You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • SVSvenska

Beslut beträffande Europeiska kommissionens besked till en EU-medborgare att Sveriges påstådda kränkning av hans rätt till ett effektivt rättsmedel inte faller under EU-rätten (ärende 1980/2021/PB)

Du ingav nyligen ett klagomål till Europeiska ombudsmannen mot Europeiska kommissionen beträffande ovanstående.

Du har begärt att kommissionen ska agera beträffande problem som du råkat ut för i samband med fastighetsärenden som du tagit inför svenska domstolar. Du anser sammanfattningsvis att det svenska domstolssystemet inte uppfyller kravet på oberoende och opartiskhet och du menar att detta bryter mot EU-rätten, inklusive EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Kommissionen har vid två tillfällen informerat dig att den har granskat, och åter granskat, den information som du ingett, men att den inte kunnat finna något samband mellan EU-rätten (inklusive EU-stadgan) och föremålet för ditt klagomål mot Sverige. Kommissionen har informerat dig att den endast kan undersöka frågor som faller under EU-rätten.

Du ingav därefter ett klagomål till Europeiska ombudsmannen angående kommissionens svar till dig.

Vi har noggrant granskat kommissionens svar på ditt klagomål beträffande det svenska rättssystemet. Kommissionen har rätt då den påpekar att den endast kan undersöka frågor som faller under EU-rätten. Vi är ense med kommissionen i att det inte är möjligt att finna något samband mellan EU-rätten och föremålet för ditt klagomål mot Sverige.

På grundval av ovanstående så finner vi inga administrativa missförhållanden i kommissions bedömning.

Ombudsmannen har därför avslutat ärendet.  

Med vänlig hälsning 

 

Tina Nilsson
Chef för enheten för ärendehantering

Strasbourg, 06/12/2021