.

Zgodnie z opinią wyrażoną przez Parlament Europejski Rzecznik uznał, że Komisja powinna aktywniej uczestniczyć w formułowaniu strategii Szkół Europejskich dotyczącej kształcenia specjalnego i starać się wzmacniać własną rolę w tym zakresie. Rzecznik wyraził nadzieję, że rozpoczynając pogłębioną publiczną dyskusję na temat integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkołach Europejskich, pomógł Komisji w ponownej ocenie jej działań w celu lepszego służenia wszystkim europejskim obywatelom.

Dążąc do informowania jak największej liczby obywateli, Rzecznik opublikuje na swojej stronie internetowej pełne sprawozdanie z dochodzenia uzupełniającego w języku angielskim, jak również streszczenie tego sprawozdania we wszystkich językach urzędowych UE.