You have a complaint against an EU institution or body?

Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija eiropas skolās

Papildus veiktās izmeklēšanas kopsavilkums, kas attiecas uz Eiropas ombuda lēmumu par izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas, atsauce OI/3/2003/JMA, attiecībā uz to, kā Eiropas Komisija veicina cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju

Lēmumā, ar kuru izbeidz pēc paša iniciatīvas veikto izmeklēšanu attiecībā uz cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju (atsauce: OI/3/2003/JMA), ombuds noteica vienu jomu, kurā vēl joprojām jāveic atbilstoši pasākumi. Tā ir attieksme pret bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām Eiropas skolās. Ombuds lūdza Komisijai sagatavot papildu ziņojumu par sasniegto progresu attiecībā uz bērnu ar īpašām izglītības vajadzībām integrāciju Eiropas skolās. Komisijas ziņojums tika publicēts ombuda tīmekļa vietnē un sabiedrību aicināja izteikt viedokli šajā sakarā.

Ombuds savā lēmumā atzinīgi novērtēja Komisijas centienus izstrādāt efektīvāku politiku bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai. Sasniegtais progress tika demonstrēts ar faktu, ka pēdējos gados bērnu ar īpašām izglītības vajadzībām skaits Eiropas skolās ir ievērojami pieaudzis. Tomēr ombuds pauda nožēlu par to, ka ierēdņiem piešķirtais finansiālais atbalsts nav pietiekams. Šis pabalsts ir īpaši  neadekvāts, ņemot vērā izmaksas, kas jāsedz ģimenēm, kuru bērni tika izslēgti no Eiropas skolām to invaliditātes dēļ.

Bija satraucoši konstatēt, ka ievērojams bērnu ar īpašām vajadzībām skaits, kuri sākotnēji tika pieņemti skolās, vēlāk tās neapmeklēja nezināmu iemeslu dēļ. Šis fakts norāda uz neatbilstību skolu pieejā integrācijai. Ombuds lūdza Komisijai nodrošināt vecāku lielāku iesaistīšanos, ņemot vērā savstarpējās cieņas, pārredzamības un partnerības principus. Turklāt viņš uzskatīja, ka Eiropas skolas nepietiekami aktīvi veicina integrāciju un ka tām jāizstrādā jauna politika, pamatojoties uz iekļaušanas  principu. Pie tam ombuds atzīmēja, ka sabiedrība ir identificējusi veidus, kā var veicināt iekļaušanu, palielinot labāk apmācītu koordinatoru (bērnu ar īpašām vajadzībām jautājumos) nozīmi, nostiprinot vecākiem piešķirto nozīmi, kā arī/vai arī ieviešot labāko praksi. Ombuds atzinīgi novērtēja Eiropas skolu lēmumu izstrādāt eksperimentālu projektu, ar kura palīdzību varētu izveidot jaunu resursu centru bērniem ar īpašām vajadzībām. Viņš atbalstīja arī Komisijas apņemšanos vērīgi izskatīt inspekcijas valdes sniegtās atbildes attiecībā uz minimālām prasībām attiecībā uz šo resursu centru. Ombuds lūdza Komisijai rūpīgi pārraudzīt eksperimentālo projektu un uzsvēra, ka, integrējot bērnus ar īpašām vajadzībām, ir jāņem vērā saistības nodrošināt ietverošas, nediskriminējošas izglītības iespējas visām personām, kas minētas ANO konvencijā par invalīdu tiesībām. Eiropas Komisija šo konvenciju ir  parakstījusi ES dalībvalstu vārdā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta izteikto atzinumu ombuds uzskatīja, ka Komisijai ir aktīvāk jāiesaistās Eiropas skolu politikas izstrādē attiecībā uz bērniem ar īpašām vajadzībām un jācenšas nostiprināt sava loma šajā sakarā. Viņš izteica cerību, ka uzsākot turpmākas sabiedriskās debates par bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju Eiropas skolās, viņš palīdzēja Komisijai pārvērtēt savu attieksmi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas līmeni visiem Eiropas pilsoņiem.

Lai informētu pēc iespējas plašāku pilsoņu loku, ombuds savā tīmekļa vietnē publicēs turpmākas izmeklēšanas pilnīgo redakciju angļu valodā, kā arī to kopsavilkumu visās ES oficiālajās valodās.