You have a complaint against an EU institution or body?

Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες διερευνητικές ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Οκτωβρίου 2005, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Στις 19 Νοεμβρίου 2003, ο Διαμεσολαβητής κοινοποίησε στην Επιτροπή την απόφασή του να προβεί σε έρευνα σχετικά με το θέμα της ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και, ειδικότερα, με τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο των σχέσεών τους με το θεσμό αυτό. Ο Διαμεσολαβητής ζήτησε, παράλληλα, από την Επιτροπή να τον ενημερώσει σχετικά με (α) τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο των σχέσεών τους με το εν λόγω θεσμό, καθώς και (β) το χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτησή τους.

Στις 3 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή απέστειλε την απάντησή της, η οποία στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή. Στις 16 Μαρτίου 2004, απεστάλη επίσης αντίγραφο της απάντησης της Επιτροπής στους εθνικούς διαμεσολαβητές όλων των Κρατών-Μελών της ΕΕ.

Κατόπιν τούτων, ο Διαμεσολαβητής παρέλαβε συνολικά 56 εισηγήσεις από πολίτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθνικούς διαμεσολαβητές.

Για να αντεπεξέλθει στις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει αυτή του η πρωτοβουλία, ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθούν στην Επιτροπή οι προβληματισμοί που έχουν εκφράσει οι πολίτες μέσω ενός ανοικτού και διαφανούς διαλόγου. Για το λόγο αυτό, στις 28 Οκτωβρίου 2005, ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Απασχόληση:

* Ποια θα είναι τα κριτήρια ή οι κατευθυντήριες γραμμές που προτίθεται να ορίσει η Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει τις υπηρεσίες της να αποφασίζουν εάν ένα μέτρο για την προώθηση της ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες θεωρείται ότι συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Άρθρο 1δ παράγραφος 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης ορίζει ότι κάθε περιορισμός στην εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης πρέπει να είναι εύλογα και αντικειμενικά δικαιολογημένος και να ανταποκρίνεται σε θεμιτούς στόχους γενικού συμφέροντος;

* Σκοπεύουν οι υπηρεσίες της να συντάξουν περαιτέρω εκθέσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης υποψηφίων με ειδικές ανάγκες πέρα από προβλήματα όρασης στις διαδικασίες προσλήψεων;

* Εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει την εκπόνηση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής της για τις προσλήψεις που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και, εάν ναι, πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό;

* Εξετάζουν το ενδεχόμενο οι υπηρεσίες της να θεσπίσουν θετικά μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες;

2. Δυνατότητα πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Επιτροπής:

* Έχει εγκριθεί η αναγγελθείσα νέα έκδοση του εγγράφου που περιλαμβάνει τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές των ατόμων με ειδικές ανάγκες και, εάν ναι, ποια είναι βασική κατεύθυνση των διατάξεών του;

* Έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες εντός ή πλησίον όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιτροπής;

3. Πληροφόρηση και επικοινωνία:

* Πώς σκοπεύει να βελτιώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που δημοσιεύει των ατόμων με ειδικές ανάγκες - όχι μόνο όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, αλλά και των πολιτών που ανήκουν σε άλλες ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες;

* Σκοπεύει να διενεργεί τακτική αξιολόγηση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών της τόπων από άτομα με ειδικές ανάγκες, και, εάν ναι, πώς σκοπεύει να υλοποιήσει την πρωτοβουλία αυτή;

* Σχεδιάζει να διαθέτει Κοινοτικά έγγραφα σε εναλλακτικές μορφές, όπως εκδόσεις με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, ηχητικά και ηλεκτρονικά μέσα;

4. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία:

* Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της νέας πολιτικής των Ευρωπαϊκών Σχολείων για την ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και πότε θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση αυτή;

5. Εσωτερικός συντονισμός:

* Έχει αναλυθεί ο πρώτος απολογισμός του αναθεωρημένου Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Επιτροπής για το έτος 2004 και, εάν ναι, σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει η Επιτροπή και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί βάσει των συμπερασμάτων αυτών;

* Έχει οργανώσει ή σκοπεύει να οργανώσει μαθήματα ή εκστρατείες πληροφόρησης προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της σχετικά με το όλο ζήτημα των ειδικών αναγκών;

Ο Διαμεσολαβητής έχει ζητήσει από την Επιτροπή να του αποστείλει τις ανωτέρω πληροφορίες έως τις 31 Ιανουαρίου 2006 και θα δημοσιεύσει την απάντησή της στο διαδικτυακό του τόπο.