You have a complaint against an EU institution or body?

Ochrana osobných údajov

Akékoľvek osobné údaje, ktoré boli zhromaždené úradom Európskeho ombudsmana, budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Na tejto webovej lokalite sa nachádzajú len dve služby, ktoré vyžadujú, aby osobné údaje zadal používateľ:

(1) Ak si používateľ želá odoslať elektronickú správu inštitúcii, môže tak urobiť vyplnením dotazníka online. Do dotazníka je potrebné uviesť priezvisko, meno a e-mailovú adresu. Následne je dotazník e-mailom odoslaný príslušnej osobe alebo službe úradu ombudsmana. Obsah dotaznáka sa neukladá v databáze webovej stránky ombudsmana ani nie je prístupný ombudsmanovi a jeho zamestnancom v inej forme ako vyššie uvedený dotazník.

(2) Ak chce používateľ odoslať sťažnosť ombudsmanovu pomocou formulára sťažnosti online, musí si najskôr vytvoriť používateľský profil. Používateľ musí zadať platnú e-mailovú adresu a zvoliť si heslo. Po aktivácii profilu môže používateľ vytvoriť návrh sťažnosti, upravovať už vytvorené návrhy sťažností, odoslať sťažnosť alebo si prezerať odoslané sťažnosti. Informácie o používateľskom profile, ako aj obsah všetkých sťažností vytvorených používateľom sa ukladajú v databáze. Prístup k nim v má iba používateľ, ktorému je databáza prístupná pomocou hesla, ktoré si zvolil. Úrad Európskeho ombudsmana a jeho zamestnanci nemajú prístup k používateľským heslám ani k sťažnostiam v databáze. Hneď po odoslaní sťažnosti používateľom databáza vygeneruje e-mail, ktorý odošle príslušnému útvaru úradu ombudsmana.

Zhromaždené údaje budú spracované výlučne za zamýšľaným a jasne definovaným účelom. Používateľ má právo na prístupu k svojim osobným údajom a právo upraviť všetky údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné. Akékoľvek otázky používateľa týkajúce sa spracovania jeho súkromných údajov by mal používateľ adresovať subjektu zodpovednému za spracovanie údajov. Používateľ má právo kedykoľvek sa obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

na webovej stránke úradu Európskeho ombudsmana sa niekedy nachádzajú prepojenia na iné webové lokality. Nakoľko ombudsman nemá právomoci nad týmito lokalitami, odporúčame vám vyhľadať ich zásady ochrany osobných údajov.