You have a complaint against an EU institution or body?

Cosaint de shonraí pearsanta

Déanfar aon sonraí pearsanta a bhailítear ag an Ombudsman Eorpach a phróiseáil de bhun Rialachán (AE) Uimh 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gnomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Faoi láthair, ní éilítear ar an úsáideoir a shonraí pearsanta a thabhairt ach ar dhá sheirbhís ar an suíomh gréasáin seo:

(1) Má theastaíonn ón úsáideoir teachtaireacht leictreonach a chur chuig an institiúid, féadann sé/sí é a dhéanamh trí fhoirm ar líne a líonadh isteach. Iarrann an fhoirm ar an úsáideoir sloinne, ainm agus seoladh r-phoist a thabhairt. Agus é sin tugtha, seoltar an fhoirm trí bhíthin r-phoist chuig an duine nó an tseirbhís ábhartha in oifig an Ombudsman. Ní stóráiltear inneachar na foirme i mbunachar sonraí ar shuíomh gréasáin an Ombudsman, ná ní thugtar aon leagan eile de don Ombudsman ná dá bhaill foirne seachas an leagan san r-phost thuasluaite.

(2) Má theastaíonn ó úsáideoir gearán a chur chuig an Ombudsman tríd an bhfoirm ar líne, caithfidh sé/sí cuntas úsáideora a chruthú ar dtús. Caithfidh an t-úsáideoir seoladh r-phoist bailí a thabhairt agus pasfhocal a roghnú. Nuair a chuirtear an cuntas i ngníomh, féadann an t-úsáideoir dréachtghearán a chruthú, dréachtghearáin cruthaithe cheana féin a mhionathrú, gearán a chur isteach, nó gearáin a chuir sé/sí isteach cheana féin a fheiceáil. Tá sonraí an chuntas úsáideora, chomh maith le hinneachar na ngearán go léir a chruthaigh an t-úsáideoir, stóráilte i mbunachar sonraí. Níl rochtain ar na gearáin sa bhunachar sonraí ach ag an úsáideoir féin, leis an bpasfhocal a roghnaíodh. Níl rochtain ag an Ombudsman Eorpach ná ag a bhaill foirne ar na pasfhocail úsáideora ná ar na gearáin sa bhunachar sonraí. Nuair a chuireann úsáideoir gearán isteach, gineann an bunachar sonraí r-phost a sheoltar don tseirbhís ábhartha in oifig an Ombudsman.

Ní dhéanfar próiseáil ar na sonraí a bhailítear ach amháin ar mhaithe leis an gcuspóir a beartaíodh agus a sonraíodh go soiléir. Beidh an ceart ar rochtain ag ábhar na sonraí ar a chuid sonraí pearsanta féin chomh maith leis an gceart chun pé sonraí atá míchruinn no neamhiomlán a cheartú. Má bhíonn aon cheist ag ábhar na sonraí maidir le próiseáil a chuid sonraí pearsanta, seolfaidh sé/sí sin chuig an einteatas atá ag feidhmiú mar rialaitheoir sonraí. Beidh ceart cúláraigh ag ábhar na sonraí ag am ar bith leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Uaireannta tugann suíomh gréasáin an Ombudsman Eorpaigh naisc chuig suímh ghréasáin eile. Níl an tOmbudsman in ann na suímh sin a rialú, agus mar thoradh ar seo, moltar duit athbhreithniú a dhéanamh ar a mbeartais phríomháideachais.