You have a complaint against an EU institution or body?

Puuetega laste integreerimine euroopa koolides

Kokkuvõte Euroopa Ombudsmani omaalgatusliku uurimise otsuse OI/3/2003/JMA osas teostatud järeluurimise kohta, milles käsitletakse puuetega inimeste integreerimist Euroopa Komisjoni poolt.

Puuetega inimeste integreerimist käsitleva omaalgatusliku uurimise tulemusel tehtud otsuses (viide OI/3/2003/JMA) tuvastas ombudsman ühe valdkonna, milles on veel vaja võtta meetmeid - nimelt hariduslike erivajadustega puuetega laste kohtlemine Euroopa koolides. Ombudsman palus komisjonil saata lisaaruande selle kohta, mida Euroopa koolid on teinud hariduslike erivajadustega laste integreerimiseks. Komisjoni aruanne avaldati ombudsmani veebilehel ja üldsusel paluti seda kommenteerida.

Ombudsman tunnustas oma otsuses komisjoni püüdlusi kasutada hariduslike erivajadustega laste integreerimiseks tõhusamaid viise. Hariduslike erivajadustega laste arvu märkimisväärne suurenemine viimastel aastatel Euroopa koolides näitab saavutatud edu. Samas pidas ombudsman kahetsusväärseks, et rahaline toetus ametnikele, kellel on puuetega pereliikmed, ei ole piisav. Abi on eriti ebapiisav nende perede kulude katmiseks, kelle lapsed jäävad puude tõttu Euroopa koolidest välja.

Muret tekitab asjaolu, et märkimisväärne arv hariduslike erivajadustega lapsi, kes on Euroopa koolidesse vastu võetud, lahkub koolist teadmata põhjustel peagi. See võib viidata koolide vajakajäämistele integreerimise poliitikas. Ombudsman kutsus komisjoni üles tagama lapsevanemate suurema kaasamise, lähtudes vastastikusest austusest, läbipaistvusest ja partnerlusest. Ombudsman pidas Euroopa koolide integreerimistaset ebapiisavaks ning soovitas hakata enam kasutama kaasamisel põhinevat uut poliitikat. Ombudsman märkis veel, et üldsus tõi esile järgmised viisid, kuidas kaasamist soodustada: suurendada senisest parema ettevalmistusega hariduslike erivajadustega laste koordineerijate rolli; tugevdada lapsevanemate rolli ja/või rakendada parimat tava. Ombudsman väljendas heameelt Euroopa koolide otsuse üle korraldada katseprojekt, mille tulemuseks võiks olla hariduslike erivajadustega laste keskuse loomine, samuti komisjoni lubaduse üle analüüsida tähelepanelikult Inspektorite Kogu vastuseid hariduslike erivajadustega laste keskuse miinimumnormide kohta. Ta palus komisjonil teostada katseprojekti üle järelevalvet ja märkis, et hariduslike erivajadustega laste integreerimisel tuleb asjakohaselt arvestada kohustusega pakkuda kõigile kaasavat mittediskrimineerivat haridust, kooskõlas puuetega inimeste õiguste ÜRO konventsiooniga, millele on komisjon ELi liikmesriikide nimel alla kirjutanud.

Ühinedes Euroopa Parlamendi arvamusega, märkis ombudsman, et komisjon peaks olema aktiivsemalt kaasatud Euroopa koolide hariduslike erivajadustega laste poliitikasse ning tal tuleks oma osakaalu selles suurendada. Ta lootis, et täiendava avaliku arutelu algatamisega hariduslike erivajadustega laste Euroopa koolides integreerimise teemal on ta aidanud komisjonil oma tegevust uuesti hinnata, pidades silmas Euroopa kõigi kodanike paremat teenimist.

Püüdes teavitada võimalikult paljusid kodanikke, avaldab ombudsman oma veebilehel kõnealuse järeluurimise ingliskeelse täisteksti ning kokkuvõtte kõigis ELi ametlikes keeltes.