You have a complaint against an EU institution or body?

Informace o dalších dotazech zaslaných Komisi dne 28. října 2005 v souvislosti s šetřením Evropského veřejného ochránce práv z vlastního podnětu ve věci integrace zdravotně postižených osob (OI/3/2003)

Strasbourg, 28-10-2005

Dne 19. listopadu 2003 uvědomil veřejný ochránce Komisi o svém rozhodnutí zahájit šetření ve věci integrace zdravotně postižených osob, zejména ve vztahu k opatřením, která Komise přijímá k zabránění diskriminaci zdravotně postižených osob při jejich styku s touto institucí. Veřejný ochránce tehdy Komisi požádal, aby mu podala zprávu (a) o opatřeních, která přijala nebo hodlá přijmout k zabránění diskriminaci zdravotně postižených osob při jejich styku s touto institucí, a dále (b) o časovém rozvrhu jejich přijímání.

Dne 3. března 2004 zaslala Komise své stanovisko a to bylo poté zveřejněno na internetových stránkách veřejného ochránce. Kopie stanoviska Komise byl také dne 16. března 2004 zaslán všem národním veřejným ochráncům práv v EU.

Na základě této své činnosti obdržel veřejný ochránce celkem 56 příspěvků od veřejnosti, nevládních organizací a národních veřejných ochránců práv.

Veřejný ochránce má za to, že aby byla naplněna vysoká očekávání, která tato iniciativa vyvolala, měly by být Komisi v rámci otevřeného a průhledného dialogu předloženy otázky, nad nimiž veřejnost vyjádřila znepokojení. Veřejný ochránce proto požádal Komisi o další informace v následujících věcech:

1. Zaměstnávání:

* Jaká kritéria či pokyny stanoví Komise svým útvarům pro rozhodování o otázce, zda určité opatření na podporu integrace zdravotně postižených osob představuje nepřiměřené zatížení, s ohledem na to, že čl. 1d odst. 6 služebního řádu výslovně stanoví, že každé omezení uplatňovaní principu nediskriminace musí být odůvodněno objektivními a přiměřenými důvody a zaměřeno na dosažení oprávněných cílů obecného zájmu.

* Zda její útvary hodlají vypracovat nějakou další zprávu o přístupnosti přijímacích řízení pro uchazeče se zdravotním postižením jiným než poškození zraku.

* Zda může zvážit, že by začala vydávat pravidelné zprávy o vývoji politiky přijímání ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám, a pokud ano, kdy se má toto opatření začít uplatňovat.

* Zda mohou její útvary zvážit vyvinutí pozitivních opatření na podporu přijímání zdravotně postižených osob.

2. Přístupnost budov Komise:

* Zda byla přijata ohlášená nová verze dokumentu obsahujícího standardy přístupnosti budov Komise pro zdravotně postižené osoby, a pokud ano, v čem spočívá hlavní podstata jejích ustanovení.

* Zda bylo dosaženo nějakého pokroku v otázce dostupnosti parkovacích míst, která jsou vyhrazena zdravotně postiženým osobám, uvnitř nebo v blízkosti všech jejích budov.

3. Informování a komunikace:

* Jakým způsobem hodlá zlepšit přístupnost informací, které vytváří, pro zdravotně postižené osoby, a to nejen pro osoby s poškozením zraku, ale i pro ostatní skupiny zdravotně postižených.

* Zda plánuje pravidelně vyhodnocovat přístupnost svých internetových stránek pro zdravotně postižené osoby, a pokud ano, jak hodlá tuto iniciativu pojmout.

* Plány na zpřístupnění dokumentů EU v alternativních formátech, jako jsou velké písmo, audio a elektronické formáty.

4. Evropské školy:

* Jakým způsobem Komise hodlá vyhodnotit výsledky nové politiky evropských škol na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a kdy k tomuto vyhodnocení dojde.

5. Vnitřní koordinace:

* Zda byl proveden rozbor prvního přezkoumání revidovaného Kodexu řádné praxe Komise za rok 2004, a pokud ano, jaké závěry z něj Komise vyvodila a jaká opatření na základě těchto závěrů navrhuje.

* Zda pro své zaměstnance zavedla nebo hodlá zavést osvětové kurzy nebo informační kampaně zaměřené na informovanost o zdravotním postižení.

Veřejný ochránce vyzval Komisi, aby mu požadované informace zaslala do 31. ledna 2006, a odpověď Komise zveřejní na svých internetových stránkách.