You have a complaint against an EU institution or body?

Neįgalių vaikų integracija europos mokyklose

Europos ombudsmeno sprendimo dėl savo iniciatyva atlikto tyrimo OI/3/2003/JMA, susijusio su Europos Komisijos vykdoma neįgaliųjų integracija, tolesnio tyrimo santrauka

Savo sprendime, kuriuo nutraukiamas savo iniciatyva atliktas tyrimas dėl neįgaliųjų integracijos (Nr.  OI/3/2003/JMA), ombudsmenas nurodė, kad vienoje srityje, t. y. dėl Europos mokyklų vykdomos politikos neįgalių vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, atžvilgiu dar būtina imtis veiksmų. Ombudsmenas paprašė Komisijos jam pateikti papildomą Europos mokyklų pažangos integruojant vaikus, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, ataskaitą. Komisijos ataskaita buvo paskelbta ombudsmeno tinklalapyje ir visuomenė galėjo pateikti savo pastabas.

Ombudsmenas savo sprendime pripažino, jog Komisija dėjo pastangas siekdama, kad vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, integracijos politika būtų veiksmingesnė. Pažangą rodo pastaruoju metu itin išaugęs vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, skaičius Europos mokyklose. Kita vertus, ombudsmenas apgailestavo, kad pareigūnams, kurių šeimose yra neįgaliųjų, suteikiama nepakankama finansinė parama. Šios paramos ypač trūksta kompensuojant vaikų, kurie dėl negalios negali lankyti Europos mokyklos, artimųjų patiriamas išlaidas.

Nerimą kelia tai, kad didelė dalis į Europos mokyklas priimtų vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, vėliau dėl nežinomų priežasčių buvo tėvų atsiimti iš mokyklos. To priežastis gali būti netinkamas mokyklų požiūris į integraciją. Ombudsmenas paragino Komisiją skatinti aktyvesnį tėvų dalyvavimą remiantis tarpusavio pagarbos, skaidrumo ir partnerystės principais. Ombudsmenas taip pat nurodė, kad Europos mokyklos nepakankamai stipriai remia integraciją ir kad jos turėtų pereiti prie naujos, įtraukties principais grindžiamos, politikos. Be to, ombudsmenas pažymėjo, kad visuomenė nurodė būdus, kuriais būtų galima pagerinti neįgalių vaikų įtrauktį: suteikti svarbesnį vaidmenį geriau apmokytiems vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, koordinatoriams, tėvams ir (arba) diegti gerąją patirtį. Ombudsmenas pritarė Europos mokyklų sprendimui kurti bandomąjį projektą, kurį vykdant galėtų būti įsteigtas naujas vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, išteklių centras. Jis taip pat palankiai įvertino Komisijos įsipareigojimą atidžiai apsvarstyti Inspektorių tarybos atsakymus dėl vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, išteklių centro būtiniausių standartų. Be to, ombudsmenas paprašė Komisijos prižiūrėti, kaip įgyvendinamas bandomasis projektas, ir nurodė, kad integruojant vaikus, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, reikia tinkamai laikytis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, kurią Komisija pasirašė ES valstybių narių vardu, numatyto reikalavimo suteikti visapusišką, nediskriminuojantį ugdymą visiems.

Pritardamas Europos Parlamento išreikštai nuomonei, ombudsmenas mano, kad Komisija turėtų aktyviau dalyvauti Europos mokyklų vykdomoje vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, politikoje ir stengtis sustiprinti savo vaidmenį šioje srityje. Jis vylėsi, kad paskatinęs tolesnes visuomenės diskusijas apie vaikų, kuriems reikalingas specialus mokyklinis ugdymas, integraciją Europos mokyklose, jis padėjo Komisijai dar kartą įvertinti savo veiklą siekiant labiau pasitarnauti visiems Europos piliečiams.

Norėdamas, kad informacija pasiektų kuo daugiau piliečių, ombudsmenas savo tinklalapyje paskelbs visą tolesnio tyrimo informaciją anglų kalba ir santrauką oficialiosiomis ES kalbomis.