You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen välkomnar synpunkter från berörda parter i samband med sin undersökning på eget initiativ av Frontex fullgörande av sina skyldigheter när det gäller de grundläggande rättigheterna

Bakgrund

Enligt artikel 228 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får Europeiska ombudsmannen på eget initiativ företa undersökningar av eventuella fall av missförhållanden i unionsinstitutionernas, unionsorganens eller unionsbyråernas verksamhet.

Den 6 mars 2012 inledde ombudsmannen en undersökning på eget initiativ av Frontex fullgörande av sina skyldigheter när det gäller de grundläggande rättigheterna.

I ombudsmannens inledande skrivelse, där Frontex ombads inkomma med ett yttrande, noterades att regelverket för Frontex har ändrats. När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande för Frontex. I förordning 1168/2011/EU (nedan kallad förordningen)([1]), som antogs i oktober 2011 fastställs dessutom andra skyldigheter avseende de grundläggande rättigheterna som åligger Frontex.

Mot bakgrund av det nya regelverket och det stora intresse som civilsamhället visar för EU:s förvaltning av de yttre gränserna, inbegripet de aspekter som rör de grundläggande rättigheterna, ansåg ombudsmannen det meningsfullt att genom en undersökning på eget initiativ försöka klargöra vad Frontex har gjort för att fullgöra ovan nämnda skyldigheter. Han ställde därför ett antal konkreta frågor till Frontex, bland annat om Frontex antagande av en strategi för de grundläggande rättigheterna och om utnämningen av ett ombud för de grundläggande rättigheterna.

Frontex inkom med sitt yttrande till ombudsmannen den 17 maj 2012.

Sammanfattning av yttrandet

Frontex yttrande består av ett kortfattat brev från Frontex verkställande direktör och sex bilagor. I sitt brev uppger direktören sammanfattningsvis att Frontex sedan 2010 och långt innan förordningen antogs utarbetat en strategi för de grundläggande rättigheterna och i anslutning till detta en handlingsplan, att myndigheten beställde en extern undersökning av frågor om etik och gränsskydd och utarbetade en bindande uppförandekod för personal och gästande tjänstemän som deltar i Frontex verksamhet. Eftersom man enligt förordningen måste inrätta flera andra mekanismer för att se till att Frontex respekterar de grundläggande rättigheterna fullt ut har man arbetat med dessa frågor sedan slutet av förra året. Till följd av detta är tjänsten som ombud för de grundläggande rättigheterna nu utannonserad på Frontex webbplats och sista ansökningsdag infaller inom kort. Frontex ska inom kort även bjuda in blivande medlemmar till det rådgivande forum som ska bistå Frontex verkställande direktör och styrelsen i frågor som rör de grundläggande rättigheterna. Frontex har vidare redan utformat ett ”standardförfarande för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna i gemensamma insatser och pilotprojekt” som ska godkännas inom kort. Frontex lämnade ytterligare upplysningar om inrättandet av dessa mekanismer i bilagorna till direktörens brev: bilaga 1 ”Svar på ombudsmannens konkreta frågor i skrivelsen om inledande av undersökningen på eget initiativ” (skrivelsen finns på ombudsmannens webbplats …); bilaga 2 ”Frontex strategi för de grundläggande rättigheterna”, bilaga 3 ”Frontex handlingsplan när det gäller de grundläggande rättigheterna”, bilaga 4 ”Frontex uppförandekod”, bilaga 5 ”Frontex officiella pressmeddelande om ombudet för grundläggande rättigheter och det rådgivande forumet”, bilaga 6 ”Annons om ledig tjänst som Frontex ombud för grundläggande rättigheter”.

Offentliggörande av Frontex yttrande och uppmaning av inkomma med synpunkter

Mot bakgrund av det intresse som civilsamhället har visat för hans undersökning anser ombudsmannen det lämpligt och värdefullt att offentliggöra Frontex yttrande på sin webbplats ([2]).

Ombudsmannen inser att hans undersökning väcker vissa tekniska frågor som behandlas ganska ingående i Frontex yttrande. Han är dessutom mycket medveten om det särskilda intresse som organisationer som arbetar med att värna de grundläggande rättigheterna har av hans undersökning. Ombudsmannen välkomnar därför berörda parter, särskilt icke-statliga organisationer och andra organisationer som är verksamma på det område som omfattas av undersökningen, att inkomma med synpunkter på Frontex yttrande. Detta dokument finns för närvarande bara tillgängligt i originalversionen, dvs. på engelska. Ombudsmannen kan på begäran av berörda parter ombesörja och tillhandahålla en översättning till andra EU-språk. Berörda parter får självfallet lämna sina synpunkter på vilket som helst av de språk som anges i artikel 55.1 i fördraget om Europeiska unionen.

De synpunkter som mottas kommer att vara tillgängliga för Frontex och, på begäran, berörda tredje parter.

Ombudsmannen måste i likhet med alla EU-institutioner arbeta så öppet som möjligt och ska enligt sin uppdragsbeskrivning främja insyn. Om berörda parter som lämnar synpunkter anser att deras namn inte bör offentliggöras och/eller deras kommentarer inte vara allmänt tillgängliga ska de ange detta och ange skälen till detta i samband med att de inkommer med sina synpunkter.

Vad ombudsmannen är ute efter

Denna undersökning gäller Frontex fullgörande av sina skyldigheter när det gäller de grundläggande rättigheterna. Ombudsmannen är därför mycket intresserad av att få synpunkter från berörda parter, t.ex. icke-statliga organisationer och andra organisationer som är specialiserade inom de områden som omfattas av hans undersökning, på Frontex svar på hans frågor.

Syftet med denna undersökning är inte att granska och lösa enskilda fall som rör Frontex skyldigheter när det gäller de grundläggande rättigheterna. Sådana fall får självfallet läggas fram inför ombudsmannen som individuella klagomål. Ett formulär som kan användas för detta syfte finns på webbplatsen.

Hur lämnar man synpunkter?

Synpunkterna ska skickas till ombudsmannen senast den 30 september 2012.


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, EUT 2011 L 304, s. 1.

[2] Bilaga 4 till yttrandet innehåller personuppgifter, t.ex. namnen på vissa av Frontex tjänstemän. I enlighet med artikel 4.1 b i förordning 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, såsom den tolkats i EU-domstolens rättspraxis, och artikel 5 i förordning 45/2001 om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter har dessa personuppgifter utelämnats, med undantag för namnet på Frontex verkställande direktör.