You have a complaint against an EU institution or body?

Tietoa 28. lokakuuta 2005 komissiolle esitetyistä lisätiedusteluista, jotka liittyvät oikeusasiamiehen omasta aloitteestaan suorittamaan vammaisten sopeutumista koskevaan tutkimukseen (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Euroopan oikeusasiamies ilmoitti 19. marraskuuta 2003 komissiolle, että hän aloittaa vammaisten sopeutumista koskevan tutkimuksen, joka koskee erityisesti Euroopan komission toteuttamia toimia sen varmistamiseksi, että vammaisia ei syrjitä heidän suhteissaan komissioon. Euroopan oikeusasiamies pyysi silloin komissiota ilmoittamaan a) toimista, joita komissio on toteuttanut tai aikoo toteuttaa sen varmistamiseksi, ettei vammaisia syrjitä heidän suhteessaan komissioon, sekä b) toimien hyväksymisen aikataulusta.

Komissio antoi lausuntonsa 3. maaliskuuta 2004, ja lausunto julkaistiin Euroopan oikeusasiamiehen Internet-sivuilla. Jäljennös komission lausunnosta toimitettiin myös kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeusasiamiehille 16. maaliskuuta 2004.

Euroopan oikeusasiamies sai yhteensä 56 julkisten kansalaisjärjestöjen ja jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten lähettämää kirjelmää vastauksena tiedusteluihinsa.

Jotta aloitteen nostattamat odotukset voitaisiin täyttää, Euroopan oikeusasiamies katsoo, että kansalaisten esille tuomat huolenaiheet tulisi välittää komissiolle avoimen vuoropuhelun avulla. Tämän takia Euroopan oikeusasiamies on pyytänyt komissiolta lisätietoa seuraavista asioista:

1. Työllisyys:

* Mitkä ovat komission määrittelemät kriteerit tai sen antamat suositukset, joiden avulla se auttaa yksikköjään päättämään, aiheuttavatko vammaisten sopeutumisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet suhteettomana pidettäviä rasitteita? On otettava huomioon, että henkilöstösääntöjen 1d artiklan 6 kohdassa selkeästi todetaan, että syrjinnän vastaisen periaatteen soveltamiseen liittyvät rajoitteet pitää perustella objektiivisesti ja riittävästi ja että niiden pitää liittyä perustellusti yleishyödyllisiin tavoitteisiin.

* Aikovatko komission yksiköt antaa lisälausuntoja muiden kuin näkövammaisten ehdokkaiden työhönottomenettelyiden saatavuudesta?

* Aikooko komissio julkaista säännöllisesti kertomuksia vammaisia koskevan työhönottopolitiikkansa kehittämisestä, ja jos aikoo, milloin toimenpide pannaan täytäntöön?

* Aikovatko komission yksiköt kehittää myönteisiä toimenpiteitä vammaisten ihmisten työhönoton edistämiseksi?

2. Pääsy komission toimitiloihin:

* Onko uudistettu asiakirja vammaisten ihmisten pääsyä komission tiloihin koskevista standardeista hyväksytty, ja mikä on sen säännösten tärkein suuntaviiva?

* Onko vammaisille varattujen pysäköintipaikkojen saatavuudessa komission rakennuksissa tai niiden läheisyydessä tapahtunut kehitystä?

3. Tiedotus ja viestintä:

* Miten komissio aikoo helpottaa paitsi näkövammaisten myös muiden vammaisryhmien edustajien tiedonsaantia?

* Aikooko komissio säännöllisesti arvioida vammaisten ihmisten pääsyä komission Internet-sivuille, ja miten tämä aiotaan toteuttaa käytännössä?

* Onko komissio suunnitellut Euroopan unionin asiakirjojen julkaisemista vaihtoehtoisissa muodoissa, esimerkiksi isotekstisinä tai ääni- tai sähköisessä muodossa?

4. Eurooppa-koulut:

* Miten komissio aikoo arvioida Eurooppa-koulujen opetuksellisen ja kasvatuksellisen erityistuen tarpeessa olevien lasten sopeutumiseen liittyvän uuden politiikan tuloksia, ja milloin kyseinen arviointi suoritetaan?

5. Sisäinen koordinointi:

* Onko vuoden 2004 uusittujen komission toimintaohjeiden ensimmäinen tarkistus suoritettu? Jos on, mitä päätelmiä komissio on tehnyt, ja minkälaisia toimia se suosittelee kyseisten päätelmien perusteella?

* Onko komissio järjestänyt, tai aikooko se järjestää, kursseja tai tiedotuskampanjoita, joissa komission henkilökunnalle kerrotaan vammaisuuteen liittyvistä asioista?

Euroopan oikeusasiamies on pyytänyt komissiota toimittamaan tiedot 31. tammikuuta 2005 mennessä. Komission vastaus julkaistaan oikeusasiamiehen Internet-sivustolla.