You have a complaint against an EU institution or body?

Teave komisjonile 28. oktoobril 2005.a. adresseeritud edasiste järelepärimiste kohta seoses ombudsmani omaalgatusliku uurimisega, mis käsitleb puuetega inimeste integreerimist (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

19. novembril 2003.a. teatas ombudsman komisjonile oma otsusest alustada puuetega inimeste integreerimise küsimuse uurimist, eelkõige seoses meetmetega, mille komisjon on vastu võtnud tagamaks, et puuetega inimesi nende suhetes institutsiooniga ei diskrimineeritaks. Sel ajal palus ombudsman komisjonil aru anda: a) meetmete kohta, mida ta on võtnud või kavatseb vastu võtta tagamaks, et puuetega inimesi nende suhetes institutsiooniga ei diskrimineeritaks; ning b) nende meetmete vastuvõtmise ajakava kohta.

3. märtsil 2004.a. saatis komisjon välja oma arvamuse, mis avaldati seejärel ombudsmani veebilehel. Komisjoni arvamuse koopia saadeti 16. märtsil 2004.a. ka kõigile ELi liikmesriikide ombudsmanidele.

Nende erinevate meetmete vastusena sai ombudsman üldsuselt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt ja liikmesriikide ombudsmanidelt kokku 56 arvamust.

Ombudsman leiab, et selle algatusega püstitatud kõrgete ootuste täitmiseks tuleks üldsuse poolt väljendatud mured esitada komisjonile avatud ja läbipaistva dialoogi kaudu. Seepärast on ombudsman palunud komisjonilt lisateavet järgmise kohta:

1. Tööhõive:

* Kriteeriumid või suunised, mille komisjon peab määratlema, aitamaks oma talitustel otsustada, kas puuetega inimeste integreerimise meedet peetakse ebaproportsionaalselt koormavaks, võttes arvesse, et personalieeskirjade artikli 1d punktis 6 sätestatakse selgesõnaliselt, et mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamise piiranguid peab objektiivselt ja otstarbekalt põhjendama ning need peavad vastama üldise huvi kohastele seaduslikele eesmärkidele.

* Kas tema talitused kavatsevad koostada lisaaruandeid puuetega - välja arvatud nägemispuudega - kandidaatide juurdepääsu kohta värbamismenetlustele.

* Kas ta võib kaaluda perioodiliste aruannete sisseseadmist puuetega inimestega seotud värbamispoliitika arendamise kohta, ning kui jah, siis millal seda meedet rakendataks.

* Kas tema talitused võivad kaaluda positiivsete meetmete väljatöötamist puuetega inimeste värbamise edendamiseks.

2. Juurdepääs komisjoni ruumidele:

* Kas dokumendi väljakuulutatud uus redaktsioon, mis sisaldab komisjoni ruumidele puuetega inimeste juurdepääsu võimaldamiseks kohaldatavaid norme, on vastu võetud, ning kui on, siis mis on selle sätete peamine mõte.

* Kas puuetega inimestele on suudetud paremini tagada neile eraldatud parkimiskohtade kättesaadavust kõigis komisjoni hoonetes või nende lähedal.

3. Teave ja suhtlus:

* Kuidas ta kavatseb parandada puuetega inimeste juurdepääsu komisjoni koostatavale teabele, mitte ainult nägemispuude, vaid ka teiste puuderühmade puhul.

* Kas ta plaanib korrapäraselt hinnata puuetega inimeste juurdepääsu oma veebilehtedele, ning kui jah, siis kuidas ta kavatseb selle algatuse teoks teha.

* Kavatseb muuta ELi dokumendid kättesaadavaks alternatiivses formaadis nagu suures trükis, audio- ja elektronvormingus.

4. Euroopa Koolid:

* Kuidas kavatseb komisjon hinnata Euroopa Koolide uue poliitika tulemusi haridusalaste erivajadustega laste integreerimiseks ning millal selline hindamine aset leiab.

5. Sisemine kooskõlastamine:

* Kas komisjoni muudetud heade tavade koodeksi esimest ülevaadet 2004. aasta kohta on analüüsitud, ja kui on, siis milliseid järeldusi on komisjon sellest teinud ja milliseid meetmeid soovitab ta nende järelduste alusel kasutusele võtta.

* Kas ta on korraldanud või kavatseb korraldada oma töötajatele kursusi või infokampaaniaid, tõstmaks teadlikkust puuetega inimeste vajadustest.

Ombudsman on palunud, et komisjon saadaks talle soovitud teabe 31. jaanuariks 2006.a. ning ta avaldab komisjoni vastuse oma veebilehel.