You have a complaint against an EU institution or body?

Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci koje prikupi Europski ombudsman obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodom kretanju takvih podataka.

Samo dvije usluge dostupne na ovoj internetskoj stranici trenutačno zahtijevaju pružanje osobnih podataka korisnika:

(1) Ako korisnik želi predati elektroničku poruku instituciji, on/ona to mogu učiniti popunjavanjem mrežnog obrasca. Obrazac zahtijeva popunjavanje prezimena, imena i e-pošte korisnika. Nakon što se obrazac preda, on se prenosi e-poštom relevantnoj osobi ili službi u uredu Ombudsmana. Sadržaji obrasca nisu pohranjeni u bazu podataka Ombudsmanove internetske stranice niti su dostupni Ombudsmanu i njegovu osoblju ni u jednoj drugoj formi osim u gore navedenoj formi e-pošte.

(2) Ako korisnik želi predati pritužbu Ombudsmanu putem mrežnog obrasca za pritužbe, on/ona mora prvo otvoriti korisnički račun. Korisnik mora pružiti valjanu e-adresu i izabrati zaporku. Nakon što je račun aktiviran, korisnik može stvoriti nacrt pritužbe, modificirati prethodno stvorene nacrte pritužbi, predati pritužbu ili vidjeti pritužbe koje je on/ona već predala. Pojedinosti korisničkog računa, kao i sadržaji svih pritužbi korisnika pohranjeni su u bazi podataka. Samo korisnik/ca može pristupiti pritužbama u bazi podataka, koristeći zaporku koju je izabrao/la. Europski ombudsman i njegovo osoblje nemaju pristup korisničkoj zaporci ni pritužbama u bazi podataka. Kada korisnik preda pritužbu, baza podataka stvori e-poštu koja se prenosi relevantnoj službi Ombudsmanova ureda.

Prikupljeni podaci bit će obrađeni samo u namijenjenu i jasno naznačenu svrhu. Osoba na koju se podaci odnose imat će pravo pristupa njegovim/njezinim osobnim podacima i pravo ispravka podataka koji su netočni ili nepotpuni. Ako bi osoba na koju se podaci odnose imala pitanja o obradi njegovih/njezinih osobnih podataka, on/ona će ih postaviti osobi koja je kontrolor podataka. Osoba na koju se podaci odnose moći će se bilo kada obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Internetska stranica Europskog ombudsmana nekad pruža poveznice na druge internetske stranice. S obzirom da Ombudsman ne kontrolira takve stranice, predlažemo da pregledate njihova pravila o privatnosti.