You have a complaint against an EU institution or body?

Защита на личните данни

Всички лични данни, събрани от Европейския омбудсман, се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Само две от предлаганите от сайта услуги изискват предоставяне от лични данни от страна на потребителя:

(1) Ако потребителят желае да изпрати електронно съобщение до институцията, той може да направи това, като попълни електронния формуляр. Във формуляра потребителят трябва да посочи фамилно и собствено име и адрес на електронна поща. След изпращането му, формулярът се предава по електронна поща на съответното лице или служба към институцията на Омбудсмана. Съдържанието на формуляра не се съхранява в базата данни на сайта на Омбудсмана и не се предоставя на Омбудсмана и неговите служители под друга форма, различна от посочената по-горе електронна поща.

(2) Ако потребителят желае да изпрати жалба до Омбудсмана, като използва електронния формуляр за жалба, той може да направи това, като създаде потребителски акаунт. Потребителят трябва да предостави валиден адрес на електронна поща и да избере парола. След активиране на акаунта, потребителят може да създаде проектожалба, да направи промени към създадена преди това проектожалба, да подаде жалба или да преглежда жалби, които вече е подал. Данните от потребителския акаунт, както и съдържанието на всички създадени от потребителя жалби се съхраняват в база данни. Единствено потребителят има достъп до жалбите в базата данни чрез използване на избраната от него парола. Европейският омбудсман и служителите му нямат достъп до паролата на потребителя и до жалбите, съдържащи се в базата данни. След подаване на жалба от потребителя, базата данни генерира електронно съобщение, което се изпраща до съответната служба към институцията на Омбудсмана.

Събраните данни се обработват само за определените и изрично посочени цели. Субектът на данните има право на достъп до личните си данни и може да поправя данните, които са неточни или непълни. В случай, че субектът на данни желае да зададе въпроси във връзка с обработката на личните му данни, може да се обърне към звеното, което изпълнява функциите на надзорен орган по данните. Субектът на данните има право по всяко време да се отнесе до Европейския надзорен орган по защита на данните.

Уебсайтът на Европейския омбудсман понякога съдържа връзки към други интернет страници. Тъй като Омбудсманът не контролира тези сайтове, ви препоръчваме да прегледате политиката им за защита на данните.