You have a complaint against an EU institution or body?

Európsky ombudsman vyzval zainteresované strany, aby predložili pripomienky týkajúce sa jeho vyšetrovania z vlastného podnetu, ktoré sa týkalo povinnosti uplatňovania základných práv agentúrou Frontex

Kontext

Podľa článku 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie.

Ombudsman 6. marca 2012 začal vyšetrovanie z vlastného podnetu týkajúce sa povinnosti uplatňovania základných práv agentúrou Frontex.

Ombudsman vo svojom úvodnom liste, v ktorom požiadal agentúru Frontex o stanovisko, poznamenal, že právny rámec, v ktorom agentúra Frontex pôsobí, sa zmenil. Nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv EÚ stala pre agentúru Frontex právne záväznou.  V nariadení 1168/2011/EÚ (ďalej len nariadenie)[1], ktoré bolo prijaté v októbri 2011, sa okrem toho pre agentúru Frontex stanovujú ďalšie záväzné povinnosti týkajúce sa základných práv.

Ombudsman vzhľadom na nový právny rámec a veľký záujem občianskej spoločnosti v súvislosti s riadením vonkajších hraníc EÚ vrátane rozmeru základných práv považoval za vhodné snažiť sa prostredníctvom vyšetrovania z vlastného podnetu objasniť vykonávanie uvedených povinností agentúrou Frontex. Na tento účel položil agentúre Frontex niekoľko konkrétnych otázok. Tieto otázky sa týkali napríklad prijatia stratégie základných práv agentúrou Frontex a vymenovania úradníka pre základné práva.

Agentúra Frontex predložila 17. mája 2012 ombudsmanovi svoje stanovisko.

Zhrnutie stanoviska

Stanovisko agentúry Frontex obsahuje stručný list od výkonného riaditeľa agentúry Frontex a šesť príloh. Riaditeľ vo svojom liste stručne uvádza, že od roku 2010 a pred prijatím tohto nariadenia agentúra Frontex vypracovala stratégiu základných práv a súvisiaci akčný plán, zadala externú štúdiu o etike a bezpečnosti na hraniciach a vypracovala záväzný etický kódex pre zamestnancov a hosťujúcich úradníkov zúčastňujúcich sa na činnostiach agentúry Frontex. Keďže v nariadení sa stanovuje vytvorenie množstvo ďalších mechanizmov na zabezpečenie plného rešpektovania základných práv agentúrou Frontex, agentúra na tom pracovala od minulého roka. Výsledkom je stanovisko úradníka pre základné práva, ktoré sa v súčasnosti nachádza na internetovej stránke agentúry Frontex, pričom lehota na predkladanie žiadostí čoskoro uplynie. Agentúra Frontex zašle v blízkej budúcnosti pozvánky perspektívnym členom konzultačného fóra, ktorého účelom je pomáhať výkonnému riaditeľovi agentúry Frontex a správnej rade v otázke dodržiavania základných práv. Okrem toho bol vypracovaný štandardný prevádzkový postup na zabezpečenie dodržiavania základných práv v rámci spoločných operácií a skúšobných projektov agentúry Frontex, ktorý bude čoskoro schválený. Agentúra Frontex poskytla ďalšie informácie o vytvorení uvedeného mechanizmu v prílohách k listu výkonného riaditeľa, konkrétne: príloha 1 „Odpoveď na konkrétne otázky ombudsmana, ako sa uvádza v jeho liste o začatí vyšetrovania z vlastného podnetu“ (tento list sa nachádza na internetovej stránke ombudsmana …); príloha 2 „Stratégia základných práv agentúry Frontex“; príloha 3 „Akčný plán základných práv agentúry Frontex“; príloha 4 „Etický kódex agentúry Frontex“; príloha 5 „Oficiálna tlačová správa agentúry Frontex pre úradníka pre základné práva a konzultačné fórum“; príloha 6 „Informácie o voľnom pracovnom mieste na úradníka pre základné práva agentúry Frontex“.

Uverejnenie stanoviska agentúry Frontex a výzva na predloženie pripomienok

Ombudsman považuje so zreteľom na záujem občianskej spoločnosti o jeho vyšetrovanie za vhodné a užitočné uverejniť stanovisko agentúry Frontex na svojej internetovej stránke.[2]

Ombudsman si uvedomuje, že jeho vyšetrovanie vedie k mnohým otázkam technického charakteru, ktoré sú podrobne vysvetlené v stanovisku agentúry Frontex. Je si navyše vedomý osobitného záujmu o toto vyšetrovanie zo strany organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany základných práv. Ombudsman za týchto okolností vyzval zainteresované strany, najmä MVO a iné organizácie špecializujúce sa na oblasť tohto vyšetrovania, aby k stanovisku agentúry Frontex predložili pripomienky. Tento dokument je v súčasnosti dostupný vo svojej pôvodnej verzii, t. j. v angličtine. Ak o to zainteresovaná strana požiada, ombudsman pripraví a poskytne preklad do ostatných jazykov EÚ. Pripomienky od zainteresovaných strán možno, samozrejme, predkladať v ktoromkoľvek z jazykov uvedených v článku 55 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.

Doručené pripomienky bude mať k dispozícii agentúra Frontex a na požiadanie aj zainteresované tretie strany.

Podobne ako všetky ostatné európske inštitúcie je ombudsman povinný pracovať čo najotvorenejšie a transparentnosť je zdôraznená aj v jeho vyhlásení o poslaní. Ak sa zainteresované strany vo svojich pripomienkach domnievajú, že ich mená by sa nemali uverejniť a/alebo ich pripomienky by nemali byť dostupné verejnosti, musia to výslovne uviesť pri zasielaní svojich pripomienok spolu s odôvodnením.

Čo ombudsman vyšetruje

Toto vyšetrovanie sa týka uplatňovania povinností týkajúcich sa základných práv agentúrou Frontex. Ombudsman má preto veľký záujem o získanie spätnej väzby k odpovediam agentúry Frontex na otázky, ktoré jej položil, a to od zainteresovaných strán, napríklad MVO a ostatných organizácií špecializovaných v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto vyšetrovanie.

Cieľom tohto vyšetrovania nie je preskúmať a vyriešiť jednotlivé prípady uplatňovania povinností týkajúcich sa dodržiavania základných práv agentúrou Frontex. Takéto prípady však možno ombudsmanovi predložiť prostredníctvom jednotlivých sťažností. Formulár sťažnosti, ktorý možno použiť na tento účel, sa nachádza na tejto internetovej stránke.

Ako sa zapojiť

Pripomienky je možné zasielať ombudsmanovi do 30. septembra 2012.


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Ú. v. EÚ 2011 L 304, s. 1.

[2] Príloha 4 stanoviska obsahuje osobné údaje, napríklad mená konkrétnych úradníkov agentúry Frontex. V súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) nariadenia 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ako sa uvádza v judikatúre Súdneho dvora, a s článkom 5 nariadenia 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov boli uvedené osobné údaje vynechané okrem mena výkonného riaditeľa agentúry Frontex.