You have a complaint against an EU institution or body?

Informacija apie tolesnius klausimus, pateiktus Komisijai 2005 m. spalio 28 d. dėl ombudsmeno savo iniciatyva atliekamo tyrimo dėl žmonių su negalia integracijos (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

2003 m . lapkričio 19 d. ombudsmenas informavo Komisiją apie savo sprendimą pradėti tyrimą dėl žmonių su negalia integracijos, ypač dėl Komisijos priimtų priemonių siekiant užtikrinti, kad santykiuose su šia institucija nebūtų diskriminuojami žmonės su negalia. Tada ombudsmenas paprašė Komisijos a) pranešti apie veiksmus, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekiant, kad santykiuose su šia institucija nebūtų diskriminuojami žmonės su negalia, ir b) pateikti tokių veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštį.

2004 m . kovo 3 d. Komisija atsiuntė savo nuomonę, kuri buvo paskelbta ombudsmeno tinklalapyje. Be to, 2004 m. kovo 16 d. Komisijos nuomonės kopijos buvo išsiuntinėtos visiems ES nacionaliniams ombudsmenams.

Dėl šių įvairių veiksmų ombudsmenas gavo iš viso 56 raštus iš visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir nacionalinių ombudsmenų.

Ombudsmeno nuomone, siekiant patenkinti didelius lūkesčius, kilusius dėl šios iniciatyvos, Komisija turėtų pradėti atvirą ir skaidrų dialogą visuomenės pareikštais klausimais. Todėl ombudsmenas paprašė Komisijos pateikti papildomos informacijos apie toliau nurodytus dalykus.

1. Įdarbinimas

* Komisijos nustatyti kriterijai arba gairės, kurios padėtų jos tarnyboms nuspręsti, ar žmonių su negalia integracijos skatinimo priemonė sudaro neproporcingą naštą, turint omenyje, kad Tarnybos nuostatų 1d straipsnio 6 punkte aiškiai teigiama, kad bet koks nediskriminavimo principo taikymo apribojimas turi būti pateisinamas objektyviomis ir pagrįstomis priežastimis, ir juo turi būti siekiama teisėtų tikslų vadovaujantis bendrais interesais.

* Ar jos tarnybos ketina parengti tolesnį pranešimą apie darbuotojų priėmimo procedūrų prieinamumą kandidatams, turintiems kitokią nei regos negalią.

* Ar ji galėtų pamąstyti apie periodinių pranešimų apie jos darbuotojų samdymo politikos raidą žmonių su negalia atžvilgiu skelbimą, ir jeigu taip - kada šią priemonę ketinama įgyvendinti.

* Ar jos tarnybos galėtų pamąstyti apie pozityvių priemonių, skatinančių priimti į darbą žmones su negalia, rengimą.

2. Komisijos patalpų prieinamumas

* Ar buvo priimtas naujasis paskelbtas dokumento dėl standartų, taikomų Komisijos patalpoms atsižvelgiant į jų prieinamumą žmonėms su negalia, variantas, ir jeigu taip - kokia to dokumento pagrindinių nuostatų esmė.

* Ar pasiekta kokia nors pažanga dėl žmonėms su negalia rezervuotų vietų automobilių stovėjimo aikštelėse visuose Komisijos pastatuose arba šalia jų.

3. Informacija ir komunikacija

* Kaip Komisija ketina pagerinti jos teikiamos informacijos prieinamumą neįgaliesiems - ne tik asmenims, turintiems regos sutrikimų, bet ir kitiems neįgaliesiems.

* Ar Komisija ketina reguliariai vertinti savo tinklalapių prieinamumą neįgaliesiems, ir jeigu taip - kaip ji ketina šią iniciatyvą įgyvendinti.

* Planai dėl ES dokumentų prieinamumo pateikiant juos kitokiais formatais - pavyzdžiui, išspausdintus stambiu šriftu, garso ir elektroniniais formatais.

4. Europos Mokyklos

* Kaip Komisija ketina įvertinti naujos Europos Mokyklų politikos dėl vaikų su specialiais poreikiais integracijos rezultatus ir kada toks įvertinimas įvyks.

5. Vidinis koordinavimas

* Ar buvo išanalizuotas pirmasis 2004 m. Komisijos peržiūrėto Geros praktikos kodekso kritinis įvertinimas, o jeigu taip - kokios išvados buvo padarytos ir kokių veiksmų siūloma imtis remiantis tomis išvadomis.

* Ar Komisija surengė, ar dar ketina surengti savo darbuotojams kursus arba informacines kampanijas neįgalumo suvokimo tema.

Ombudsmenas paprašė Komisijos atsiųsti jam pageidaujamą informaciją iki 2006 m. sausio 31 d.; jis paskelbs Komisijos atsakymą savo tinklalapyje.