You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 1723/2000/BB Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 7. joulukuuta 2001

Arvoisa P.,

Kantelitte 21. joulukuuta 2000 Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan komission toiminnasta koskien 15. joulukuuta 1999 lähettämäänne selvityspyyntöä.

Välitin kantelunne 21. maaliskuuta 2001 Euroopan komission puheenjohtajalle. Komissio antoi lausuntonsa 19. heinäkuuta 2001. Välitin sen Teille, ja kehotin Teitä esittämään huomautuksia. Pyysitte 30. syyskuuta 2001 lisäaikaa huomautusten esittämistä varten. Lisäaikaa myönnettiin 31. lokakuuta 2001 saakka. Huomautuksianne ei kuitenkaan ole saatu.

Kirjoitan Teille nyt ilmoittaakseni tutkimusten tuloksista.

KANTELU

Kantelija väittää, että Euroopan komissio ei ole vastannut hänen selvityspyyntöönsä, joka koski Suomen valtion omistamien Kemijoki Oy:n vesiosakkeiden luovutusta. Kantelija pyytää Euroopan oikeusasiamiestä selvittämään laiminlyönnin taustoja ja sitä onko tällainen käytäntö hyvää hallintoa.

TUTKIMUS

Komission lausunto

Lausunnossaan komissio esitti seuraavaa:

Kantelijan kirje kirjattiin 25. tammikuuta 2000 vastaanotetuksi kilpailun pääosastossa. Se oli liitteenä toisessa kirjeessä, jonka eräs toinen henkilö oli lähettänyt ympäristöasioiden pääosastoon ja joka koski komission aloittamaa rikkomismenettelyä Suomen hallitusta vastaan.

Valitettavasti kilpailun pääosaston yksiköt eivät huomanneet, että kantelijan selvennyspyyntö koski eri asiaa, eikä hänen kirjeeseensä vastattu asianmukaisesti. Tämä on valitettava erhe, joka ei missään tapauksessa ollut hyvän hallintotavan mukaista mutta joka ei ollut tahallinen tai tarkoituksellinen.

Kantelija pyysi komissiota selvittämään, onko valtion omistaman Kemijoki Oy:n osakkeiden luovutus muille yrityksille perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan vastaista tai vaatiiko asia muita selvityksiä tai toimenpiteitä.

Jos valtion omaisuutta myydään ilman julkista tarjouskilpailua tai ilman riippumattoman asiantuntijan tekemää arviota, jolla vahvistetaan myyminen markkina-arvolla, kyseessä saattaa olla valtiontuki toiminta-alan ominaispiirteistä ja tapauksesta riippuen.

Lisätietojen esimerkiksi myydyn omaisuuden luonnetta ja valtion saamaa korvausta koskevien tietojen – puuttuessa on mahdotonta arvioida, onko valtiontukia koskevia sääntöjä rikottu. Kilpailun pääosasto on kuitenkin päättänyt rekisteröidä kantelun esittäjän kirjeen valitukseksi ja ryhtyä näin ollen tutkimaan tapausta.

Kantelijalle on ilmoitettu 25. kesäkuuta 2001 päivätyllä kirjeellä, että komissio tekee toimitettuihin tietoihin liittyvät tarvittavat tutkimukset.

Kantelijan huomautukset

Kantelija ei ole lähettänyt huomautuksia.

PÄÄTÖS

1 Komissio ei vastannut selvityspyyntöön

1.1 Kantelija väittää, että Euroopan komissio ei ole vastannut hänen selvityspyyntöönsä, joka koski Suomen valtion omistamien Kemijoki Oy:n vesiosakkeiden luovutusta. Kantelija pyytää Euroopan oikeusasiamiestä selvittämään laiminlyönnin taustoja ja sitä, onko tällainen käytäntö hyvää hallintoa.

1.2 Lausunnossaan komissio toteaa, että kantelijan kirje kirjattiin 25. tammikuuta 2000 vastaanotetuksi kilpailun pääosastossa. Kirje oli liitteenä toisessa kirjeessä, jonka eräs toinen henkilö oli lähettänyt ympäristöasioiden pääosastoon ja joka koski komission aloittamaa rikkomismenettelyä Suomen hallitusta vastaan. Komission mukaan kilpailun pääosaston yksiköt eivät valitettavasti huomanneet, että kantelijan selvennyspyyntö koski eri asiaa, eikä hänen kirjeeseensä vastattu asianmukaisesti. Tämä on valitettava erhe, joka ei missään tapauksessa ollut hyvän hallintotavan mukaista mutta joka ei ollut tahallinen tai tarkoituksellinen.

1.3 Komissio toteaa, että kilpailun pääosasto on kuitenkin päättänyt rekisteröidä kantelijan kirjeen valitukseksi ja ryhtyä näin ollen tutkimaan tapausta. Komissio toteaa, että kantelijalle on ilmoitettu 25. kesäkuuta 2001 päivätyllä kirjeellä, että komissio tekee toimitettuihin tietoihin liittyvät tarvittavat tutkimukset.

1.4 Oikeusasiamies panee merkille, että komissio on nyttemmin vastannut kantelijalle ja ilmoittanut tekevänsä tarvittavat tutkimukset. Komissio on edelleen pahoitellut valitettavaa erhettä, jonka vuoksi kantelijan kirjeeseen ei heti vastattu asianmukaisesti. Edellä kuvatun perusteella komission toiminnassa ei ilmennyt hallinnollista epäkohtaa.

2 Johtopäätös

Kantelun johdosta suoritetun Euroopan oikeusasiamiehen tutkimuksen perusteella Euroopan komission toiminnassa ei ilmennyt hallinnollista epäkohtaa. Oikeusasiamies lopetti siksi asian käsittelyn.

Kunnioittavasti,

 

Jacob SÖDERMAN