You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski varuh človekovih pravic poziva zainteresirane strani k oddaji pripomb v zvezi z njegovo preiskavo na lastno pobudo glede izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz temeljnih pravic, v agenciji Frontex

Ozadje

V skladu s členom 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije ima evropski varuh človekovih pravic pristojnost za opravljanje preiskav na lastno pobudo glede domnevnih primerov nepravilnosti pri delu institucij, organov, uradov ali agencij Unije.

Evropski varuh človekovih pravic je 6. marca 2012 začel preiskavo na lastno pobudo glede izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz temeljnih pravic, v agenciji Frontex.

V svojem pismu, v katerem je agencijo Frontex zaprosil za mnenje, je varuh ugotovil, da se je pravni okvir, v katerem agencija Frontex deluje, spremenil. Tako je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 Listina o temeljnih pravicah EU postala pravno zavezujoča za agencijo Frontex. Poleg tega Uredba 1168/2011/EU (v nadaljnjem besedilu: „Uredba“)[1], sprejeta oktobra 2011, določa dodatne obveznosti za agencijo Frontex, ki izhajajo iz temeljnih pravic.

Ob upoštevanju novega pravnega okvira in velikega zanimanja civilne družbe za upravljanje zunanjih meja EU, vključno z razsežnostjo temeljnih pravic pri tem, je varuh menil, da bi bilo koristno poskušati s preiskavo na lastno pobudo pojasniti izvajanje prej navedenih obveznosti v agenciji Frontex. Zaradi tega je agenciji Frontex postavil več natančnejših vprašanj. Ta vprašanja so na primer povezana s sprejetjem strategije za temeljne pravice v agenciji Frontex in imenovanjem uradnika za temeljne pravice.

Agencija Frontex je varuhu 17. maja 2012 predložila svoje mnenje.

Povzetek mnenja

Mnenje agencije Frontex vključuje kratek dopis izvršnega direktorja agencije in šest prilog. Če strnemo, direktor v dopisu navaja, da je od leta 2010 in veliko pred sprejetjem Uredbe agencija Frontex oblikovala strategijo za temeljne pravice in s tem povezan akcijski načrt, naročila zunanjo študijo o etiki in varnosti meja ter sestavila zavezujoč kodeks ravnanja za zaposlene in gostujoče uradnike, ki sodelujejo v dejavnostih agencije Frontex. Ker Uredba določa uvedbo več dodatnih mehanizmov, ki bodo zagotovili, da agencija Frontex v celoti spoštuje temeljne pravice, se je ta s temi vprašanji ukvarjala od konca prejšnjega leta. Zaradi tega je na spletnem mestu agencije Frontex objavljeno prosto delovno mesto uradnika za temeljne pravice, rok za prijavo pa se bo kmalu zaključil. Poleg tega bo v bližnji prihodnosti agencija Frontex poslala vabila za morebitne člane svetovalnega foruma, katerega namen je pomagati izvršnemu direktorju in upravnemu odboru agencije Frontex pri vprašanjih temeljnih pravic. Poleg tega je že bil sestavljen „Standardni operativni postopek za zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic v skupnih operacijah in pilotnih projektih“ agencije Frontex, ki bo kmalu odobren. Agencija Frontex je predložila nadaljnje podrobnosti o uvedbi prej navedenih mehanizmov v prilogah k dopisu izvršnega direktorja, in sicer: Priloga 1 „Odgovor na posebna vprašanja varuha, ki jih je postavil v pismu o uvedbi preiskave na lastno pobudo“ (ta dopis si je mogoče ogledati na spletnem mestu varuha človekovih pravic …); Priloga 2 „Strategija za temeljne pravice agencije Frontex“; Priloga 3 „Akcijski načrt za temeljne pravice agencije Frontex“; Priloga 4 „Kodeks ravnanja agencije Frontex“; Priloga 5 „Uradno obvestilo za javnost agencije Frontex v zvezi z uradnikom za temeljne pravice in svetovalnim forumom“ ter Priloga 6 „Objava prostega delovnega mesta za uradnika za temeljne pravice v agenciji Frontex“.

Objava mnenja agencije Frontex in poziv k predložitvi pripomb

Ob upoštevanju zanimanja civilne družbe za njegovo preiskavo se varuhu zdi primerno in uporabno, da mnenje agencije Frontex objavi na svojem spletnem mestu.[2]

Varuh se zaveda, da njegova preiskava izpostavlja več tehničnih vprašanj, ki jih mnenje agencije Frontex obravnava do določene mere. Poleg tega se močno zaveda posebnega interesa, ki ga za njegovo preiskavo kažejo organizacije, dejavne na področju varovanja temeljnih pravic. V takih okoliščinah varuh poziva zainteresirane strani, še zlasti pa nevladne organizacije in druge organizacije, ki so specializirane za področje, ki ga vključuje njegova preiskava, naj predložijo pripombe k mnenju agencije Frontex. Ta dokument je trenutno na voljo samo v izvirni različici, torej v angleškem jeziku. Če bo katera od zainteresiranih strani tako zahtevala, bo varuh pripravil in zagotovil prevode v druge jezike EU. Prispevki zainteresiranih strani se seveda lahko predložijo v katerem koli jeziku, navedenem v členu 55(1) Pogodbe o Evropski uniji.

Prejeti prispevki bodo dostopni agenciji Frontex, na zahtevo pa tudi zainteresiranim tretjim stranem.

Kot vse ustanove EU mora tudi varuh človekovih pravic delovati čim bolj odprto, njegovo poslanstvo pa spodbuja preglednost. Če zainteresirane strani, ki predložijo prispevke, menijo, da njihova imena ne bi smela biti objavljena in/ali da njihove pripombe ne bi smele biti javno dostopne, jih prosimo, naj to navedejo in opišejo razloge, ko bodo predložile svoje pripombe.

Kaj išče varuh človekovih pravic?

Ta preiskava raziskuje izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz temeljnih pravic, v agenciji Frontex. Varuha zaradi tega zelo zanimajo povratne informacije zainteresiranih strani, kot so na primer nevladne organizacije in druge organizacije, ki so specializirane za področje, ki ga vključuje njegova preiskava, v zvezi z odgovori agencije Frontex na vprašanja, ki ji jih je zastavil.

Ta preiskava ni namenjena preučevanju in reševanju posameznih primerov, ki vključujejo obveznosti agencije Frontex, ki izhajajo iz temeljnih pravic. Take primere lahko seveda predložite varuhu v obliki posameznih pritožb. Obrazec za pritožbe, ki ga lahko uporabite za to, je na voljo na tem spletnem mestu.

Kako predložiti pripombe?

Pripombe je treba poslati varuhu človekovih pravic do 30. septembra 2012:


[1] Uredba (EU) št. 1168/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX); UL L  2011 304, str. 1.

[2] Priloga 4 k mnenju vsebuje osebne podatke, kot so na primer imena nekaterih uradnikov agencije Frontex. V skladu s členom 4(1)(b) Uredbe 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, kakor ga je obrazložilo Sodišče Evropske unije v sodni praksi, ter členom 5 Uredbe 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov so bili prej omenjeni osebni podatki, razen imena izvršnega direktorja agencije Frontex, izbrisani.