You have a complaint against an EU institution or body?

Brev: hvori den Europæiske Ombudsmand indleder undersøgelsen (OI/3/2003/JMA)

Strasbourg, den 19-11-2003

Romano Prodi
Formand for
Europa-Kommissionen
B-1049 Bruxelles

 

I henhold til artikel 195 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kan Ombudsmanden på eget initiativ foretage undersøgelser i forbindelse med mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser foretaget af Fællesskabets institutioner eller organer. I medfør af denne artikel indleder jeg hermed en undersøgelse på eget initiativ om spørgsmålet om integration af handicappede, navnlig for så vidt angår de foranstaltninger, som Europa-Kommissionen har gennemført med henblik på at sikre, at handicappede ikke forskelsbehandles i deres forbindelser med institutionen.

1 Baggrunden for undersøgelsen

Mennesker med handicap udgør en stor del af EU's befolkning. Både de europæiske institutioner og medlemsstaterne har offentligt givet udtryk for(1), at handicappede som gruppe betragtet står over for en lang række problemer, der hindrer dem i at opnå lige muligheder, uafhængighed og fuld økonomisk og social integration. Fællesskabet er derfor indtrængende blevet opfordret til at styrke sit bidrag til fremme af lige muligheder for handicappede med henblik på deres integration i samfundet. Der er på fællesskabsplan taget flere initiativer vedrørende dette spørgsmål.

Kommissionen vedtog den 10. maj 2000 en meddelelse med titlen "På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede", hvori den forpligter sig til at udforme og støtte en omfattende og samlet strategi med henblik på at overvinde hindringer af samfundsmæssig, arkitektonisk og designmæssig art, som skaber unødvendige begrænsninger for handicappede(2). Europa-Parlamentet har enstemmigt vedtaget en tilsvarende beslutning(3).

Rådet vedtog den 3. december 2001 at gøre 2003 til Det Europæiske Handicapår(4). Det erkendte, at handicappede stadig forskelsbehandles på grund af manglende oplysning og adfærdsmæssige problemer. Ved at erklære 2003 til europæisk handicapår søgte Rådet at forbedre samfundets forståelse for handicappedes rettigheder, behov og potentiale og at tilskynde til synergier blandt parter for at fremme informationsstrømmen og udvekslingen af god praksis.

Senest er denne gruppe menneskers særlige situation og behovet for støtteforanstaltninger blevet nævnt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I artikel 26 hedder det:

"Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet".

Fællesskabets institutioners og organers interne tiltag

I lyset af de problemer, som handicappede kan møde, når de ønsker at blive tjenestemænd i EU eller at udvikle deres karriere som tjenestemænd, vedtog de europæiske institutioner i 1998 en kodeks for god praksis i ansættelsen af handicappede, som indeholder en erklæring om de europæiske institutioners politik på området samt retningslinjer for deres tjenestegrenes tiltag i denne henseende(5). Kodeksen indeholder flere forskellige tiltag, som skal gennemføres på følgende områder:

- Ansættelse: Der træffes enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at handicappede kan deltage i udvælgelsesprøver på lige fod med andre kandidater.

- Karriere: Det sikres under en handicappet tjenestemands karriere, at der ikke findes jobkrav, som ikke er relateret til stillingen, og som kan udelukke handicappede.

- Arbejdsmiljø: Der træffes enhver rimelig foranstaltning for at minimere problemer vedrørende adgang til bygninger samt kontorlokaler og udstyr.

- Oplysning og viden: Kodeksen omdeles til hele personalet. Medlemmer af udvælgelseskomitéer deltager i uddannelseskurser om handicapoplysning.

- Overvågning: Hver institution udpeger en tjenestemand eller et organ, som er ansvarlig for gennemførelsen af kodeksen.

I sin meddelelse af 10. maj 2000 bekræftede Kommissionen forpligtelserne i kodeksen for god praksis og definerede yderligere foranstaltninger til udvikling af bedste praksis inden for sin egen organisation. Det drejer sig om følgende foranstaltninger:

- Beskæftigelse: Kommissionen vil inden for rammerne af sin interne reform træffe de nødvendige foranstaltninger for at lette handicappedes adgang til at arbejde inden for det europæiske tjenestemandssystem (tilrettelæggelsen af ansættelsesprøver, karriereudvikling, administrativ bistand, hensigtsmæssigt udstyrede kontorer og bygninger samt udpegelse af stillinger). Den vil tilskynde personalet til at følge handicapoplysningskurser.

