You have a complaint against an EU institution or body?

Informācija par turpmāko izmeklēšanu, kas iesniegta Komisijai 2005. gada 28. oktobrī saistībā ar ombuda ierosināto izmeklēšanu attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti integrāciju (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

2003. gada 19. novembrī ombuds informēja Komisiju par savu lēmumu uzsākt izmeklēšanu attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti integrāciju, jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, kurus Komisija ir pieņēmusi, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti netiek diskriminēti attiecībās ar iestādi. Toreiz ombuds lūdza Komisiju ziņot par a) pasākumiem, kurus tā ir veikusi vai gatavojas veikt, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti netiek diskriminēti attiecībās ar iestādi, kā arī b) pasākumu plāna pieņemšanas grafiku.

2004. gada 3. martā Komisija nosūtīja savu atzinumu, kuru pēc tam publicēja ombuda tīmekļa vietnē. 2004. gada 16. martā Komisijas atzinuma kopiju nosūtīja arī ES dalībvalstu ombudiem.

Šo dažādo pasākumu rezultātā ombuds kopumā saņēma 56 atbildes no sabiedrības, nevalstiskām organizācijām un dalībvalstu ombudiem.

Lai piepildītu šīs iniciatīvas rosinātās cerības, ombuds uzskata, ka Komisija ir jāinformē par sabiedrības bažām atklāta un pārredzama dialoga veidā. Tādēļ ombuds lūdz Komisiju sniegt šādu papildu informāciju:

1. Nodarbinātība.

* Kritēriji un pamatnostādnes, kas jāformulē Komisijai, lai palīdzētu pieņemt lēmumu jautājumā par to, vai pasākums, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti integrāciju, ir vai nav uzskatāms par nesamērīgu apgrūtinājumu, ņemot vērā, ka Civildienesta noteikumu 1. d panta 6. punktā ir skaidri formulēts, ka jebkuri nediskriminācijas principa piemērošanas ierobežojumi ir jāpamato ar objektīviem un pietiekamiem iemesliem un tiem jābūt vērstiem uz likumīgiem mērķiem vispārējo interešu nolūkā.

* Vai Komisijas dienesti ir vai nav paredzējuši sniegt turpmāku ziņojumu par pieņemšanas darbā, procedūru pieejamību arī citiem kandidātiem ar invaliditāti, nevis tikai cilvēkiem ar pavājinātu redzi.

* Vai tā varētu vai nevarētu izskatīt jautājumu par periodisku ziņojumu ieviešanu par pieņemšanas darbā politikas izstrādi attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, un, ja tas iespējams, kad šis pasākums tiks ieviests.

* Vai tās dienesti varētu vai nevarētu izskatīt jautājumu par pozitīvu pasākumu izstrādāšanu, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti pieņemšanu darbā.

2. Piekļuve Komisijas telpām.

* Vai dokumentā paziņotā jaunā versija par standartiem, kas piemērojami, lai cilvēki ar invaliditāti varētu piekļūt Komisijas telpām, ir vai nav pieņemta, un, ja ir pieņemta, kas ir tās noteikumu pamatā.

* Ir vai nav sasniegts progress attiecībā uz piekļuvi automašīnu novietnēm, kas ir paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti un atrodas vai nu Komisijas ēkās, vai blakus tām.

3. Informācija un komunikācija.

* Kā Komisija ir paredzējusi uzlabot pieejamību informācijai, kuru tā gatavo cilvēkiem ar invaliditāti, - ne tikai cilvēkiem ar pavājinātu redzi, bet arī citām invaliditātes grupām.

* Vai tā plāno vai neplāno regulāri veikt savu tīmekļa vietņu pieejamības novērtējumu cilvēkiem ar invaliditāti, un, ja plāno, kādā veidā tā gatavojas to īstenot.

* Plāno nodrošināt ES dokumentu pieejamību ar alternatīvu formātu palīdzību, tādu kā, piemēram, liels iespiedums, elektroniskie vai audioformāti.

4. Eiropas skolas.

* Kā Komisija ir paredzējusi novērtēt Eiropas skolu jaunās politikas rezultātus attiecībā uz bērnu ar īpašām izglītības vajadzībām (SEN) integrāciju, un kad šāds novērtējums tiks veikts.

5. Iekšējā koordinācija.

* Vai ir analizēts Komisijas pārstrādātā Labas prakses kodeksa pirmais 2004. gada pārskats, un, ja ir analizēts, ko Komisija no tā ir secinājusi un kā tā ierosina rīkoties, pamatojoties uz šiem secinājumiem.

* Vai Komisija ir vai nav noorganizējusi kursus, vai tā ir paredzējusi organizēt savam personālam kursus vai informācijas kampaņas, lai veidotu izpratni par invaliditāti.

Ombuds lūdza Komisiju nosūtīt tam pieprasīto informāciju līdz 2006. gada 31. janvārim, un ombuds Komisijas atbildi publicēs savā tīmekļa vietnē.