You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Dansk

Afgørelse af den Europæiske Ombudsmand om klage 159/2001/PB over Europa-Kommissionen


Strasbourg, den 6. september 2001

Den 7. februar 2001 klagede De til Den Europæiske Ombudsmand over behandlingen af den overtrædelsesklage, De den 8. april 2000 havde sendt til Kommissionen.

Den 28. februar 2001 sendte jeg klagen til Kommissionens formand. Den 2. maj 2001 sendte Kommissionen sin udtalelse, som jeg videresendte til Dem med en opfordring til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Jeg har ikke modtaget bemærkninger fra Dem.

Jeg skriver til Dem nu for at gøre Dem bekendt med resultaterne af de undersøgelser, der er foretaget.

For at undgå misforståelser er det vigtigt at minde om, at EF-traktaten kun beføjer Den Europæiske Ombudsmand til at undersøge eventuelle tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Fællesskabets institutioner eller organer. Ombudsmandens statut fastslår specifikt, at handlinger foretaget af enhver anden myndighed eller person ikke kan indklages for Ombudsmanden.

Ombudsmandens undersøgelser af Deres klage har derfor taget sigte på at fastslå, om der er tale om tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Kommissionen.


KLAGEN

I februar 2001 indgav klageren en klage til Ombudsmanden over en overtrædelsesklage til Kommissionen.

Ifølge klageren havde han indgivet en overtrædelsesklage til Kommissionen den 8. april 2000. Han fremførte, at Biblioteksstyrelsen i Danmark ifølge ham havde overtrådt direktiv 92/100, men forelagde ingen yderligere begrundelse for sin opfattelse.

Klageren forklarede, at han havde forsøgt at finde ud af, hvad der var sket med hans overtrædelsesklage. Den 24. juli 2000 anmodede han Kommissionen om oplysninger vedrørende behandlingen af sin overtrædelsesklage, men modtog ikke noget svar. Ved udgangen af oktober 2000 kontaktede klageren Kommissionens Informationskontor i København, som i begyndelsen af november oplyste ham, at hans skrivelser til Kommissionen i Bruxelles var blevet registreret i hhv. DG MARKT og DG TAXUD; Informationskontoret henviste ligeledes til to personer i Kommissionen, der kunne give flere oplysninger om overtrædelsesklagen.

I sin klage til Ombudsmanden gjorde klageren gældende, at der var tale om forsinkelse og udeladelse af svar fra Kommissionens side . Han fremførte, at selv om det i Kommissionens klageformular til indgivelse af overtrædelsesklager stod, at man ville modtage en bekræftelse på modtagelsen af en klage efter senest seks uger, havde han ikke modtaget et svar fra Kommissionen efter 10 måneder.

Klageren gjorde krav på:

1. at vide, hvad der skete med hans overtrædelsesklage,

2. aktindsigt i Kommissionens dossier om hans overtrædelsesklage.

UNDERSØGELSEN

Kommissionens udtalelse

Klagen blev forelagt Kommissionen til udtalelse.

I sin udtalelse henviste Kommissionen til en skrivelse, der var sendt til klageren den 15. marts 2001, dvs. efter indgivelsen af den foreliggende klage. Kommissionen vedlagde en kopi af skrivelsen.

I sin skrivelse til klageren beklagede Kommissionen først, at den ikke tidligere havde besvaret klagerens henvendelse.

Kommissionen forklarede dernæst, at udlejnings- og udlånsrettighederne er harmoniseret på EU-plan ved Rådets direktiv 92/100. Direktivet fastsætter, at ophavsmanden har eneret, for så vidt angår udlån af hans værker. Direktivet fastsætter ligeledes en ret til rimeligt vederlag for udlån. Direktivet harmoniserer imidlertid hverken den metode, hvorefter de enkelte værker klassificeres, eller den metode, hvorefter de årlige afgifter, der udbetales til ophavsmanden, beregnes. Det er således de nationale myndigheder, der fastsætter de nærmere bestemmelser herfor, og de nationale domstole, der træffer afgørelse i tvister i forbindelse med vederlaget.

Kommissionen konkluderede i sin skrivelse, at den ikke kan indlede overtrædelsesprocedure i forbindelse med de spørgsmål, klageren har rejst i sin overtrædelsesklage.

Klagerens bemærkninger

Kommissionens udtalelse blev sendt til klageren, således at han kunne fremkomme med bemærkninger. Ombudsmanden har ikke modtaget bemærkninger.

AFGØRELSEN

1 Den påståede forsinkelse og udeladelse af svar

1.1 Klageren gjorde gældende, at der var tale om forsinkelse og udeladelse af svar fra Kommissionens side. I sin udtalelse fremsendte Kommissionen en kopi af et svar, som den havde sendt til klageren efter indgivelsen af den foreliggende klage. Kommissionen erkendte ligeledes, at der var tale om en urimelig forsinkelse, og beklagede denne forsinkelse over for klageren.

1.2 Ombudsmanden bemærker, at Kommissionen har svaret klageren og erkendt den alt for store forsinkelse. Da Kommissionen har beklaget forsinkelsen, konkluderer ombudsmanden, at der ikke er fejl eller forsømmelser fra Kommissionens side.

1.3 For så vidt angår klagerens første krav, bemærker Ombudsmanden, at Kommissionen har sendt klageren en skrivelse, hvori den redegør for sin afgørelse om at afslutte behandlingen af hans overtrædelsesklage.

1.4 For så vidt angår klagerens andet krav, fremgår det, at dette krav var baseret på hans utilfredshed med, at han ikke modtog oplysninger om, hvad der skete med hans overtrædelsesklage. Da klageren har modtaget et begrundet svar fra Kommissionen og ikke har fulgt sin anden klage op med bemærkninger til Kommissionens udtalelse, konkluderer ombudsmanden, at der ikke er fejl eller forsømmelser fra Kommissionens side.

2 Konklusion

Ombudsmandens undersøgelse af denne klage viser ingen tilfælde af fejl eller forsømmelser fra Kommissionens side. Ombudsmanden afslutter derfor behandlingen af sagen.

Kommissionens formand vil ligeledes blive informeret om denne afgørelse.

Med venlig hilsen

 

Jacob SÖDERMAN