You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • NLNederlands

Besluit van de Europese Ombudsman inzake klacht 1135/2004/OV tegen het Europees Bureau voor personeelsselectie


Straatsburg, 26 oktober 2004

Geachte heer X.,

Op 14 april 2004 diende u een klacht in bij de Europese Ombudsman tegen het Europees Bureau voor personeelsselectie over uw uitsluiting van vergelijkend examen COM/B/2/02.

Op 27 april 2004 stuurde ik de klacht door aan de directeur van EPSO. Op 2 juli 2004 liet EPSO weten dat u een klacht had ingediend op basis van artikel 90, lid 2 van het Ambtenarenstatuut. Op 23 augustus 2004 zond EPSO een kopie van het antwoord van het tot aanstelling bevoegde gezag van 17 augustus 2004 op uw klacht.

Bij dezen doe ik u de uitkomst van het verrichte onderzoek toekomen.


KLACHT

Volgens klager zijn de feiten als volgt:

Klager nam deel aan algemeen vergelijkend onderzoek COM/B/2/02 (adjunct-assistenten voor de werkgebieden "archiefbeheer/recordsmanagement" en "documentatie/bibliotheek", klager koos voor de eerste optie) dat werd georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)(1). Klager slaagde voor de voorselectietests en werd vervolgens uitgenodigd om officieel te solliciteren.

Bij schrijven van 15 januari 2004 liet de jury klager evenwel weten dat hij niet kon worden toegelaten tot het mondelinge examen omdat de verdere opleiding van klager niet in verband stond met het in punt A.II.1 van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek omschreven profiel. In een aan de jury gerichte brief van 29 januari 2004 vroeg klager om herziening van het besluit om hem van het mondelinge examen uit te sluiten, onder aanvoering van het argument dat hij in het bezit was van een diploma "secretariaatsmanagement/talen, optie bedrijfsvertaler" dat in belangrijke punten overeenkomt met de functie als bedoeld in punt A.II.1 van de aankondiging. Bovendien had hij een aanvullende opleiding van drie jaar, wat één jaar langer is dan de in de aankondiging vereiste twee jaar.

Op 19 februari 2004 bevestigde de jury haar eerdere besluit onder verwijzing naar punt A.II.1 van de aankondiging volgens welk de kandidaten "(...) in het bezit (moeten) zijn van het diploma van hoger middelbaar onderwijs en van een getuigschrift van een aanvullende opleiding van tenminste twee jaar die verband houdt met de functie". De jury voerde aan dat het diploma secretariaatsmanagement met specialisatie in bedrijfsvertaling van klager niet kon worden beschouwd als relevant voor de taken op het gebied van archiefbeheer/records management.

Op 14 april 2004 diende klager onderhavige klacht bij de Ombudsman in. Hij voerde aan dat het onderzoek in kwestie een examen voor B-posten (assistenten) was waarvoor geen universiteitsdiploma is vereist. In Vlaanderen bestaat er echter geen tweejarige opleiding voor archiefbeheer/recordsmanagement, maar slechts een universitaire opleiding. Daarom lijkt er sprake te zijn van discriminatie in vergelijking met andere lidstaten. Klager is ervan overtuigd dat zijn opleiding "secretariaatsmanagement/talen" bijzonder relevant is voor de functie als bedoeld in punt A.II.1 van de aankondiging. Ook blijkt uit de arbeidsovereenkomsten en het getuigschrift van de huidige werkgever van klager dat archiefbeheer deel uitmaakt van zijn dagelijks werk.

In zijn klacht aan de Ombudsman voerde klager dan ook aan dat het besluit van de jury om hem niet toe te laten tot het mondelinge deel van onderzoek COM/B/2/02 onterecht was.

HET ONDERZOEK

Standpunt EPSO

In een schrijven van 25 juni 2004 liet EPSO de Ombudsman weten dat klager op 14 april 2004 een klacht had ingediend op basis van artikel 90, lid 2 van het Ambtenarenstatuut, onder aanvoering van dezelfde argumenten als in de klacht aan de Ombudsman. Op 23 augustus 2004 zond EPSO een kopie van het antwoord van het tot aanstelling bevoegde gezag van 17 augustus 2004 op de klacht van klager.

HET BESLUIT

1 De vermeende onterechte uitsluiting van het mondeling examen

1.1 Klager was van mening dat het besluit van de jury om hem niet toe te laten tot het mondelinge deel van onderzoek COM/B/2/02 onterecht was. Hij voerde aan dat het onderzoek in kwestie een examen voor B-posten (assistenten) was waarvoor geen universiteitsdiploma is vereist. In Vlaanderen bestaat er echter geen tweejarige opleiding voor archiefbeheer/recordsmanagement, maar slechts een universitaire opleiding. Daarom lijkt er sprake te zijn van discriminatie in vergelijking met andere lidstaten. Klager is ervan overtuigd dat zijn opleiding "secretariaatsmanagement/talen" bijzonder relevant is voor de functie als bedoeld in punt A.II.1 van de aankondiging. Ook blijkt uit de arbeidsovereenkomsten en het getuigschrift van de huidige werkgever van klager dat archiefbeheer deel uitmaakt van zijn dagelijks werk.

1.2 EPSO wees erop dat klager een klacht had ingediend op basis van artikel 90, lid 2 van het Ambtenarenstatuut, onder aanvoering van dezelfde argumenten als in de klacht aan de Ombudsman. Op 23 augustus 2004 zond EPSO de Ombudsman een kopie van het antwoord van het tot aanstelling bevoegde gezag van 17 augustus 2004 op de klacht van klager.

1.3 Overeenkomstig artikel 2, lid 8 van het Statuut van de Ombudsman"(...) kunnen (bij de Ombudsman) slechts klachten worden ingediend over de arbeidsbetrekkingen tussen de communautaire instellingen of organen en hun ambtenaren of andere personeelsleden indien de betrokkene de o.a. in artikel 90, lid 1 en lid 2 van het Statuut van de ambtenaren vastgelegde mogelijkheden tot het indienen van een verzoek of een klacht heeft uitgeput, en nadat de termijnen voor het antwoord van de autoriteit tot welke hij zich heeft gericht, zijn verstreken"(2).

1.4 Overwegende dat klager tegelijk met een klacht op basis van artikel 90, lid 2 van het Ambtenarenstatuut een klacht bij de Ombudsman heeft ingediend, moet de Ombudsman zijn onderzoek naar deze klacht staken overeenkomstig artikel 2, lid 8 van het Statuut van de Ombudsman.

1.5 De Ombudsman wil er evenwel op wijzen dat als klager ontevreden is met het antwoord van 17 augustus 2004 op haar klacht ex artikel 90, lid 2, hij de mogelijkheid heeft om een nieuwe klacht bij de Ombudsman in te dienen.

2 Conclusie

De Ombudsman sluit het onderzoek naar onderhavige klacht op basis van artikel 2, lid 8 van het Statuut van de Ombudsman.

De directeur van EPSO zal van dit besluit op de hoogte worden gesteld.

Hoogachtend,

 

Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Zie PB C 314 A/12.

(2) Besluit van het Europees Parlement inzake het Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt, PB L 113 van 1994, blz. 15.