You have a complaint against an EU institution or body?

Oplysninger om yderligere forespørgsler henvendt til Kommissionen den 28. oktober 2005 i forbindelse med Ombudsmandens undersøgelse på eget initiativ om integration af handicappede (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Den 19. november 2003 informerede Ombudsmanden Kommissionen om sin beslutning om at indlede en undersøgelse om integration af handicappede, navnlig for så vidt angår de foranstaltninger, som Kommissionen havde gennemført med henblik på at sikre, at handicappede ikke blev forskelsbehandlet i deres forbindelser med institutionen. På daværende tidspunkt anmodede Ombudsmanden Kommissionen om at oplyse ham om (a) de foranstaltninger, den havde truffet eller agtede at træffe med henblik på at sikre, at handicappede ikke blev forskelsbehandlet i deres forbindelser med institutionen samt (b) tidsplanen for vedtagelsen af disse foranstaltninger.

Den 3. marts 2004 sendte Kommissionen sin udtalelse, som derefter blev gjort tilgængelig på Ombudsmandens hjemmeside. Den 16. marts 2004 blev en kopi af Kommissionens udtalelse ligeledes sendt til EU's nationale ombudsmænd.

Som svar på disse foranstaltninger modtog Ombudsmanden i alt 56 bidrag fra offentligheden, ngo'er og nationale ombudsmænd.

For at kunne imødekomme de høje forventninger, som dette initiativ har afstedkommet, anser Ombudsmanden det for passende at fremføre offentlighedens bekymringer for Kommissionen igennem en åben og gennemsigtig dialog. Ombudsmanden har derfor bedt Kommissionen om yderligere oplysninger vedrørende følgende:

1. Beskæftigelse:

* De kriterier eller retningslinjer, som Kommissionen har til hensigt at fastlægge til brug for sine tjenestegrene, når de skal afgøre, om foranstaltninger til støtte for integrationen af handicappede vil være en uforholdsmæssig stor byrde, i lyset af artikel 1d.6 i vedtægterne for Kommissionens ansatte, som fastlægger, at enhver begrænsning af princippet om ikke-forskelsbehandling skal understøttes af objektive og rimelige grunde og skal være rettet imod mål om alment hensyn.

* Om Kommissionens tjenestegrene vil udarbejde en ny beretning om adgangsforholdene til udvælgelsesprøverne for ansøgere med andre handicap end synshandicap.

* Om Kommissionen overvejer at udarbejde regelmæssige beretninger om udviklingen af sin ansættelsespolitik vedrørende handicappede, og hvornår denne foranstaltning i så fald skal gennemføres.

* Om Kommissionens tjenestegrene overvejer at udarbejde positive foranstaltninger til fremme af ansættelse af handicappede.

2. Adgangsforhold til Kommissionens bygninger:

* Om den bebudede nye udgave af dokumentet, som indeholder de standarder, der er gældende for Kommissionens bygninger om adgangsforhold for handicappede er blevet vedtaget, og hvad bestemmelsernes overordnede retningslinjer i så fald er.

* Om der er sket fremskridt vedrørende adgangen til parkeringspladser reserveret til handicappede enten i eller i nærheden af bygningerne.

3. Information og kommunikation:

* Hvordan Kommissionen vil forbedre handicappedes adgang til dens informationer, og hermed ikke kun ment adgang for synshandicappede, men også for andre handicapgrupper.

* Om Kommissionen planlægger at foretage en regelmæssig vurdering af adgangen til sine hjemmesider for handicappede, og hvordan den i så fald vil gennemføre dette initiativ.

* Hvorvidt der er planer om at gøre EU-dokumenter tilgængelige i alternative formater såsom magnaprint, lydbånd og elektroniske formater.

4. Europaskoler:

* Hvordan Kommissionen vil vurdere resultaterne af Europaskolernes nye politik for integration af handicappede elever, og hvornår en sådan vurdering vil finde sted.

5. Intern samordning:

* Om den første revision af Kommissionens reviderede kodeks for god praksis for 2004 er blevet analyseret, og hvilke konklusioner Kommissionen i så fald har draget ud fra den, og hvilke tiltag den vil gøre på baggrund af disse konklusioner.

* Om Kommissionen har oprettet eller planlægger at oprette handicapoplysningskurser eller informationskampagner om forståelse for handicap til dens personale.

Ombudsmanden har bedt Kommissionen om at sende ham oplysningerne inden den 31. januar 2006 og vil offentliggøre Kommissionens svar på sin hjemmeside.