You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 333/2000/(IJH)BB Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 12. lokakuuta 2001

Arvoisa L.,

Kantelitte 3. maaliskuuta 2000 Euroopan oikeusasiamiehelle väittäen, että Euroopan komissio on jättänyt maksamatta Leonardo da Vinci –ohjelmaan kuuluvan Post-16 Strategies (ID 3901) projektin viimeisen maksuerän €80 000.

Toimitin kantelunne Euroopan komission puheenjohtajalle 17. toukokuuta 2000. Komissio lähetti kanteluanne koskevan lausunnon 26. lokakuuta 2000, jonka toimitin Teille huomautuksianne varten. Koska ette ollut lähettänyt huomautuksianne, Euroopan oikeusasiamiehen sihteeristö otti Teihin yhteyttä puhelimitse 24. tammikuuta 2001. Totesitte olevanne tyytyväinen siihen, että komissio oli maksanut projektin viimeisen maksuerän. Huomautitte kuitenkin, ettei komissio ollut maksanut vaadittua viivästyskorkoa. Toimititte oikeusasiamiehelle kirjalliset huomautuksenne 26. tammikuuta 2001 ja vaaditte edelleen viivästyskoron maksamista. Toimitin huomautuksenne komission puheenjohtajalle 28. maaliskuuta 2001 ja pyysin komissiolta lisälausuntoa koskien viivästyskoron suorittamista. Komissio lähetti kanteluanne koskevan lisälausunnon 7. kesäkuuta 2001, jonka toimitin Teille lisähuomautuksianne varten. Kesäkuun 26. päivänä 2001 ilmoititte lisähuomautuksissanne olevanne tyytyväinen komission päätökseen maksaa viivästyskorko.

Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suoritetun tutkimuksen tuloksista.


KANTELU

Kantelija väitti, että Euroopan komission olisi tullut suorittaa Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvan Post-16 Strategies projektin viimeinen maksuerä € 80 000 elokuuhun 1998 mennessä. Kantelija oli lähettänyt kaksi muistutuskirjettä vuosina 1998 ja 1999 sekä oli ollut lukuisaan otteeseen puhelinyhteydessä komissioon. Kun hän viimeksi otti yhteyttä komissioon 3. maaliskuuta 2000 hänelle vakuutettiin, että summa tultaisiin maksamaan kahden viikon sisällä, mutta sitä ei tultaisi maksamaan kokonaisuudessaan vaan ainoastaan € 72 342.

Kantelija vaati oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa täyden summan eli €80 000 maksamista viivästyskorkoineen.

TUTKIMUS

Komission lausunto

Komissio totesi lausunnossaan seuraavaa:

FIN/95/3901 projektin osalta projektin loppuraportti lähetettiin komissiolle toukokuussa 1998. Leonardo da Vinci -ohjelman puitteissa loppuraportin arvioi teknisen avun toimisto. Myöhemmässä vaiheessa komissio päätti kuitenkin olla jatkamatta yhteistyötä teknisen avun toimistoa hallinnoivan yhtiön kanssa ja toimisto suljettiin. Vireillä olevien projektien jatkuvuuden ja niiden hallinnoinnin turvaamiseksi komissio päätti itse hallinnoida ohjelmaa. Käytännössä useista eri syistä komissio pystyi ottamaan vastuun ohjelman hallinnoinnista huhtikuussa 1999. Komission piti ratkaista lukuisia ongelmia, jotka liittyivät ohjelman hallinnointiin. Arviointiraportin tarkastuksen jälkeen 2. syyskuuta 1999 komissio lähetti sopimuspuolelle lisätietopyynnön. Arviointi valmistui joulukuussa 1999 sen jälkeen kun komissio oli vastaanottanut lisäasiakirjat.

Loppuerää koskeva maksupyyntö esitettiin 10. tammikuuta 2000. Komissiolla oli kuitenkin lukuisia teknisiä ongelmia, joiden ratkaisemiseksi sen täytyi luoda uusi menettely ja tämä vei valitettavasti paljon aikaa. Komissio pahoitteli viivästyksen aiheuttamia vaikeuksia sopimuspuolille.

Komissio sai tarvittavat lisäasiakirjat heinäkuussa 2000, ja talousyksiköt antoivat maksuille lopullisen hyväksyntänsä 16. elokuuta 2000. Hankkeen loppuerää koskeva maksumääräys lähetettiin pankille 21. elokuuta 2000.

Rahoituspäätöksessä määrätään, ettei julkishallinnolle voida maksaa viivästyskorkoa.

Kantelijan huomautukset

Kantelija esitti edelleen, että komission tulisi maksaa viivästyskorkoa loppuerän suorituksen myöhästymisestä.

Komission lisälausunto

Komissio totesi lisälausunnossaan, että tarkasteltuaan kantelijan vaatimusta uudelleen, se on tarkistanut kantaansa kesäkuun 10. päivänä 1997 annetun komission maksuaikoja koskeviin sääntöihin liittyvän komission tiedonannon pohjalta ja päättänyt maksaa viivästyskorkoa loppuerän suorituksen myöhästymisestä Leonardo da Vinci projektin FIN/95/3901 sopimuspuolelle.

Kantelijan lisähuomautukset

Kantelija kiitti Euroopan oikeusasiamiestä ja osoitti tyytyväisyytensä kantelun lopputulokseen.

PÄÄTÖS

1 Väite viimeisen maksuerän maksamatta jättämisestä

1.1 Kantelija väitti, että komissio oli jättänyt maksamatta Leonardo da Vinci -hankkeeseen kuuluvan projektin FIN/95/3901 viimeisen maksuerän € 80 000.

1.2 Komissio totesi lausunnossaan, että Leonardo da Vinci -hankkeen hallinnointiin liittyi lukuisia teknisiä ongelmia, joiden ratkaisemiseksi komission täytyi luoda uusi menettely ja tämä vei valitettavasti paljon aikaa. Komissio pahoitteli sopimuspuolille viivästyksen johdosta aiheutuneita vaikeuksia. Heinäkuussa 2000 komission talousyksikkö sai tarvittavat lisäasiakirjat projektin viimeisen maksuerän maksamiselle ja talousyksikkö antoi lopullisen hyväksyntänsä maksuille 16. elokuuta 2000. Komission lähetti hankkeen loppuerää koskevan maksumääräyksen pankille 21. elokuuta 2000.

1.3 Komissio on näin ollen ryhtynyt toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi. Kantelija on ilmaissut tyytyväisyytensä loppumaksun suorittamisen osalta.

2 Vaatimus viivästyskorosta

2.1 Kantelija vaati viivästyskoron maksamista myöhästyneelle € 80 000 loppusummalle.

2.2 Komissio ilmoitti lisälausunnossaan, että tarkasteltuaan kantelijan vaatimusta uudelleen, se on tarkistanut kantaansa kesäkuun 10. päivänä 1997 annetun komission maksuaikoja koskeviin sääntöihin liittyvän komission tiedonannon pohjalta ja päättänyt maksaa viivästyskorkoa loppuerän suorituksen myöhästymisestä Leonardo da Vinci projektin FIN/95/3901 sopimuspuolelle.

2.3 Komissio on näin ollen ryhtynyt toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi, ja kantelija on tähän tyytyväinen.

3 Johtopäätös

Komission lausunnoista ja kantelijan huomautuksista päätellen komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin sopiakseen asian ja kantelija on tähän tyytyväinen. Näin ollen oikeusasiamies lopettaa asian käsittelyn.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan myös Euroopan komission puheenjohtajalle.

 

Jacob SÖDERMAN