You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • PLPolski

Decyzja w sprawie 945/2018/JAP na temat nieudzielenia przez Parlament Europejski odpowiedzi na korespondencję skarżącego dotyczącą dyskryminacji ze względu na płeć w Polsce (zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn)

1. W korespondencji przesłanej do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 16 września 2017r. skarżący odniósł się do dyskryminacji w Polsce, ze względu na płeć. W szczególności odniósł się do nowych przepisów, które wprowadziły zróżnicowanie wieku emerytalnego pomiędzy kobietami oraz mężczyznami. W związku z nieotrzymaniem odpowiedzi skarżący zwrócił się ze skargą do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 18 maja 2018r.

2. Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzący postępowanie wyjaśniające poprosił Parlament Europejski o przesłanie skarżącemu odpowiedzi. Odpowiedzi takiej Parlament udzielił 2 lipca 2018r. Parlament wyjaśnił, że zapoznał się ze spostrzeżeniami skarżącego. Dodał, że kwestie podniesione przez skarżącego zostały ujęte przez Komisję Europejską w punkcie 4.3.1. „Wiek emerytalny i uprawnienie do przedłużenia mandatu sędziów” Uzasadnionego Wniosku zgodnie z Artykułem 7(1) Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego praworządności w Polsce[1]. Parlament zaproponował skarżącemu, aby zapoznał się z informacjami udzielonymi przez Komisję.

3. Parlament następnie wyjaśnił, że zarówno Komisja jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiadają za prawidłowe przestrzeganie prawa unijnego we wszystkich Państwach Członkowskich. W tym kontekście Komisja wszczęła procedurę naruszenia prawa unijnego przez rząd polski w zakresie zmian wprowadzonych przez Ustawę o ustroju sądów powszechnych, szczególnie w odniesieniu do zasad przechodzenia na emeryturę (dyskryminacja ze względu na wiek).   

4. Na końcu Parlament zauważył, że w dniu 13 czerwca 2018r. eurodeputowani debatowali nad niezawisłością wymiaru sprawiedliwości w Polsce[2]. Komisja Europejska również odniosła się do kwestii przywrócenia zróżnicowania wieku emerytalnego w Polsce w kontekście pytań parlamentarnych[3].

5. Skoro Parlament Europejski przesłał adekwatną odpowiedź skarżącemu, problem podniesiony w skardze do Rzecznika został rozwiązany[4]. Tym samym postanowiłam zamknąć sprawę[5].

 

Marta Hirsch-Ziembińska

Kierownik Działu 1 ds. Dochodzeń i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Sporządzono w Strasburgu, dnia, 2018-07-20

 

[1] Uzasadniony Wniosek zgodnie z Artykułem 7(1) Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego praworządności w Polsce, Wniosek o Decyzję Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności, COM(2017) 835 final, dostępny pod:https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PL/COM-2017-835-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF 

[2] Fragmenty debaty są dostępne pod: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/independence-of-the-judiciary-in-poland-debate_I156959-V_v

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-006214&language=PL

Ponadto Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce przygotowała stronę internetową poświęconą tej kwestii: https://ec.europa.eu/poland/news/170810_retirement_age_pl

[4]  Jeżeli skarżący uzna odpowiedź instytucji za niezadowalającą, może ponownie złożyć skargę do Rzecznika.

[5] Skarga ta została rozpatrzona w ramach oddelegowanego rozpatrywania spraw, zgodnie z art. 11 decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych