You have a complaint against an EU institution or body?

Integrace zdravotně postižených dětí v evropských školách

Shrnutí následného šetření k rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv z vlastního podnětu OI/3/2003/JMA týkajícího se integrace zdravotně postižených osob Evropskou komisí

V rozhodnutí, kterým uzavírá šetření z vlastního podnětu týkající se integrace zdravotně postižených osob (značka: OI/3/2003/JMA), veřejný ochránce práv označil jednu oblast, ve které ještě je třeba přijmout opatření, a to přístup evropských škol ke zdravotně postiženým dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami (označovaným zkratkou SEN). Veřejný ochránce práv požádal Komisi, aby mu zaslala další zprávu o výsledcích evropských škol dosažených při integraci dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. Zpráva Komise byla zveřejněna na internetových stránkách veřejného ochránce práv a veřejnost byla vyzvána, aby se k ní vyjádřila.

Veřejný ochránce práv ve svém rozhodnutí ocenil úsilí Komise o dosažení účinnějších strategií při integraci dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. Pokrok byl prokázán tím, že počet dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami v evropských školách v posledních letech výrazně stoupl. Veřejný ochránce práv však přesto vyjádřil politování, že finanční podpora poskytovaná úředníkům, pokud některý z jejich rodinných příslušníků je zdravotně postižený, se jeví jako nedostatečná. Tato pomoc je nedostačující zejména s ohledem na pokrytí nákladů rodin, jejichž děti nemohou z důvodu svého postižení studovat na evropských školách.

Bylo znepokojivé, že veliký počet dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami přijatých do evropských škol je následně z neznámých důvodů opouští. To může ukazovat na nevhodné postoje škol k integraci. Veřejný ochránce práv vyzval Komisi, aby zajistila větší zapojení rodičů na základě vzájemného respektování, transparentnosti a partnerství. Také vzal v úvahu skutečnost, že evropské školy nekladly dostatečný důraz na integraci a měly by se orientovat na novou strategii založenou na začleňování. Veřejný ochránce práv mimo to konstatoval, že veřejnost nalezla způsob, jak usnadnit začlenění tím, že se rozšíří role lépe vyškolených koordinátorů dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami, posílí úloha rodičů a/nebo se zavedou osvědčené postupy. Veřejný ochránce práv přivítal rozhodnutí evropských škol vypracovat pilotní projekt, který by mohl vést k založení nového střediska pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, a závazku Komise pečlivě zvážit odpovědi od Rady inspektorů týkající se minimálních požadavků na středisko pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Dále požádal Komisi, aby pečlivě dohlížela na pilotní projekt, a zdůraznil, že integrace dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami by měla zohlednit povinnost zajistit všem inkluzivní, nediskriminační vzdělávání tak, jak stanovuje Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou podepsala Komise jménem členských států EU.

V souladu s názorem, který vyjádřil Evropský parlament, se veřejný ochránce práv domníval, že Komise by se měla aktivněji zapojit do strategie evropských škol v otázce dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami a měla by v této oblasti posílit svou roli. Vyjádřil přesvědčení, že vyvoláním další veřejné debaty o integraci dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami do evropských škol pomůže Komisi přehodnotit její činnosti tak, aby lépe sloužila všem evropským občanům.

Ve snaze informovat co možná největší počet občanů veřejný ochránce práv zveřejní na svých webových stránkách plné znění tohoto následného šetření v angličtině a jeho shrnutí ve všech úředních jazycích Evropské unie.