You have a complaint against an EU institution or body?

Piezīme: ombudam iesniegts Komisijas ziņojums par bērnu ar īpašām izglītības vajadzībām integrāciju Eiropas skolās

Eiropas ombuds pēc savas iniciatīvas 2003. gada 19. novembrī nolēma uzsākt izmeklēšanu jautājumā par invalīdu integrāciju (OI/3/2003/JMA), jo īpaši saistībā ar Eiropas Komisijas pasākumiem, lai nodrošinātu, ka invalīdus nediskriminē viņu attiecībās ar šo iestādi.

Pēc paša iniciatīvas veikto ilgstošo izmeklēšanu ombuds beidza 2007. gada 4. jūlijā, tās laikā dodot iespēju iesaistīties visām ieinteresētajām pusēm. Ombuds secināja, ka Komisija īstenojusi vairākus pozitīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka cilvēkus ar invaliditāti nediskriminē viņu attiecībās ar iestādi. Pie pozitīvajiem pasākumiem bija minēta vieglāka piekļuve informācijai Komisijas tīmekļa vietnē, kā arī uzlabojumi attiecībā uz pieņemšanu darbā un paaugstināšanu amatā. Tomēr ombuds uzsvēra, ka vairāk jādara, lai pievērstu Komisijas personāla uzmanību invalīdu vajadzībām, taču tā kā Komisija bija apņēmusies veikt vairākus pasākumus šajā sakarā, ombuds secināja, ka viņa turpmāka rīcība nav nepieciešama.

Ombuds kritiski vērtēja Komisijas pieeju attiecībā uz skolēnu ar īpašām vajadzībām stāvokli Eiropas skolās, un atzina šo pieeju par neatbilstošu. Jo īpaši Komisija nav paskaidrojusi, kā tā gatavojas novērtēt Eiropas skolu sasniegto, tām īstenojot jauno politiku par bērnu ar īpašām izglītības vajadzībām integrāciju, kā arī nav noteikusi šādas novērtēšanas termiņus. Lai pārraudzītu stāvokļa attīstību tuvākajā nākotnē, ombuds lūdza Komisiju līdz 2007. gada beigām ziņot par panākto progresu. Ombuds apņēmies šo ziņojumu publicēt savā tīmekļa vietnē, lai iedzīvotāji varētu uzzināt tā saturu.

Komisija 2007. gada 21. decembrī iesniedza ziņojumu par bērnu ar īpašām izglītības vajadzībām integrāciju Eiropas skolās. Komisijas viedoklis angļu valodā tagad pieejams ombuda tīmekļa vietnē un drīz tiks publicēts arī visās pārējās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Pamatojoties uz šī ziņojuma saturu un sabiedrības iespējamiem komentāriem par to, ombuds nolems, vai nepieciešama kāda turpmāka rīcība. Pēc iedzīvotāju iespējamo viedokļu saņemšanas un to analīzes ombuds informēs Komisiju par saviem secinājumiem ar vēstuli, ko publicēs savā tīmekļa vietnē.