You have a complaint against an EU institution or body?

Решение относно отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до неофициално споразумение с Гамбия относно връщането на мигранти (случай 1271/2022/MIG)

Случаят се отнася до искане за публичен достъп до документи, свързани с неофициално споразумение за връщане и обратно приемане на незаконни мигранти, сключено от ЕС с Гамбия. Комисията отказва достъп, като твърди, че оповестяването би могло да засегне международните отношения.

В контекста на паралелна проверка екипът на омбудсмана по проверката разгледа въпросния документ, както и пет подобни споразумения с други държави извън ЕС и свързани с тях документи. Въз основа на тези проверки и като се има предвид широката свобода на преценка, с която разполагат институциите на ЕС, когато считат, че общественият интерес в областта на международните отношения е изложен на риск, омбудсманът констатира, че решението на Съвета да откаже достъп не е явно погрешно. Като се има предвид, че въпросният обществен интерес не може да бъде заменен от друг обществен интерес, който се счита за по-важен, омбудсманът приключи случая, като установи, че не е налице лошо управление. Тя отбеляза обаче, че следва да се положат всички усилия, за да се увери обществеността, че основните права на мигрантите са достатъчно защитени и че в този процес са налице подходящи гаранции.