You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 520/2004/TN mot Europeiska kommissionen


Strasbourg den 20 oktober 2004

Den 8 februari 2004 ingav Ni ett klagomål till Europeiska ombudsmannen på Umeå Delta och skärgårdsförenings vägnar beträffande en ansökan om att få tillgång till vissa handlingar som hänför sig till Europeiska kommissionens yttrande till Sverige av den 24 april 2003 avseende projektplanen för järnvägen Botniabanans sträckning.

Ert klagomål framfördes i Era kommentarer till kommissionens yttrande i klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN. Klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN avslutades den 15 mars 2004 eftersom Ombudsmannen fann att det inte var motiverat att företa ytterligare undersökningar i ärendet.

Den 15 mars 2004 vidarebefordrade jag Ert nya klagomål till kommissionens ordförande. Kommissionen skickade sitt yttrande den 15 juni 2004. Jag vidarebefordrade det till Er med en uppmaning om att avge kommentarer, vilket ni gjorde den 21 juli 2004.

I ett telefonsamtal av den 8 september 2004 meddelade Ni mitt kontor att Ni mottagit alla begärda handlingar och att Ni ansåg att ärendet blivit löst.

Jag skriver till Er nu för att meddela resultatet av den undersökning som genomförts.


KLAGOMÅLET

I februari 2004 ingavs ett klagomål till Europeiska ombudsmannen på Umeå Delta och skärgårdsförenings vägnar (en förening som agerar för att påverka Botniabanans sträckning genom Umeå). Klagomålet gällde en ansökan om tillgång till vissa handlingar som hänför sig till Europeiska kommissionens yttrande till Sverige av den 24 april 2003 avseende projektplanen för järnvägen Botniabanans sträckning.

Bakgrunden till klagomålet är byggandet av en järnväg, Botniabanan, och dess påstådda inkräktande på ett Natura 2000-område. Enligt klaganden medför den svenska regeringens val av järnvägssträckning största möjliga miljöskada. Den svenska regeringen rådfrågade kommissionen (GD miljö) inom ramen för habitatdirektivet, och i sitt yttrande godkände kommissionen projektet.

Klaganden vände sig till kommissionen med en ansökan om att få tillgång till bakgrundshandlingar som visar hur kommissionen utvärderat ärendet. Klaganden framförde därefter ett klagomål till Europeiska ombudsmannen (klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN) i vilket han hävdade att kommissionen underlåtit att svara. I sitt beslut i klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN drog Europeiska ombudsmannen slutsatsen att kommissionen erkänt dröjsmålet och bett om ursäkt. Det framgår dessutom att kommissionen, efter att den mottagit en kopia av klagomålet till ombudsmannen, utan dröjsmål vidtagit åtgärder för att skicka de handlingar till klaganden som man trodde att denne begärt. Ombudsmannen ansåg att kommissionen vidtagit lämpliga åtgärder för att råda bot på dröjsmålet och att det därför inte var motiverat att företa ytterligare undersökningar i ärendet. Klagomålet avslutades den 15 mars 2004.

Klaganden förklarade emellertid i sina kommentarer till kommissionens yttrande i klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN att han var missnöjd med de handlingar kommissionen skickat till honom. Enligt klaganden innehöll inte de mottagna handlingarna kommissionens kritiska utvärdering av projektet, vilken han begärt att få del av. Därutöver hade kommissionen underlåtit att svara på ett e-brev av den 18 december 2003, i vilket klaganden uttryckte sitt missnöje med de mottagna handlingarna. Klaganden önskade därför framföra ett nytt klagomål. Ombudsmannen konstaterade i sitt beslut i klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN att klagandens nya påståenden avsåg andra problem än de i det ursprungliga klagomålet och att de därför skulle undersökas separat.

Samma dag som klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN avslutades påbörjade ombudsmannen därför en ny undersökning på grundval av påståendena och yrkandet nedan.

