You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • FISuomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 173/2001/BB Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 4. joulukuuta 2001

Arvoisa M.,

Kantelitte 6. helmikuuta 2001 Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan komission toiminnasta 17. toukokuuta 2000 rekisteröidyn valituksenne (viite: SG(00)A/6311) käsittelyssä.

Välitin kantelunne 28. maaliskuuta 2001 Euroopan komission puheenjohtajalle. Komissio antoi lausuntonsa 1. kesäkuuta 2001. Välitin sen Teille, ja kehotin Teitä esittämään huomautuksia, jotka lähetitte 28. elokuuta 2001. Komissio on tällä välin toimittanut minulle 26. kesäkuuta 2001 päivätyn kopion vastauksesta, jonka se antoi valitukseenne.

Kirjoitan Teille nyt ilmoittaakseni tutkimuksen tuloksista.

KANTELU

Kantelija teki 14. huhtikuuta 2000 komissiolle valituksen Suomen valtion myöntämistä laittomista elinkeino- ja pankkituista. Tuolloin komission Suomen edustusto ilmoitti, että valitukseen otetaan kantaa viimeistään puolen vuoden sisällä. Kantelijan kirjallisen kyselyn johdosta komissio ilmoitti, että valitus on rekisteröity 17. toukokuuta 2000 viitteellä SG(00)A/6311 ja toimitettu kilpailuasioiden pääosastolle.

Kantelija ei väitteensä mukaan ole saanut tietoja valituksensa käsittelystä. Kantelija pyysi lisäksi oikeusasiamiestä kiirehtimään valituksen käsittelyä Euroopan komissiossa.

TUTKIMUS

Komission lausunto

Komission lausunnossa todettiin seuraavaa:

Valitus rekisteröitiin pääsihteeristössä 17. toukokuuta 2000. Kyseinen 94-sivuinen teksti on laadittu suomeksi. Valituksen tekijä otti 12. tammikuuta 2001 komission Suomen edustuston lehdistöpalveluun saadakseen tietää, missä vaiheessa valituksen käsittely oli. Komission yksiköt vastasivat hänelle samana päivänä lehdistöpalvelun kautta, että ne odottivat saavansa valituksen koko tekstin käännöksen. Pysyvä edustusto ilmoitti valituksen tekijälle, että komissio esittäisi kantansa kyseisestä asiasta kuuden kuukauden kuluessa, eli ennen vuoden 2001 heinäkuun loppua. Komission yksiköt noudattavat Suomen pysyvän edustuston ilmoittamaa määräaikaa.

Kaksi keskeistä seikkaa ovat pidentäneet valituksen käsittelyaikaa. Kyse on 94-sivuisesta tekstistä, jonka rakenteen takia ei ole mahdollista analysoida nopeasti valituksessa esitettyjä seikkoja. Siksi oli tarpeen pyytää käännöstä koko tekstistä. Toiseksi useiden merkittävien ja kiireellisten valitusten käsittely on vienyt kilpailun pääosaston yksiköiden aikaa ja viivästyttänyt kyseisen valituksen käsittelyä, joka koskee yli seitsemän vuotta sitten myönnettyä suuruusluokaltaan noin 2 miljoonan euron tukea ja jonka mukana ei ole yhtään asiakirjaa esitettyjen väitteiden tueksi.

Komission yksiköt ovat nyt saaneet valituksen tarkastelun päätökseen. Valituksen tekijälle lähetettävää vastausta laaditaan parhaillaan. Kirje lähetetään valituksen tekijälle lähiaikoina.

Kantelijan huomautukset

Kantelija vastaanotti komission 26. kesäkuuta 2001 päivätyn vastauksen. Huomautuksissaan kantelija kritisoi komission vastauksen sisältöä ja lähtökohtia. Kantelija pyytää komissiota hankkimaan kansallisilta viranomaisilta lisää asiaa koskevia asiakirjoja.

Kantelija korostaa edelleen, että valituksen käsittely komissiossa on kestänyt epätavallisen kauan.

