You have a complaint against an EU institution or body?

Isikuandmete kaitse

Kõiki Euroopa ombudsmani kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Kasutaja isikuandmed on vajalikud käesoleval leheküljel pakutavatest teenustest kahe teenuse kasutamisel:

(1) Kui kasutaja soovib edastada institutsioonile elektronsõnumit, peab ta täitma veebivormi. Vormis tuleb täita kasutaja perekonnanimi, eesnimi ja e-posti aadress. Esitatud vorm edastatakse e-posti teel vastavale ombudsmani büroo töötajale või teenistusele. Vormi sisu ombudsmani veebilehe andmebaasis ei salvestata ning see on kättesaadav nii ombudsmanile kui ka tema töötajatele eelpoolmainitud e-kirjana.

(2) Kui kasutaja soovib ombudsmanile kaebuse edastamiseks kasutada veebivormi, peab ta looma kasutajakonto. Kasutaja peab esitama kehtiva e-posti aadressi ja valima salasõna. Pärast konto aktiveerimist saab kasutaja koostada kaebuse kavandi, muuta eelnevalt koostatud kaebuste kavandeid, kaebuse esitada või vaadata tema varasemalt esitatud kaebusi. Kasutajakonto andmed ja kasutaja koostatud kaebuste sisu salvestatakse andmebaasi. Kasutaja andmebaasis olevatele kaebustele on juurdepääs ainult kasutajal pärast salasõna sisestamist. Euroopa ombudsmanil ja tema töötajatel ei ole juurdepääsu kasutajate salasõnadele ega andmebaasi salvestatud kaebustele. Kui kasutaja esitab kaebuse, saadab andmebaas e-kirja vastavale ombudsmani büroo teenistusele.

Kogutud andmeid töödeldakse ainult vastavalt ettenähtud ja selgelt määratud eesmärgile. Andmesubjektil on juurdepääs oma isikuandmetele ning õigus parandada andmeid, mis on ebatäpsed või puudulikud. Kui andmesubjekt soovib esitada tema isikuandmete töötlemist käsitlevaid päringuid, peab ta võtma ühendust andmetöötlejaga. Andmesubjektil on õigus igal ajal pöörduda abi saamiseks Euroopa andmekaitseinspektori poole.

Euroopa ombudsmani kodulehel võivad olla lingid teistele veebilehtedele. Et ombudsman ei halda neid lehekülgi, siis soovitame Teil tutvuda nende andmekaitsepoliitikaga.