You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • SVSvenska

Europeiska ombudsmannens beslut om klagomål 1954/2019/MH om hur Europeiska kommissionen behandlar ett klagomål på statligt stöd beträffande det svenska investeringsstödet för bostäder

Du har lämnat in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen för X mot Europeiska kommissionen. Ombudsmannen har bett mig behandla ditt klagomål och svara dig för hennes räkning.

Ditt klagomål till Ombudsmannen gäller farhågor om försening i kommissionens behandling av X klagomål på statligt stöd mot Sverige.  Den 31 augusti 2018 registrerade kommissionen ditt klagomål. Klagomålet gäller potentiellt olagligt investeringsstöd som beviljats byggföretag enligt den svenska förordningen 2016:881. Du vill att kommissionen fattar ett beslut om klagomålet.

Tyvärr måste jag meddela att efter en noggrann genomgång av alla de uppgifter som vi förelagts har vi beslutat att avsluta vår undersökning med följande slutsats[1].

Eftersom kommissionen har lämnat rimliga förklaringar till den tid det tar att undersöka klagomålet på statligt stöd så har ombudsmannen inte funnit några administrativa missförhållanden i detta ärende.

I ditt mejl av den 30 oktober 2019 till ombudsmannen, hänvisade du till kommissionens handbok om statligt stöd (State Aid Manual of Procedures)[2]. Denna handbok är förlegad och grundar sig på förfaranderegler som inte längre är i kraft.[3]

Enligt den nya procedurförordningen för statligt stöd[4], ska kommissionen undersöka klagomål ”utan onödigt dröjsmål”. Enligt sina Regler om bästa praxis[5], så försöker kommissionen granska ett klagomål inom en icke-bindande tidsfrist på 12 månader från den dag då det registrerades.

Det är nu knappt 15 månader sedan kommissionen registrerade ditt klagomål.

Enligt sina Regler om bästa praxis så ska kommissionen systematiskt hålla en klagande underrättad om en undersökning av ett klagomål.[6]

Den 24 och 29 oktober 2019 uppdaterade kommissionen dig om statusen på klagomålet på statligt stöd. Kommissionen förklarade for dig att den fortfarande undersöker klagomålet och att den inte har hållit den icke-bindande tidsfristen på grund av svårigheter i ärendet och de många informationsutbyten som den har haft med dig de senaste månaderna (inklusive två möten i april och maj 2019). Vi förstår också att kommissionen har varit tvungen att bedöma en ytterligare skrivelse som du skickade den 11 juni 2019 dvs. mot slutet av 12-månadersperioden. Kommissionen påpekade också att den har varit i kontakt med de svenska myndigheterna.[7]

På grundval av informationen i klagomålet har kommissionen lämnat rimliga förklaringar till den tid det tar att undersöka ditt klagomål på statligt stöd. Dessa förklaringar bygger på omständigheterna i ärendet, i enlighet med sina Regler om bästa praxis[8].

Mot bakgrund av kommissionens förklaringar anser vi därför inte att den tid som kommissionen tar är oproportionerlig i detta skede. Kommissionen har överskridit den indikativa tidsfristen med endast 2–3 månader.

Av dessa skäl har vi beslutat att avsluta ärendet.

Vi inser att detta beslut kan vara en besvikelse, men vi hoppas att du åtminstone finner våra förklaringar till hjälp.

Tack för att du kontaktat Europeiska ombudsmannen.

Med vänlig hälsning,

 

Tina Nilsson

Chef för undersökningar – enhet 4

Strasbourg den 2019-11-26

 

 

[1] Fullständig information om förfarandet och de rättigheter som gäller vid klagomål hittar du på https://www.ombudsman.europa.eu/sv/document/70707.

[2] https://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sa_manproc_en.pdf

[3] Se: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html. De regler som inte längre är i kraft återfinns i Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, tillgänglig på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31999R0659.

[4]  Artikel 12.1 i Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillgänglig på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589

[5] Punkterna 71 och 74 i Regler om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.253.01.0014.01.SWE&toc=OJ:C:2018:253:TOC

[6] Punkt 78 i Regler om bästa praxis.

[7] Ett steg som kommissionen normalt genomför enligt artikel 12.1 i procedurförordningen för statligt stöd.

[8] Enligt punkt 71 i Regler om bästa praxis, “[g]ranskningen kan ta längre tid beroende på omständigheterna i ärendet, till exempel om kommissionen behöver begära ytterligare upplysningar från klaganden, medlemsstaten eller tredje parter.”