You have a complaint against an EU institution or body?

Informacja w sprawie dalszych pytań skierowanych do Komisji dnia 28 października 2005 r. w kontekście dochodzenia podjętego z inicjatywy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie integracji osób niepełnosprawnych (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Dnia 19 listopada 2003 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Komisję Europejską o decyzji o wszczęciu dochodzenia w sprawie integracji osób niepełnosprawnych, w szczególności w odniesieniu do środków przyjętych przez Komisję w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne nie są dyskryminowane w relacjach z tą instytucją. Rzecznik zwrócił się wówczas do Komisji o sprawozdanie w sprawie a) działań, które podjęła lub zamierza podjąć w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne nie są dyskryminowane w relacjach z tą instytucją, a także b) harmonogramu przyjęcia tych działań.

Dnia 3 marca 2004 r. Komisja Europejska przesłała swoją opinię, którą następnie umieszczono na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kopie opinii Komisji przesłano również dnia 16 marca 2004 r. wszystkim krajowym rzecznikom praw obywatelskich.

W odpowiedzi na te działania Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał około 56 głosów obywateli UE, organizacji pozarządowych i krajowych rzeczników praw obywatelskich.

W celu spełnienia dużych oczekiwań wywołanych ta inicjatywą należy, zdaniem Rzecznika, przedstawić Komisji Europejskiej opinie, wyrażone przez obywateli w otwartym i przejrzystym dialogu. Rzecznik zwrócił się w związku z tym do Komisji o dodatkowe informacje w następujących dziedzinach:

1. Zatrudnienie:

* Jakie kryteria lub wytyczne Komisja Europejska zdefiniuje w celu wsparcia jej służb w podejmowaniu decyzji, czy dane działanie promujące integrację osób niepełnosprawnych może stanowić nieproporcjonalne obciążenie, biorąc pod uwagę, że w art. 1d.6 Regulaminu pracowniczego wyraźnie stwierdzono, że jakiekolwiek ograniczenie zastosowania zasady niedyskryminacji musi być uzasadnione obiektywnymi i rozsądnymi przyczynami i musi zmierzać do realizacji zasadnych celów interesu publicznego?

* Czy służby Komisji zamierzają sporządzić następne sprawozdania dotyczące kwestii dostępności procedur rekrutacyjnych dla pracowników z niepełnosprawnością inną niż upośledzenie wzroku?

* Czy Komisja może rozważyć ustanowienie okresowych sprawozdań dotyczących rozwoju swojej polityki rekrutacyjnej dotyczącej osób niepełnosprawnych, a jeśli tak, to kiedy środek ten może zostać wdrożony?

* Czy służby Komisji mogą rozważyć stworzenie środków promowania rekrutacji osób niepełnosprawnych?

2. Dostępność obiektów Komisji Europejskiej:

* Czy została przyjęta nowa wersja dokumentu zawierającego normy dotyczące obiektów Komisji pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, a jeśli tak, jaka jest główna idea jego przepisów?

* Czy osiągnięto postęp w kwestii dostępności miejsc parkingowych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Komisji lub w ich pobliżu?

3. Informacje i komunikacja:

* Jak Komisja zamierza poprawić dostępność dostarczanych przez siebie informacji dla osób niepełnosprawnych - nie tylko osób z upośledzeniem wzroku, ale również dla innych grup niepełnosprawnych?

* Czy Komisja planuje przeprowadzanie regularnych ocen dostępności swoich stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, a jeśli tak, to jak zamierza zrealizować tę inicjatywę?

* Jak przedstawiają się plany udostępniania dokumentów unijnych w alternatywnych formach, takich jak duży druk, wersje dźwiękowe i format elektroniczny?

4. Szkoły Europejskie:

* Jak Komisja zamierza ocenić wyniki nowej strategii Szkół Europejskich w kwestii integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kiedy taka ocena będzie miała miejsce?

5. Koordynacja wewnętrzna:

* Czy przeanalizowano pierwszy przegląd poprawionej wersji Kodeksu Dobrej Praktyki Komisji Europejskiej na rok 2004, a jeśli tak, jakie wnioski Komisja z niego wyciągnęła i jakie działania proponuje podjąć na podstawie tych wniosków?

* Czy Komisja podjęła decyzję o kursach lub kampaniach informacyjnych dla swoich pracowników w zakresie uświadamiania co do niepełnosprawności?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komisji Europejskiej o przesłanie mu tych informacji do dnia 31 stycznia 2006 r. i opublikuje odpowiedź Komisji na swojej stronie internetowej.