You have a complaint against an EU institution or body?

Kirje: Euroopan oikeusasiamieheltä tutkimuksen aloittamisesta (OI/3/2003/JMA)

Strasbourgissa, 19-11-2003

Romano Prodi
Puheenjohtaja
Euroopan komissio
B -1049 Bruxelles

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklassa Euroopan oikeusasiamiehelle on myönnetty valtuudet suorittaa omasta aloitteestaan tutkimuksia yhteisön toimielinten ja laitosten toiminnassa mahdollisesti ilmenneisiin hallinnollisiin epäkohtiin. Kyseisen säännöksen nojalla aloitan vammaisten sopeutumista koskevan tutkimuksen, joka koskee erityisesti Euroopan komission toteuttamia toimia, joilla varmistetaan, ettei vammaisia syrjitä heidän suhteissaan komissioon.

1 Tutkimuksen taustat

Vammaiset muodostavat merkittävän osan yhteisön väestöstä. Kuten sekä Euroopan unionin toimielimet että jäsenvaltiot ovat julkisesti todenneet(1), vammaiset kohtaavat ryhmänä monenlaisia vastuksia, jotka estävät heitä saavuttamasta yhtäläisiä mahdollisuuksia, riippumattomuutta sekä täydellistä taloudellista ja sosiaalista integraatiota. Euroopan yhteisöä on siksi kehotettu vahvistamaan toimiaan vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien parantamiseksi heidän yhteiskuntaan sopeutumisensa edistämiseksi. Asiasta on tehty useita yhteisöaloitteita.

Komissio hyväksyi 10. toukokuuta 2000 tiedonannon "Esteetön Eurooppa vammaisille", jossa komissio sitoutuu kehittämään ja tukemaan kattavaa ja yhtenäistä strategiaa, jolla puututaan niihin yhteiskunnallisiin, rakennusteknisiin ja suunnittelusta johtuviin esteisiin, jotka rajoittavat vammaisten mahdollisuuksia tarpeettomasti(2). Euroopan parlamentti on hyväksynyt samankaltaisen päätöslauselman yksimielisesti(3).

Neuvosto päätti 3. joulukuuta 2001 nimetä vuoden 2003 Euroopan vammaisten teemavuodeksi(4). Neuvosto myönsi, että vammaisia syrjitään edelleen usein tiedonpuutteen ja asenneongelmien vuoksi. Julistamalla vuoden 2003 vammaisten teemavuodeksi neuvosto pyrki parantamaan vammaisten oikeuksien, tarpeiden ja mahdollisuuksien ymmärtämistä yhteiskunnassa sekä rohkaisemaan kaikkia osapuolia yhdistämään voimansa tiedonkulun ja hyvien toimintatapojen vaihdon tukemiseksi.

Vammaisten erityisasema ja tukitoimia koskevat tarpeet on mainittu vastikään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Perusoikeuskirjan 26 artiklassa todetaan seuraavaa:

"unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta".

Euroopan unionin toimielinten ja laitosten sisäinen toiminta

Ottaen huomioon vammaisten mahdolliset ongelmat Euroopan unionin virkamiehiksi pääsyssä tai itse urakehityksessä Euroopan unionin toimielimet hyväksyivät vuonna 1998 säännöt, jotka koskevat vammaisten työllistämiseen liittyviä hyviä toimintatapoja. Sääntöihin sisältyy lausunto Euroopan toimielinten vammaisasioita koskevasta politiikasta ja suuntaviivat toimielinten yksiköiden alaa koskeville toimille(5). Säännöissä ehdotettiin toteutettavaksi useita toimia seuraavilla aloilla:

- Työhönotto: Olisi toteutettava kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, joilla varmistettaisiin, että vammaiset voisivat osallistua kilpailuihin tasaveroisesti muiden hakijoiden kanssa.

- Ura: Vammaisen virkamiehen uran aikana olisi pyrittävä välttämään vaatimuksia, jotka eivät liity työhön ja joita vammaiset eivät ehkä pystyisi täyttämään.

- Työympäristö: Toteutetaan kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, jotta rakennuksiin pääsy sekä toimistotilat ja -laitteet aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ongelmia.

- Valistus ja tietoisuus: Hyviä toimintatapoja koskevat säännöt jaetaan henkilökunnan kaikille jäsenille. Valintalautakuntien jäsenille järjestetään kursseja, joilla pyritään vammaisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseen.

- Seuranta: Jokaisen toimielimen on nimitettävä hyviä toimintatapoja koskevien sääntöjen toimeenpanosta vastaava virkamies tai elin.

Komissio toisti 10. toukokuuta 2000 antamassaan tiedonannossa sitoumukset, jotka on määritelty hyviä toimintatapoja koskevissa säännöissä ja määritteli uusia toimenpiteitä, jolla edistetään hyvien toimintatapojen kehittämistä komission oman organisaation sisällä. Esitetyt toimenpiteet olivat seuraavia:

- Työllisyys: Komissio toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä helpottaakseen vammaisten pääsyä työskentelemään Euroopan unionin toimielimiin. Toimet koskevat kilpailujen järjestämistä, urakehitystä, hallinnollista tukea, asianmukaisesti varustettujen työhuoneiden ja rakennusten järjestämistä sekä virkojen osoittamista vammaisille. Komissio myös rohkaisee henkilökuntaansa osallistumaan koulutukseen, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisuudesta.