I sitt nya klagomål hävdade klaganden att kommissionen hade:

i) underlåtit att förse honom med handlingar som visar dess kritiska utvärdering av projektplanen för järnvägen Botniabanans sträckning; samt

ii) underlåtit att svara på hans e-brev av den 18 december 2003, i vilket han informerade kommissionen om sin inställning enligt i) ovan.

Klaganden yrkade att kommissionen skulle ge honom tillgång till handlingarna som innehåller dess kritiska utvärdering av projektplanen för järnvägen Botniabanans sträckning.

UNDERSÖKNINGEN

Kommissionens yttrande

Kommissionen redogjorde i sitt yttrande för hur den handlagt den svenska regeringens officiella begäran om ett yttrande från kommissionen i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG. Enligt denna artikel kan en plan eller ett projekt, trots en negativ bedömning av konsekvenserna för ett Natura 2000-område och på grund av att alternativa lösningar saknas, genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär.

Kommissionen konstaterade i fråga om klagandens e-brev av den 18 december 2003 att den till en början ansåg att brevet borde behandlas i anslutning till ombudsmannens närmare undersökning av ärendet och följaktligen skickades inget direkt svar till klaganden. Kommissionen har dock efter en omprövning av saken beslutat att skicka ett ytterligare svar till klaganden samt att därvid bifoga relevanta handlingar.

Klagandens kommentarer

Klaganden konstaterade i sina kommentarer att han var nöjd med de handlingar som kommissionen skickat till honom. Han påpekade dock att det föreföll som om det saknades en sida i handlingarna.

Efter att ombudsmannens kontor underrättat kommissionen om problemet skickade kommissionen den av misstag utelämnade sidan till ombudsmannen. Ombudsmannen vidarebefordrade sidan till klaganden.

I ett telefonsamtal av den 8 september 2004 meddelade klaganden ombudsmannens kontor att han mottagit den utelämnade sidan och att han ansåg att ärendet blivit löst.

BESLUTET

1 Kommissionens påstådda underlåtenhet att tillhandahålla klaganden begärda handlingar samt yrkandet att få tillgång till handlingarna

1.1 Klagomålet gäller en ansökan om tillgång till vissa handlingar som hänför sig till Europeiska kommissionens yttrande till Sverige av den 24 april 2003 avseende projektplanen för järnvägen Botniabanans sträckning. Efter klagandens ansökan om att få tillgång till handlingarna blev saken föremål för ett klagomål till ombudsmannen (klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN), varefter kommissionen skickade de handlingar till klaganden som man trodde denne begärt. Klaganden var dock inte nöjd med de handlingar som skickats till honom och därför framförde han ett nytt klagomål. Enligt klaganden innehöll inte de mottagna handlingarna kommissionens kritiska utvärdering av projektplanen, vilken han begärt att få del av. Klaganden hävdade att kommissionen hade i) underlåtit att förse honom med de handlingar som visar dess kritiska utvärdering av projektplanen för järnvägen Botniabanans sträckning; samt ii) underlåtit att besvara hans e-brev av den 18 december 2003, i vilket han informerade kommissionen om sin inställning enligt i).

1.2 Kommissionen gjorde gällande att den till en början ansåg att klagandens e-brev av den 18 december 2003 borde behandlas i anslutning till ombudsmannens närmare undersökning av klagomål 2183/2003/(TN)(IJH)TN och följaktligen skickades inget direkt svar till klaganden. Kommissionen beslutade dock efter en omprövning av saken att skicka ett ytterligare svar till klaganden samt att därvid bifoga relevanta handlingar.

1.3 Efter att klaganden erhållit en sida som av misstag fattades bland de handlingar kommissionen tillhandahållit, meddelade klaganden ombudsmannens kontor att han ansåg att ärendet blivit löst.

1.4 Mot bakgrund av det ovan anförda anser ombudsmannen att kommissionen förefaller ha vidtagit lämpliga åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden.

2 Slutsats

Det framgår av kommissionens yttranden och klagandens kommentarer att kommissionen vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Kommissionens ordförande kommer också att underrättas om detta beslut.

Med vänlig hälsning

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS