You have a complaint against an EU institution or body?

Integratie van kinderen met een handicap bij de Europese scholen

Samenvatting van het vervolgonderzoek in aansluiting op het besluit van de Europese Ombudsman betreffende zijn initiatiefonderzoek OI/3/2003/JMA naar de integratie van personen met een handicap bij de Europese Commissie

In het besluit waarmee het initiatiefonderzoek naar de integratie van personen met een handicap (referentie: OI/3/2003/JMA) werd afgesloten, heeft de Ombudsman een gebied genoemd waar nog maatregelen nodig zijn, te weten de behandeling door de Europese Scholen van kinderen met een handicap en bijzondere onderwijsbehoeften (SEN-kinderen). De Ombudsman vroeg de Commissie om hem een vervolgverslag te sturen over de gemaakte voortgang wat betreft het integreren van SEN-kinderen op Europese Scholen. Het verslag van de Commissie werd bekendgemaakt op de website van de Ombudsman en het grote publiek werd verzocht opmerkingen te maken.

In zijn besluit erkende de Ombudsman de inspanningen van de Commissie om te streven naar doelmatiger beleidsmaatregelen ter integratie van SEN-kinderen. De vooruitgang bleek uit het feit dat het aantal kinderen met speciale onderwijsbehoeften op Europese Scholen de laatste jaren aanzienlijk gestegen was. De Ombudsman betreurde het echter dat de financiële ondersteuning van ambtenaren met gehandicapte familieleden onvoldoende is. Deze bijstand is vooral ontoereikend met betrekking tot dekking van de kosten van gezinnen met kinderen die vanwege hun handicap worden uitgesloten van de Europese Scholen.

Zorgwekkend was dat een aanmerkelijk aantal SEN-kinderen die op de Scholen geaccepteerd waren vervolgens om onbekende redenen van school gehaald werden. Dit zou kunnen duiden op onvolkomenheden in het integratiebeleid van de Scholen. De Ombudsman heeft de Commissie aangemoedigd om een grotere betrokkenheid van de ouders te waarborgen op basis van wederzijds respect, transparantie en partnerschap. Hij is ook van mening dat de Europese Scholen onvoldoende aandringen op integratie en dat zij zouden moeten overstappen op een nieuw beleid dat geënt is op inclusief onderwijs. Bovendien heeft de Ombudsman opgemerkt dat het publiek manieren had vastgesteld om inclusie te bevorderen door de rol te versterken van beter opgeleide SEN-coördinatoren, door de rol van de ouders te vergroten en/of de beste praktijken in te voeren. De Ombudsman heeft het besluit van de Europese Scholen toegejuicht om een pilootproject op te zetten dat zou kunnen leiden tot de oprichting van een nieuw SEN middelen-centrum, alsook het engagement van de Commissie om de antwoorden van de Raad van Inspecteurs betreffende de minimumnormen voor dat SEN middelen-centrum zorgvuldig in overweging te nemen. Hij heeft de Commissie ook verzocht om het pilootproject van nabij te blijven volgen en hij heeft naar voren gebracht dat er bij de integratie van SEN-kinderen rekening moet worden gehouden met de verplichting om alomvattend, niet-discriminerend onderwijs te verschaffen voor iedereen zoals bepaald in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat namens de EU-lidstaten ondertekend werd door de Commissie.

In lijn met het door het Europees Parlement uitgedrukte standpunt was de Ombudsman van mening dat de Commissie actiever betrokken zou moeten zijn bij het SEN-beleid van de Europese Scholen en zou moeten proberen haar eigen rol in dezen te vergroten.  Hij hoopte dat hij door een publieke discussie te openen over de integratie van SEN-kinderen in de Europese Scholen de Commissie geholpen heeft om haar acties te herevalueren met het oog op een betere dienstbaarheid voor alle Europese burgers.

In een inspanning om zoveel mogelijk burgers te informeren zal de Ombudsman op zijn website de volledige versie van dit vervolgonderzoek publiceren in het Engels alsook een samenvatting ervan in alle officiële EU-talen.