You have a complaint against an EU institution or body?

Teade: ombudsman saab komisjoni aruande haridusalaste erivajadustega laste integreerimise kohta Euroopa koolides

19. novembril 2003. aastal algatas Euroopa ombudsman omaalgatusliku uurimise puuetega inimeste ühiskonda integreerimise küsimuses (OI/3/2003/JMA), eelkõige seoses nende meetmetega, mida Euroopa Komisjon on võtnud tagamaks, et puuetega inimesi ei diskrimineeritaks nende suhetes institutsiooniga.

Pärast pikale veninud uurimust, mille jooksul anti kõikidele asjaomastele isikutele võimalus selles osaleda, lõpetas ombudsman 4. juulil 2007. aastal kõnealuse omaalgatusliku uurimise. Ombudsman jõudis järeldusele, et komisjon on võtnud mitmeid positiivseid meetmeid tagamaks, et puuetega inimesi ei diskrimineerita nende suhetes institutsiooniga. Positiivsete meetmete seast tõstis ta esile need, mis võimaldavad komisjoni veebisaidi kaudu lihtsamalt teabele juurde pääseda ning parandada töölevõtmise ja ametialase edutamise tingimusi. Ombudsman rõhutas siiski, et tuleks teha rohkem, et tõsta komisjoni töötajate teadlikkust puuetega inimeste vajaduste osas, kuid kuna komisjon võtnud selles osas mitmeid kohustusi, jõudis ombudsman järeldusele, et selles osas ei ole täiendavad meetmed enam vajalikud.

Ombudsman suhtub kriitiliselt komisjoni lähenemisviisi seoses puuetega õpilaste olukorraga Euroopa koolides ja peab seda ebapiisavaks. Eelkõige ei suutnud komisjon selgitada, kuidas ta kavatseb hinnata Euroopa koolide haridusalaste erivajadustega laste uue integratsioonipoliitika tulemusi, ja sätestada selle hinnangu ajakava. Selleks et jälgida, kuidas olukord lähitulevikus areneb, soovis ombudsman, et komisjon annaks 2007. aasta lõpuks aru, milliseid edusamme on saavutatud. Ombudsman otsustas avaldada käesoleva aruande oma veebisaidil, et teavitada kodanikke selle sisust.

21. detsembril 2007. aastal esitas komisjon oma aruande haridusalaste erivajadustega laste integreerimise kohta Euroopa koolides. Komisjoni ingliskeelne arvamus on nüüd ombudsmani veebisaidil olemas ning peagi lisatakse see ka kõikides ELi ametlikes keeltes. Ombudsman otsustab täiendavate meetmete vajalikkuse nimetatud aruande sisu ja nende kommentaaride põhjal, mida üldsus selle kohta võib esitada. Kui ombudsman on saanud kodanikelt võimalikku tagasisidet ja seda analüüsinud, teavitab ta komisjoni oma järeldustest kirjas, mis postitatakse ombudsmani veebisaidile.