You have a complaint against an EU institution or body?

Интергиране на деца с увреждания от европейските училища

Резюме от проверката, последваща решението на Европейския омбудсман относно проверката по негова собствена инициатива OI/3/2003/JMA във връзка с интегрирането на лица с увреждания от Европейската комисия

В решението, приключващо проверката по негова собствена инициатива относно интегрирането на лица с увреждания (регистрационен номер OI/3/2003/JMA), омбудсманът установи една област, в която все още са необходими действия, а именно как се третират децата с увреждания със специални образователни нужди в Европейските училища. Омбудсманът поиска от Комисията да му изпрати допълнителен доклад за напредъка на Европейските училища в интегрирането на деца със специални образователни нужди. Докладът на Комисията беше публикуван на уебсайта на омбудсмана и обществеността беше приканена да направи коментари.

В своето решение омбудсманът отчита усилията на Комисията и нейното старание за по-ефективни политики за интегриране на децата със специални образователни нужди. Фактът, че в последните години броят на децата със специални образователни нужди в Европейските училища се е увеличил значително, отразява постигнатия напредък. Въпреки това обаче омбудсманът изрази съжаление, че финансовата помощ за служителите, в чиито семейства има лица с увреждания, е недостатъчна. Тази помощ е особено недостатъчна за покриване на разходи, направени от семействата на деца, които са изключени от Европейските училища поради тяхното увреждане. 

Обезпокояващо е, че значителен брой деца със специални образователни нужди, приети в Европейските училища, впоследствие напускат по неизвестни причини. Това може да е свидетелство за неподходящ подход на училищата към интегрирането. Омбудсманът насърчи Комисията да осигури повече участие на родителите на основата на взаимното уважение, прозрачността и сътрудничеството. Той счете също така, че Европейските училища не дават достатъчно приоритет на интегрирането и че те би трябвало да се ориентират към нова политика, базирана на включването. Освен това омбудсманът отбеляза, че обществеността е определила начини за улесняване на включването чрез подобряване на ролята на по-добре обучени координатори за децата със специални образователни нужди, чрез засилване ролята на родителите и/или чрез въвеждане на най-добри практики. Омбудсманът приветства решението на Европейските училища да разработят пилотен проект, който би могъл да доведе до установяването на нов ресурсен център в областта на специалните образователни нужди, и ангажимента на Комисията внимателно да разгледа отговорите от Съвета на инспекторите относно минималните изисквания за ресурсния център в областта на специалните образователни нужди. В допълнение той поиска от Комисията да проследи отблизо пилотния проект и изтъкна, че интеграцията на децата със специални образователни нужди би трябвало да отчита задължението да се осигури за всички всеобхватно и недискриминационно образование съгласно Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания, подписана от Комисията от името на държавите-членки на ЕС.

В съответствие със становището, изразено от Европейския парламент, омбудсманът счете, че Комисията трябва да участва по-активно в политиката на Европейските училища относно специалните образователни нужди и трябва да се постарае да засили собствената си роля в тази област. Омбудсманът се надява, че, като е започнал допълнителен обществен дебат за интеграцията на децата със специални образователни нужди в Европейските училища, той е помогнал на Комисията да преоцени действията си и да може да служи по-добре на гражданите на Европа.

Воден от желанието да уведоми възможно най-много граждани, омбудсманът ще публикува на своя уебсайт тази допълнителна проверка в пълната й версия на английски език, както и резюме на всички официални езици на ЕС.