You have a complaint against an EU institution or body?

ILMOITUS: Ilmoitus: oikeusasiamies on saanut komissiolta kertomuksen erityisopetusta tarvitsevien lasten integroimisesta Eurooppa-kouluissa

Euroopan oikeusasiamies käynnisti 19. marraskuuta 2003 omasta aloitteesta suoritettavan tutkimuksen vammaisten integroitumisesta (OI/3/2003/JMA). Tutkimus koski erityisesti Euroopan komission toimia sen varmistamiseksi, että vammaisia ei syrjitä heidän suhteissaan komissioon.

Oikeusasiamies päätti tämän omasta aloitteesta suoritetun tutkimuksen 4. heinäkuuta 2007 pitkällisen tutkinnan jälkeen, johon kaikki asiaan liittyvät henkilöt olivat voineet osallistua. Oikeusasiamies teki sen johtopäätöksen, että komissio oli ryhtynyt moniin positiivisiin toimiin varmistaakseen, että vammaisia ei syrjitä heidän suhteissaan komissioon. Hän yksilöi positiivisiksi toimiksi muun muassa toimet, joilla helpotettiin tiedonsaantia komission verkkosivuilta ja parannettiin työhönoton ja ylenemisen edellytyksiä. Oikeusasiamies tosin korosti, että vielä olisi tehtävä enemmän komission henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi vammaisten tarpeista. Koska komissio oli kuitenkin antanut asiassa useita sitoumuksia, oikeusasiamies tuli siihen tulokseen, että hänen ei ollut tarpeen ryhtyä lisätoimiin.

Mitä tulee vammaisten oppilaiden tilanteeseen Eurooppa-kouluissa, oikeusasiamies suhtautui kriittisesti komission lähestymistapaan ja piti sitä riittämättömänä. Komissio ei ollut pystynyt selittämään erityisesti sitä, kuinka se aikoi arvioida Eurooppa-koulujen uuden erityisopetusta tarvitsevia lapsia koskevan politiikan tuloksia, eikä se ollut ilmoittanut arvioinnin aikataulua. Voidakseen seurata tilanteen kehitystä lähitulevaisuudessa oikeusasiamies pyysi komissiota raportoimaan vuoden 2007 loppuun mennessä saavutetusta edistymisestä. Oikeusasiamies sitoutui julkaisemaan kertomuksen verkkosivuillaan, jotta kansalaiset voivat tutustua sen sisältöön.

Komissio toimitti 21. joulukuuta 2007 kertomuksensa erityisopetusta tarvitsevien lasten integroimisesta Eurooppa-kouluissa. Komission englanniksi laadittu lausunto on luettavissa oikeusasiamiehen verkkosivuilla, ja se julkaistaan piakkoin kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Oikeusasiamies päättää, tarvitaanko kertomuksen ja kansalaisten siitä mahdollisesti esittämien kommenttien perusteella lisätoimia. Saatuaan kansalaisilta palautetta ja analysoituaan sen oikeusasiamies ilmoittaa komissiolle johtopäätöksensä kirjeellä, joka julkaistaan hänen verkkosivustollaan.