You have a complaint against an EU institution or body?

Notat: Ombudsmanden modtager rapport fra Kommissionen om integration af børn med særlige undervisningsbehov i Europaskolerne

Den 19. november 2003 indledte Den Europæiske Ombudsmand en initiativundersøgelse vedrørende integration af personer med handicap (OI/3/2003/JMA), især for så vidt angår de foranstaltninger, Europa-Kommissionen har gennemført for at sikre, at personer med handicap ikke forskelsbehandles i deres forbindelser med institutionen.

Den 4. juli 2007 efter en langvarig undersøgelse, hvorunder alle berørte personer fik lejlighed til at deltage, afsluttede Ombudsmanden sin initiativundersøgelse. Ombudsmanden konkluderede, at Kommissionen havde truffet en række positive foranstaltninger for at sikre, at folk med handicap ikke forskelsbehandles i deres forbindelser med institutionen. Blandt de positive foranstaltninger han fandt, var foranstaltninger for at give lettere adgang til oplysninger via Kommissionens hjemmeside og forbedre rekruttering og forfremmelsesvilkår. Ombudsmanden understregede imidlertid, at der burde gøres mere for at gøre Kommissionens personale bevidst over for behovene hos folk med handicap, men eftersom Kommissionen havde indgået en række forpligtelser med henblik herpå, kom Ombudsmanden til den konklusion, at det ikke så ud til at være nødvendigt for ham at foretage sig yderligere.

For så vidt angår situationen for elever med handicap i Europaskolerne, så Ombudsmanden med kritiske øjne på Kommissionens fremgangsmåde og mente, at den var utilstrækkelig. Især havde Kommissionen ikke kunnet forklare, hvordan den agtede at vurdere resultaterne af Europaskolernes nye politik for integration af børn med særlige undervisningshandicap (SEN-børn) (SEN: special educational needs) og angive en tidsfrist for en sådan vurdering. For at kunne følge, hvordan situationen udviklede sig i den nærmeste fremtid, bad Ombudsmanden Kommissionen om inden udgangen af 2007 at aflægge rapport om de skete fremskridt. Ombudsmanden lovede at offentliggøre denne rapport på sin hjemmeside for at orientere borgerne om indholdet heraf.

Den 21. december 2007 forelagde Kommissionen sin rapport om integration af SEN-børn i Europaskolerne. Kommissionens udtalelse på engelsk er nu disponibel på Ombudsmandens hjemmeside og vil også blive offentliggjort på samtlige officielle EU-sprog inden længe. Ombudsmanden afgør, om yderligere foranstaltninger er nødvendige på grundlag af indholdet af denne rapport og i lyset af eventuelle kommentarer, som offentligheden indsender til den. Når Ombudsmanden har modtaget og analyseret eventuelle indlæg fra borgerne, vil han underrette Kommissionen om hans konklusioner i en skrivelse, som vil blive offentliggjort på hans hjemmeside.