- Adgangsforhold til Kommissionens bygninger: Kommissionen vil søge at sikre, at kontorer og faciliteter er tilgængelige for dens ansatte og borgere, der besøger Kommissionens tjenestegrene.

- Information og kommunikation: Kommissionen vil ændre sine retningslinjer om aktindsigt for at sikre, at publikationer og information er tilgængelige for handicappede i alternative formater. Samtidig vil Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer gøre information mere tilgængelig for handicappede borgere.

- Europaskoler: Kommissionen vil støtte Europaskolernes bestræbelser med henblik på at integrere handicappede elever.

- Intern samordning: Kommissionens tjenestegrene vil arbejde på at udvikle revisionsværktøjer og information om handicapspørgsmål. De vil søge at udarbejde målrettet vejledende materiale for handicappede, der søger hjælp om oplysninger om EU-programmer.

Europa-Parlamentet glædede sig over disse foranstaltninger og anmodede om supplerende foranstaltninger(6), såsom oprettelse af en interinstitutionel gruppe til undersøgelse af betingelserne for handicappedes adgang til EU's institutioner (adgang til og den faktiske deltagelse i møderne og tilpassede rekrutterings- og beskæftigelsesbetingelser). Europa-Parlamentet har anmodet om, at denne interinstitutionelle gruppe regelmæssigt udarbejder offentlige rapporter om den indsats, der er gjort for at gennemføre denne adfærdskodeks, og om de fremskridt, der er opnået med hensyn til at sikre handicappede - såvel ansatte som besøgende - fuld adgang til alle EU's institutioner. Det er også blevet foreslået, at EU's institutioner udarbejder regelmæssige rapporter om antallet af handicappede, der er beskæftiget ved EU's institutioner, og om de stillinger, disse personer besætter.

Ombudsmanden glæder sig over Kommissionens klare løfter til en gruppe mennesker, som hører til de mest ugunstigt stillede i vores samfund. Alvoren i deres situation kræver, at de afgivne løfter omsættes til praksis gennem effektive foranstaltninger. God forvaltningsskik kræver, at disse løfter føres hurtigt og effektivt ud i livet.

Nu, hvor 2003, Det Europæiske Handicapår, går på hæld, finder Ombudsmanden det nyttigt at undersøge de foranstaltninger, som Kommissionen har iværksat på området, samt at vurdere, hvorvidt de er i overensstemmelse med institutionens retslige forpligtelser og erklærede løfter.

På indeværende tidspunkt har Ombudsmanden besluttet at begrænse undersøgelsen til Kommissionen i lyset af denne institutions centrale rolle inden for Den Europæiske Unions institutionelle ramme samt dens specifikke løfter til handicappede i meddelelsen af 10. maj 2000. Afhængig af resultatet af undersøgelsen kan Ombudsmanden senere vurdere, om andre EU-institutioner også skal inddrages.

2 Undersøgelsen

Ombudsmanden anmoder Kommissionen om at oplyse ham om (a) de foranstaltninger, den har truffet eller agter at træffe med henblik på at sikre, at handicappede ikke forskelsbehandles i deres forbindelser med institutionen, samt (b) tidsplanen for vedtagelsen af disse foranstaltninger.

Jeg beder venligst Kommissionen om at fremsende sin udtalelse inden den 29. februar 2004. Med henblik på at sikre, at handicappede underrettes om dette initiativ og får mulighed for at tilkendegive deres synspunkter, agter jeg at offentliggøre alle relevante dokumenter vedrørende undersøgelsen på Ombudsmandens websted.

Med venlig hilsen

 

P. Nikiforos Diamandouros

cc.: Massangioli


--------------------------------------------------------------------------------

(1) Resolution vedtaget af Rådet og Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 20. december 1996 om lige muligheder for mennesker med handicap; EFT C 12 af 13.1.1997, s. 1.

(2) Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede; KOM(2000) 284 af 12.5.2000.

(3) Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2001 om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede (KOM(2000) 284 - CF-0632/2000 - 2000/2296(COS)).

(4) Rådets afgørelse 2001/903/EF af 3. december 2001 om Det Europæiske Handicapår 2003; EFT L 335 af 19.12.2001, s. 15.

(5) Den engelske version af kodeksen findes på Kommissionens websted (http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm).

(6) Supra, Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2001, pkt. 35.