PÄÄTÖS

1 Alustava huomautus

Huomautuksissaan kantelija kritisoi komission vastausta ja pyytää komissiota hankkimaan kansallisilta viranomaisilta lisää asiaa koskevia asiakirjoja. Nämä kysymykset eivät kuulu alkuperäisen kantelun piiriin. Oikeusasiamiehen ohjesäännön 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti kantelijan olisi ollut aiheellista lähestyä komission hallintoa näistä asioista ennen kantelun tekemistä. Oikeusasiamies ei siksi puutu näihin kysymyksiin käsiteltävänä olevan kantelun yhteydessä. Jos kantelija ottaa näiden asioiden tiimoilta yhteyttä suoraan komissioon eikä saa asiaankuuluvaa vastausta, hänellä on mahdollisuus kannella uudelleen oikeusasiamiehelle.

2 Väitetyt väärinkäytökset komissiolle lähetetyn valituksen käsittelyssä (SG(00)A/6311)

2.1 Kantelija teki 14. huhtikuuta 2000 komissiolle valituksen Suomen valtion myöntämistä laittomista elinkeino- ja pankkituista. Tuolloin komission Suomen edustusto ilmoitti, että valitukseen otetaan kantaa viimeistään puolen vuoden sisällä. Kantelijan kirjallisen kyselyn johdosta komissio ilmoitti, että valitus oli toimitettu kilpailuasioiden pääosastolle. Kantelija ei väitteensä mukaan ole saanut tietoja valituksensa käsittelystä.

2.2 Lausunnossaan komissio toteaa, että valitus rekisteröitiin pääsihteeristössä 17. toukokuuta 2000. Valituksen tekijä otti 12. tammikuuta 2001 komission Suomen edustuston lehdistöpalveluun saadakseen tietää, missä vaiheessa valituksen käsittely oli. Komission yksiköt vastasivat hänelle samana päivänä lehdistöpalvelun kautta, että ne odottivat saavansa valituksen koko tekstin käännöksen. Pysyvä edustusto ilmoitti valituksen tekijälle, että komissio esittäisi kantansa kyseisestä asiasta kuuden kuukauden kuluessa, eli ennen vuoden 2001 heinäkuun loppua. Komission mukaan sen yksiköt noudattaisivat Suomen pysyvän edustuston ilmoittamaa määräaikaa.

2.3 Euroopan oikeusasiamiehen omasta aloitteesta suorittaman tutkimuksen 303/97/PD(1) kuluessa komissio antoi sitoumuksen, jonka mukaan päätös asian käsittelyn lopettamisesta ilman toimenpiteitä tai päätös virallisen rikkomismenettelyn käynnistämisestä on tehtävä korkeintaan yhden vuoden kuluessa päivästä, jona valitus on rekisteröity, paitsi erityistapauksissa, joissa on esitettävä perustelut.

2.4 Tässä tapauksessa valitus rekisteröitiin 17. toukokuuta 2000. Komissio lähetti kantelijalle 26. kesäkuuta 2001 yksityiskohtaisen ja perustellun vastauksen, jossa selitettiin, miksi asian käsittely päätettiin lopettaa ilman toimenpiteitä. Valituksen käsittely kesti siis hieman yli vuoden. Komissio oli todennut, että valitukseen sisältyvän mittavan aineiston rakenteen takia ei ollut mahdollista analysoida nopeasti valituksessa esitettyjä seikkoja. Komissio oli siis perustellut, miksi asian käsittely kesti yli vuoden. Oikeusasiamies katsoo, että komission selitys on järkeenkäypä. Oikeusasiamies toteaa myös, että komissio ilmoitti kantelijalle 12. tammikuuta 2001 määräajan, johon mennessä komissio esittäisi kantansa. Komissio noudatti tätä sitoumusta.

2.5 Edellä esitetyn perusteella komission toiminnassa ei ilmennyt hallinnollista epäkohtaa.

3 Johtopäätös

Kantelun johdosta suoritetun Euroopan oikeusasiamiehen tutkimuksen perusteella Euroopan komission toiminnassa ei ilmennyt hallinnollista epäkohtaa. Oikeusasiamies lopettaa siksi asian käsittelyn.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan myös Euroopan komission puheenjohtajalle.

Kunnioittavasti

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Päätös oikeusasiamiehen omasta aloitteesta suoritetun tutkimuksen 303/97/PD johdosta: Komission hallintomenettelyt sen käsitellessä valtuuksia jäsenvaltioiden syyllistymisestä yhteisön lain rikkomiseen, 13. lokakuuta 1997.