- Pääsy komission toimitiloihin: Komissio pyrkii varmistamaan, että vammaisilla työntekijöillä ja vierailijoilla on esteetön pääsy komission toimistoihin ja muihin tiloihin.

- Tiedotus ja viestintä: Komissio tarkistaa asiakirjojensa saatavuutta koskevia ohjeitaan varmistaakseen, että julkaisuja ja tietoa on saatavilla vammaisille vaihtoehtoisissa muodoissa. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto varmistaa samoin, että vammaisten kansalaisten tiedonsaanti paranee.

- Eurooppa-koulut: Komissio tukee Eurooppa-koulujen pyrkimyksiä parantaa vammaisten oppilaiden sopeutumista tavallisille luokille.

- Sisäinen koordinointi: Komission yksiköt työskentelevät vammaiskysymyksiin liittyvien seurantavälineiden ja tietojen kehittämiseksi. Yksiköt pyrkivät tarjoamaan erityistä ohjausta vammaisille, jotka hakevat Euroopan unionin vammaisohjelmia ja -aloitteita koskevaa tietoa.

Euroopan parlamentti, joka on vaatinut uusien toimien toteuttamista(6), suhtautui mainittuihin toimiin myönteisesti. Uusiin toimiin kuuluu toimielinten välisen ryhmän perustaminen. Ryhmä tutkii vammaisten työskentelymahdollisuuksia toimielimissä, muun muassa kokouksiin pääsyä ja osallistumista sekä palvelukseenoton ehtojen ja työehtojen mukauttamista. Euroopan parlamentti on pyytänyt toimielinten välistä ryhmää laatimaan säännöllisesti julkisia kertomuksia toimista, joihin on ryhdytty vammaisten työllistämiseen liittyviä hyviä toimintatapoja koskevien sääntöjen soveltamiseksi. Parlamentti on pyytänyt ryhmää myös seuraamaan kehitystä, jota on saavutettu vammaisten henkilöiden esteettömässä pääsyssä EU:n kaikkiin toimielimiin niin työntekijöinä kuin vierailijoinakin. On myös ehdotettu, että EU:n toimielimet laatisivat säännöllisesti selvityksiä. Selvitysten tulisi sisältää tietoa palveluksessa olevien vammaisten määrästä sekä näillä henkilöillä olevista viroista.

Euroopan oikeusasiamies pitää myönteisenä komission selvää sitoutumista vammaisiin, jotka ovat yksi eurooppalaisen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevista väestöryhmistä. Vammaisten tilanne on niin vakava, että vammaisasioihin sitoutumisen on toteuduttava tehokkain toimin. Hyvä hallintotapa vaatii nopeita ja tehokkaita toimia näiden sitoumusten toteuttamiseksi.

Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 lähestyessä loppuaan oikeusasiamies katsoo, että on hyödyllistä tarkastella komission vammaisasioita koskevia toimia uudelleen ja arvioida, ovatko toimet komission oikeudellisten velvoitteiden ja julkituotujen sitoumusten mukaisia.

Tässä vaiheessa oikeusasiamies on päättänyt rajata tutkimuksensa komissioon, koska komissio on keskeisessä asemassa Euroopan unionin toimielinjärjestelmässä ja koska komissio on sitoutunut 10. toukokuuta 2000 antamassaan tiedonannossa erityisesti vammaisasioihin. Oikeusasiamies päättää todennäköisesti myöhemmin tutkimustulostensa perusteella, laajennetaanko tutkimusta muihin EU:n toimielimiin.

2 Tutkimus

Euroopan oikeusasiamies pyytää komissiota ilmoittamaan a) toimista, joita komissio on toteuttanut tai aikoo toteuttaa sen varmistamiseksi, ettei vammaisia syrjitä heidän suhteessaan komissioon sekä b) toimien hyväksymisen aikataulusta.

Pyydän ystävällisesti komissiota lähettämään lausuntonsa viimeistään 29. helmikuuta 2004. Jotta vammaiset saisivat tietoa kyseisestä tutkimuksesta ja jotta heillä olisi mahdollisuus tuoda julki oma kantansa, aion julkaista kaikki tutkimusta koskevat olennaiset asiakirjat Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivulla.

Kunnioittavasti,

 

P. Nikiforos Diamandouros

Jakelu: Massangioli


--------------------------------------------------------------------------------

(1) Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, tehty 20 päivänä joulukuuta 1996, vammaisten yhtäläisistä mahdollisuuksista, EYVL C 12, 13.1.1997, s. 1.

(2) Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Esteetön Eurooppa vammaisille (KOM(2000) 284 lopullinen 12.5.2000).

(3) Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Esteetön Eurooppa vammaisille (KOM(2000) 284 - C5-0632/2000 - 2000/2296 (COS)).

(4) Neuvoston päätös 2001/903/EY, tehty 3. joulukuuta 2001, Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003, EYVL L 335/15, 19.12.2001, s. 15.

(5) Saatavilla Euroopan komission verkkosivulla: (http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm).

(6) Katso edellä mainittu Euroopan parlamentin 4 päivänä huhtikuuta 2001 antama päätöslauselma, 35 kohta.